Jūrų reikalai

Jūrinių teritorijų planavimas

Jūrinių teritorijų planavimas

Jūrinių teritorijų planavimas

Kas tai?

© Silvia Baldan

Vykstant konkurencijai dėl jūrinių teritorijų – atsinaujinančiosios energijos įrangos, akvakultūros ir kitų veiklos sričių – tapo aišku, kad reikia nuoseklesnio Europos vandenų valdymo. Jūrinių teritorijų planavimas vykdomas tarpvalstybiniu ir tarpsektoriniu lygmenimis siekiant užtikrinti, kad žmogaus veikla jūroje būtų veiksminga, saugi ir tvari. Dėl to Europos Parlamentas ir Taryba priėmė teisės aktą, kuriuo nustatoma bendra Europos jūrinių teritorijų planavimo sistema.

Kuo naudingas jūrinių teritorijų planavimas?

  • Mažiau konfliktų tarp sektorių ir kuriama įvairios veiklos sinergija.
  • Skatinamos investicijos užtikrinant nuspėjamumą, skaidrumą ir aiškesnes taisykles.
  • Glaudesnis ES šalių tarpvalstybinis bendradarbiavimas energetikos tinklų plėtojimo, laivybos kelių, vamzdynų, jūrinių kabelių ir kitais klausimais, taip pat bei kuriant nuoseklius saugomų teritorijų tinklus.
  • Saugoma aplinka anksti nustatant įvairaus erdvės naudojimo poveikį ir galimybes.

Kokia dabartinė padėtis?

2014 m.: direktyvos priėmimas
2016 m.: direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminas ir kompetentingų institucijų paskyrimas
2021 m.: jūrinių teritorijų planų sudarymo terminas

Kaip ES padeda planuoti jūrines teritorijas?

Techninė parama

Europos jūrinių teritorijų planavimo platforma

2016 m. pradėjo veikti jūrinių teritorijų planavimo pagalbos mechanizmas, skirtas teikti ES šalims administracinę ir techninę paramą įgyvendinant jūrinių teritorijų planavimo teisės aktus. Vykdant šį projektą tvarkoma interneto svetainė, kurioje ES šalims teikiama informacija apie esamą jūrinių teritorijų planavimo praktiką, procesus ir projektus, klausimų ir atsakymų paslauga, techniniai tyrimai ir ryšių tarnybos paslauga.

Jūrinių teritorijų planavimo tarpvalstybinių projektų finansavimas

Šiais ES finansuojamais projektais lengvinamas ES šalių bendradarbiavimas jūrinių teritorijų valdymo srityje, o nuo 2015 m. – remiamas ir jūrinių teritorijų planavimo teisės aktų įgyvendinimas.

Konferencijos

Jūrinių teritorijų planavimas visame pasaulyje

Siekdami pasimokyti iš pasaulinės jūrinių teritorijų planavimo praktikos, pradėjome tarptautinį tarpvalstybinio jūrinių teritorijų planavimo gerosios patirties tyrimą.

Pagrindiniai tikslai:

  • sudaryti išsamų jūrinių teritorijų planavimo įgyvendinimo pasaulyje aprašą,
  • išnagrinėti keturis jūrinių teritorijų planavimo įgyvendinimo atvejų tyrimus, siekiant nustatyti su Direktyvos 2014/89/ES reikalavimais susijusių aspektų gerąją patirtį,
  • parengti rekomendacijas dėl tarptautinio bendradarbiavimo jūrinių teritorijų planavimo klausimais formos, masto ir pridėtinės vertės.

2017 m. kovo mėn. Paryžiuje vykusioje 2-ojoje tarptautinėje jūrinių teritorijų planavimo konferencijoje priimtose bendrose veiksmų gairėse siekiant paspartinti jūrų / jūrinių teritorijų planavimo procesus visame pasaulyje numatyta sukurti tarptautinį forumą, kuriame būtų diskutuojama ir keičiamasi informacija apie tarpvalstybinį jūrinių teritorijų planavimą tarptautiniu lygmeniu.

Jau įvyko trys tarptautinio jūrinių teritorijų planavimo forumo seminarai 2018 m. gegužės 24–25 d. Briuselyje, 2019 m. kovo 26–29 d. Reunjone ir 2019 m. gegužės 12–15 d. Vige. Per šiuos susitikimus plačiu mastu keičiamasi gerąja patirtimi ir vyksta interaktyvios diskusijos, siekiant parengti tarptautines tarpvalstybinio jūrinių teritorijų planavimo gaires. 

Konkretiems sektoriams skirti seminarai

Daugiau informacijos

Vaizdo siužetas „Jūrinių teritorijų planavimas glaustai“

Jūrų forumas

Jūrų reikalai