Meriasiat

Merten aluesuunnittelu

Merten aluesuunnittelu

Merten aluesuunnittelu

1. Mitä merten aluesuunnittelu on?

Suomi © Lionel Flageul

Merten aluesuunnittelu tarkoittaa sen suunnittelemista, milloin ja missä ihmiset toimivat merellä. Sen avulla varmistetaan, että toiminta on mahdollisimman tehokasta ja kestävää. Merten aluesuunnittelussa otetaan sidosryhmät avoimella tavalla mukaan merellä tapahtuvan toiminnan suunnitteluun.

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto hyväksyivät heinäkuussa 2014 direktiivin, jolla luodaan yhteiset puitteet merten aluesuunnittelulle Euroopassa. Direktiivin mukaan kaikki EU-maat saavat vapaasti suunnitella merellä tapahtuvan toimintansa, mutta paikallista, alueellista ja kansallista suunnittelua jaetuilla merialueilla yhdenmukaistetaan entistä enemmän yhteisten vähimmäisvaatimusten avulla.

2. Miksi EU tarvitsee sääntöjä merten aluesuunnitteluun?

Kilpailu merialueista – esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannossa, vesiviljelyalalla ja muilla kasvualoilla – on paljastanut, että tehokasta hallintaa tarvitaan, jotta voidaan välttää mahdolliset ristiriidat ja luoda synergiaetuja eri toiminnoille.

3. Mitä hyötyä merten aluesuunnittelusta on?

Merten aluesuunnittelu

  • vähentää ristiriitoja eri sektoreiden välillä ja luo synergiaetuja toiminnoille
  • kannustaa investointeihin lisäämällä ennustettavuutta ja avoimuutta sekä selkeyttämällä sääntöjä. Tämä edistää uusiutuvien energialähteiden ja -verkkojen kehitystä, auttaa perustamaan suojeltuja merialueita sekä helpottaa öljyyn ja kaasuun sijoittamista
  • lisää koordinointia jäsenmaiden viranomaisten välillä, koska siinä käytetään yhtä ainoaa välinettä tasapainottamaan useiden merellä tapahtuvien toimintojen kehitystä. Tämä selkeyttää toimintaa ja tuo säästöjä
  • lisää rajat ylittävää yhteistyötä EU-maiden välillä. Yhteistyö voi liittyä muun muassa kaapeleihin, putkiin, laivaväyliin ja tuulivoimalaitteisiin
  • suojelee ympäristöä, koska sen avulla kyetään havaitsemaan nopeasti, mitkä vaikutukset ja mitkä mahdollisuudet on alueiden käyttämisellä moniin tarkoituksiin.

Viralliset asiakirjat

Lisätietoa

Hankkeet

Workshopit

Maritime Forum -sivusto

Meriasiat