Námorné záležitosti

Námorné priestorové plánovanie

Námorné priestorové plánovanie

Námorné priestorové plánovanie

1. Čo je to námorné priestorové plánovanie?

Fínsko © Lionel Flageul

Ide o plánovanie času a miesta ľudských činností na mori, aby sa zabezpečila ich čo najväčšia efektívnosť a udržateľnosť. Prostredníctvom námorného priestorového plánovania sa do plánovania námorných činností transparentným spôsobom zapájajú všetky zainteresované subjekty.

V júli 2014 Európsky parlament a Rada prijali právne predpisy na vytvorenie spoločného rámca pre námorné priestorové plánovanie v Európe. Členské štáty si ponechajú slobodu pri plánovaní svojich vlastných námorných činností, zatiaľ čo kompatibilita plánovania v spoločných vodách na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni bude zabezpečená prostredníctvom súboru minimálnych spoločných požiadaviek.

2. Prečo EÚ potrebuje pravidlá námorného priestorového plánovania?

Rastúci záujem o námorný priestor, pokiaľ ide o zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie, akvakultúru a iné oblasti rastu, upozornil na potrebu efektívneho riadenia, ktorého cieľom je predísť potenciálnym konfliktom a vytvoriť synergie medzi rôznymi činnosťami.

3. Aké sú prínosy námorného priestorového plánovania?

Cieľom námorného priestorového plánovania je:

  • obmedziť konflikty medzi odvetviami a vytvoriť synergie medzi rôznymi činnosťami,
  • podporiť investície zavedením predvídateľnosti, transparentnosti a jasnejších pravidiel, čo by viedlo k podpore rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a rozvodných sietí, investícií do ropy a zemného plynu a k vytvoreniu námorných chránených oblastí,
  • zvýšiť koordináciu medzi správnymi orgánmi v jednotlivých krajinách prostredníctvom jediného nástroja zameraného na vyvážený rozvoj celého radu námorných činností s nižšími nákladmi a jednoduchšími pravidlami,
  • zvýšiť cezhraničnú spoluprácu medzi krajinami EÚ, pokiaľ ide o vedenia, rozvodné potrubia, plavebné trasy, veterné zariadenia atď.,
  • chrániť životné prostredie prostredníctvom včasnej identifikácie vplyvu a príležitostí na súbežné využívanie námorného priestoru.

Úradné dokumenty

Ďalšie informácie

Projekty

  • Plán Bothnia – prípravná činnosť námorného priestorového plánovania v Baltskom mori (2010 – 2012)
  • BaltSeaPlan – program pre región Baltského mora, ktorým sa zavádza integrované námorné priestorové plánovanie v Baltskom mori (2009 – 2012)
  • TPEA, cezhraničné plánovanie v európskych vodách Atlantického oceánu – projekt námorného priestorového plánovania v Atlantickom oceáne vrátane Keltského mora a Biskajského zálivu (2012 – 2014)
  • ADRIPLAN – ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning (jadransko-iónske námorné priestorové plánovanie, 2013 – 2015)
  • Baltic SCOPE - Cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans (2015-17)

Semináre

Námorné fórum

Námorné záležitosti