Gospodarka morska

Morskie planowanie przestrzenne

Morskie planowanie przestrzenne

Morskie planowanie przestrzenne

1. Informacje ogólne

Finlandia © Lionel Flageul

Morskie planowanie przestrzenne to planowanie dotyczące tego, gdzie i kiedy ma mieć miejsce działalność ludzka na morzu – tak aby była ona skuteczna i zrównoważona pod względem ochrony środowiska. Zgodnie z zasadą przejrzystości w planowaniu przestrzennym obszarów morskich uczestniczą różne zainteresowane strony.

W lipcu 2014 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły przepisy mające na celu stworzenie wspólnych ram dla planowania przestrzennego obszarów morskich w Europie. Każdy kraj będzie miał swobodę planowania swojej własnej działalności morskiej, jednak planowanie na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym dotyczące wspólnej przestrzeni morskiej będzie bardziej spójne dzięki wspólnym wymogom minimalnym.

2. Dlaczego UE potrzebuje przepisów dotyczących planowania przestrzennego obszarów morskich?

Konkurowanie o przestrzeń morską – na potrzeby urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, akwakultury i innych dziedzin o dużym potencjale wzrostu – pociąga za sobą konieczność skutecznego zarządzania, aby zapobiec konfliktom i umożliwić współpracę między sektorami.

3. Jakie korzyści wynikają z planowania przestrzennego obszarów morskich?

Korzyści wynikające z planowania przestrzennego obszarów morskich to m.in.:

  • mniej konfliktów między sektorami i więcej możliwości współdziałania
  • przewidywalność, przejrzystość i jasne zasady sprzyjają inwestycjom, a te z kolei umożliwiają dalsze prace nad wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej i rozwojem sieci, tworzenie morskich obszarów chronionych oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
  • lepsza koordynacja działań administracji poszczególnych krajów dzięki wykorzystaniu jednego wspólnego instrumentu, który pomaga równoważyć rozwój różnych rodzajów działalności morskiej; jest to rozwiązanie prostsze i tańsze
  • intensywniejsza współpraca międzynarodowa między krajami UE dotycząca okablowania, rurociągów, szlaków żeglugowych, instalacji do wytwarzania energii wiatrowej itp.
  • ochrona środowiska poprzez wczesne identyfikowanie wpływu różnorodnego wykorzystania przestrzeni oraz pojawiających się szans.

Dokumenty urzędowe

Więcej informacji

Projekty

  • Plan dotyczący Morza Botnickiego – działanie przygotowawcze do planowania przestrzennego obszarów morskich na Morzu Bałtyckim (2010–2012 r.)
  • BaltSeaPlan – projekt realizowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego „Wprowadzenie planowania przestrzennego obszarów morskich na Morzu Bałtyckim” (2009–2012 r.)
  • TPEA (Transgraniczne planowanie na europejskich wodach Atlantyku) – projekt dotyczący planowania przestrzennego obszarów morskich na Atlantyku, w tym na Morzu Celtyckim i w Zatoce Biskajskiej (2012–2014 r.)
  • ADRIPLAN – planowanie przestrzenne obszarów morskich na Morzu Adriatyckim i Morzu Jońskim (2013-2015 r.)
  • Baltic SCOPE - Cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans (2015-17)

Seminaria

Forum morskie

Gospodarka morska