Jūrlietas

Jūras telpiskā plānošana

Jūras telpiskā plānošana

Jūras telpiskā plānošana

1. Kas tā ir?

Somija © Lionel Flageul

Tas nozīmē izplānot, kad un kur cilvēki jūrā veic darbības, lai tās būtu pēc iespējas efektīvākas un ilgtspējīgākas. Iesaistītās personas jūras telpiskās plānošanas gaitā pārredzamā veidā piedalās jūrā veikto darbību plānošanā.

2014. gada jūlijā Eiropas Parlaments un Padome pieņēma tiesību aktus, ar kuriem izveido jūras telpiskās plānošanas pamatsatvaru Eiropā. Saskaņā ar to katrai ES dalībvalstij būs rīcības brīvība, plānojot savas jūrā veiktās darbības, bet vietējā, reģionālā un valsts līmeņa plānošana attiecībā uz kopīgu jūras teritoriju kļūs saskanīgāka, pateicoties kopējo prasību minimumam.

2. Kāpēc ES vajadzīgi noteikumi par jūras telpisko plānošanu?

Konkurence jūras teritorijas apgūšanā (atjaunīgās enerģijas ieguvē, akvakultūras audzētavās un citās strauji augošās nozarēs) liecina, ka nepieciešama efektīva pārvaldība, lai novērstu potenciālus konfliktus un radītu sinerģiju starp dažādām darbībām.

3. Kādas ir jūras telpiskās plānošanas priekšrocības?

Jūras telpiskajai plānošanai ir vairākas priekšrocības.

  • mazina sadursmi starp dažādu nozaru interesēm un panāk, ka dažādas darbības papildina cita citu.
  • veicina investīcijas, jo situācija kļūst paredzamāka un pārredzamāka, arī noteikumi ir skaidrāki. Tas palīdzēs plašāk izmantot atjaunojamos enerģijas avotus un radīt sadarbības tīklus, izveidot aizsargājamās jūras teritorijas un sekmēt ieguldījumus naftas un gāzes atradnēs.
  • pastiprina koordināciju starp atsevišķo valstu pārvaldes iestādēm, jo tiek izmantots viens kopīgs instruments, lai sabalansētu jūrā veikto darbību spektra attīstību. Tas noritēs vienkāršāk un lētāk.
  • pastiprina pārrobežu sadarbību starp ES valstīm saistībā ar kabeļu, cauruļvadu, kuģošanas maršrutu, vēja enerģijas iekārtu utt. izmantojumu.
  • aizsargā vidi, agrīnā posmā apzinot vides daudzveidīgas izmantošanas ietekmi un iespējas.

Oficiālie dokumenti

Plašāka informācija

Projekti

  • Plan Bothnia” — sagatavošanas pasākums saistībā ar Baltijas jūras telpisko plānošanu (2010–2012)
  • BaltSeaPlan” — Baltijas jūras reģiona programmas projekts “Telpiskās plānošanas ieviešana Baltijas jūrā” (2009–2012)
  • Pārrobežu plānošana Atlantijas okeāna Eiropas ūdeņos (TPEA) — projekts par jūras telpisko plānošanu Atlantijas okeānā, ieskaitot Ķeltu jūru un Biskajas līci (2012–2014)
  • ADRIPLAN — Adrijas un Jonijas jūru telpiskā plānošana (2013–2015)
  • Baltic SCOPE - Cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans (2015-17)

Darbsemināri

Jūras forums

Jūrlietas