Merendus

Mereruumi planeerimine

Mereruumi planeerimine

Mereruumi planeerimine

1. Mis see on?

Soome © Lionel Flageul

Mereruumi planeerimine kujutab endast selle planeerimist, millal ja kus inimtegevus merel aset leiab. Selle eesmärk on tagada, et tegevus oleks võimalikult tõhus ja säästev. Mereruumi planeerimine kaasab sidusrühmi läbipaistval viisil merendusalase tegevuse planeerimisse.

2014. aasta juulis võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu õigusakti, millega luuakse mereruumi planeerimist Euroopas käsitlev ühine raamistik. Samas kui igale ELi liikmesriigile jäävad vabad käed oma merealase tegevuse planeerimisel, muudetaks kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil toimuv ühiste merealadega seotud planeerimine ühiste miinimumnõuete abil koordineeritumaks.

2. Miks vajab EL mereruumi planeerimist käsitlevaid eeskirju?

Konkurents merealadele (seoses taastuvenergia seadmete, vesiviljeluse ja muude majanduskasvu valdkondadega) on tõstnud esile vajaduse tõhusa majandamise järele, et vältida võimalikku konflikti ning luua erinevate tegevuste vahelisi sünergiaid.

3. Milline on mereruumi planeerimisest saadav kasu?

Mereruumi planeerimisest saadav kasu on järgmine:

  • konfliktide vähendamine sektorite vahel ning sünergia loomine erinevate tegevuste puhul;
  • investeeringute soodustamine, juurutades prognoositavust, läbipaistvust ja selgemaid eeskirju. See omakorda aitab toetada taastuvenergiaallikate ja -võrkude väljaarendamist, luua merekaitsealasid ning hõlbustada nafta ja gaasi tootmisse tehtavaid investeeringuid;
  • koordineerimise suurendamine riikide valitsuste vahel, kasutades ühtset vahendit, mille abil hoida mitmete merendusalaste tegevuste areng tasakaalus. See osutub lihtsamaks ja odavamaks;
  • piiriülese koostöö tihendamine ELi liikmesriikide vahel seoses kaablite, torujuhtmete, laevateede, tuuleenergia seadmete ja muuga;
  • keskkonna kaitsmine mõju varajase tuvastamise ja alade mitmekülgsete kasutusvõimaluste kindlakstegemise abil.

Ametlikud dokumendid

Lisateave

Projektid

  • Plan Bothnia – ettevalmistavad meetmed mereala ruumiliseks planeerimiseks Läänemeres (2010–2012)
  • BaltSeaPlan – Läänemere piirkondliku programmi projekt „Mereala ruumilise planeerimise rakendamine Läänemeres” (2009–2012)
  • Atlandi ookeani Euroopa piirkonna piiriülene planeerimine (TPEA) – mereala ruumilise planeerimise projekt Atlandi ookeanil, sealhulgas Keldi merel ja Biskaia lahes (2012–2014)
  • ADRIPLAN – Aadria ja Joonia mere piirkonna mereruumi planeerimine (2013–2015)
  • Baltic SCOPE - Cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans (2015-17)

Seminarid

Merendusfoorum

Merendus