Námorné priestorové plánovanie

Námorné priestorové plánovanie

Námorné priestorové plánovanie

Námorné priestorové plánovanie

Čo je to námorné priestorové plánovanie?

autorské práva: Silvia Baldan

Rastúci záujem o námorný priestor – pokiaľ ide o zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie, akvakultúru a iné využitia – upozornil na potrebu jednotnejšieho spravovania našich vôd. Námorné priestorové plánovanie (NPP) funguje naprieč hranicami a odvetviami, pričom jeho cieľom je zabezpečiť účinnosť, bezpečnosť a udržateľnosť ľudských aktivít na mori. Európsky parlament a Rada preto prijali právne predpisy na vytvorenie spoločného rámca pre námorné priestorové plánovanie v Európe.

Aké sú prínosy námorného priestorového plánovania?

 • Obmedzenie konfliktov medzi odvetviami a vytvorenie synergie medzi rôznymi činnosťami.
 • Podpora investícií prostredníctvom väčšej predvídateľnosti, transparentnosti a jasnejších pravidiel.
 • Posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi krajinami EÚ s cieľom vytvoriť energetické siete, námorné trasy, potrubia, podmorské káble a koherentné siete chránených oblastí, ako aj rozvíjať ďalšie činnosti.
 • Ochrana životného prostredia prostredníctvom včasnej identifikácie vplyvu a príležitostí na súbežné využívanie námorného priestoru.

Aká je súčasná situácia?

2014: Prijatie smernice
2016: Lehota na transpozíciu a určenie príslušných zodpovedných orgánov
2021: Lehota na vytvorenie námorných priestorových plánov

Ako EÚ podporuje námorné priestorové plánovanie?

Technická podpora

Európska platforma pre NPP

V roku 2016 bol zavedený mechanizmus pomoci pre NPP, ktorý krajinám EÚ poskytuje administratívnu a technickú podporu pri vykonávaní právnych predpisov v oblasti NPP. V rámci tohto projektu sa spravujú webové stránky s informáciami o súčasných postupoch, procesoch a projektoch v oblasti NPP, služba poskytovania odpovedí na otázky, strediská služieb pre krajiny EÚ a takisto sa vykonávajú technické štúdie.

Financovanie cezhraničných projektov v oblasti NPP

Cieľom týchto projektov financovaných z prostriedkov EÚ je umožniť spoluprácu medzi krajinami EÚ pri riadení námorného priestoru. Od roku 2015 majú takisto podporovať vykonávanie právnych predpisov v oblasti NPP.

 • Plán Bothnia – prípravná činnosť námorného priestorového plánovania v Baltskom mori (2010 – 2012). Dokončené: pilotný plán, priestorové údaje.
 • BaltSeaPlan – program pre región Baltského mora, ktorým sa zavádza integrované námorné priestorové plánovanie v Baltskom mori (2009 – 2012). Dokončené: odporúčania, pilotné námorné priestorové plány, webový nástroj na NPP.
 • TPEA, cezhraničné plánovanie v európskych vodách Atlantického oceánu – projekt námorného priestorového plánovania v Atlantickom oceáne vrátane Keltského mora a Biskajského zálivu (2012 – 2014). Dokončené: pilotné plány, príručka osvedčených postupov.
 • ADRIPLAN – ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning (jadransko-iónske námorné priestorové plánovanie, 2013 – 2015). Dokončené: portál dát, tools4MSP.
 • SIMCELT – podpora praktickej cezhraničnej spolupráce krajín EÚ v oblasti vykonávania smernice o námornom priestorovom plánovaní v Keltskom mori (2015 – 2017). Dokončené: prípadové štúdie, stolná hra a portál dát.
 • Baltic SCOPE – cezhraničné riešenia v baltských námorných priestorových plánoch (2015 – 2017). Dokončené: tematické dokumenty, spoločné mapy a online nástroj.
 • MARSPLAN – NPP v Čiernom mori (2015 – 2017).  Dokončené: prípadové štúdie, spoločný strategický rámec pre NPP, NPP pre cezhraničnú oblasť (Mangalia – Šabla).
 • SIMNORAT – projekt na podporu vykonávania námorného priestorového plánovania v krajinách EÚ, na spustenie a uskutočnenie cezhraničných iniciatív v oblasti NPP medzi členskými štátmi a severoatlantickým regiónom (2017 – 2018). Dokončené. Výsledky projektu. Záverečná konferencia – dokumenty. Seminár o prípadových štúdiách.   
 • SIMWESTMED – projekt na podporu námorného priestorového plánovania a na spustenie a uskutočnenie cezhraničných iniciatív v oblasti NPP medzi krajinami EÚ a západným Stredozemím (2017 – 2018). Dokončené. Výsledky projektu. Dokumenty zo záverečnej konferencie.
 • SUPREME – projekt na podporu vykonávania námorného priestorového plánovania v krajinách EÚ, konkrétne v ich morských vodách východného Stredozemia vrátane Jadranského, Iónskeho, Egejského a Levantského mora. Cieľom projektu je spustenie a uskutočnenie konkrétnej cezhraničnej iniciatívy v oblasti NPP medzi krajinami EÚ a východným Stredozemím (2017 – 2018). Dokončené. Výsledky.
 • Pan Baltic Scope – stavia na predchádzajúcom projekte s cieľom pokračovať vo vývoji inovatívnych nástrojov, vo výmene údajov a v harmonizácii postupov v oblasti NPP, pričom sa oblasť uplatňovania týchto zásad rozširuje na celé Baltské more (2018 – 2019).
 • SEANSE – vytvára a testuje spoločný prístup k strategickým environmentálnym hodnoteniam, ktorý sa zameriava na energiu z obnoviteľných zdrojov a podporuje realizáciu námorných priestorových plánov v Severnom mori (2018 – 2020).
 • MarSP – tento projekt poskytuje nástroje riadenia prispôsobené environmentálnym a sociálno-ekonomickým podmienkam každého súostrovia v Makaronézii (2018 – 2020).
 • OCEAN METISS – cieľom tohto projektu je vytvorenie nástrojov pre NPP na regionálnej aj miestnej úrovni, ktoré podporia hospodárstvo a súčasne zachovajú bohatú biodiverzitu regiónu Réunion v Indickom oceáne, ktorý patrí k zámorským departementom Francúzska a zároveň je najodľahlejším regiónom Európskej únie (2017 – 2019). Dokončené. Dokumenty.
 • MSP GLOBAL WEST MED PILOT – v rámci projektu sa podporujú osvedčené postupy a činnosti v oblasti NPP tak, aby boli naplnené regionálne a vnútroštátne priority a potreby v západnom Stredomorí, a to prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce medzi krajinami EÚ a krajinami mimo EÚ v súlade s iniciatívou WESTMED (2019). 

Konferencie

NPP na celom svete

Chceme čerpať z poznatkov NPP na celom svete, preto sme vypracovali štúdiu o najlepších medzinárodných postupoch v oblasti cezhraničného NPP.

Hlavnými cieľmi sú:

 • vypracovanie podrobných záznamov o vykonávaní NPP vo svete,
 • preskúmanie štyroch prípadových štúdií o vykonávaní NPP s cieľom identifikovať najlepšie postupy v súvislosti s požiadavkami stanovenými v smernici 2014/89/EÚ,
 • príprava odporúčaní týkajúcich sa formátu, rozsahu a pridanej hodnoty medzinárodnej spolupráce v oblasti NPP.

Spoločný plán pre globálne urýchlenie procesov námorného/morského priestorového plánovania, ktorý bol prijatý na 2. medzinárodnej konferencii o námornom priestorovom plánovaní v marci 2017 v Paríži, predpokladá vytvorenie medzinárodného fóra na diskusiu a výmenu poznatkov o cezhraničnom NPP na medzinárodnej úrovni.

Uskutočnili sa už tri semináre medzinárodného fóra o NPP: 24. – 25. mája 2018 v Bruseli, 26. – 29. marca 2019 na ostrove La Réunion a 12. – 15. mája 2019 v meste Vigo. Základom týchto stretnutí je rozsiahla výmena najlepších postupov a interaktívne diskusie s cieľom vypracovať medzinárodné usmernenia o cezhraničnom NPP. 

Semináre v rámci daného sektora

Viac informácií:

Video: Námorné priestorové plánovanie (NPP) v kocke

Námorné fórum

Námorné záležitosti