Mereruumi planeerimine

Mereruumi planeerimine

Mereruumi planeerimine

Mereruumi planeerimine

Mis see on?

Autoriõigus: Silvia Baldan

Tihe konkurents mereruumi kasutamisel taastuvenergia tootmiseks, vesiviljeluseks ja muuks otstarbeks näitab, et meie veekogusid on vaja sidusamalt majandada. Mereruumi planeerimine merel tõhusa, ohutu ja kestliku inimtegevuse tagamiseks toimub piiri- ja sektoriüleselt. Seepärast võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu õigusakti, millega luuakse ühine raamistik, mis käsitleb mereruumi planeerimist Euroopas.

Milline on mereruumi planeerimisest saadav kasu?

 • Konfliktide vähendamine sektorite vahel ning sünergia loomine erinevate tegevuste puhul.
 • Investeeringute toetamine, järgides prognoositavust, läbipaistvust ja selgemaid eeskirju.
 • Piiriülese koostöö suurendamine ELi riikide vahel, et arendada energiavõrke, laevateid, torujuhtmeid, merekaableid ja muid tegevusi, kuid ka sidusate kaitsealade võrgustike loomine.
 • Keskkonna kaitsmine mõju varajase tuvastamise ja alade mitmekülgsete kasutusvõimaluste kindlakstegemise abil.

Milline on hetkeseis?

2014: Direktiivi vastuvõtmine
2016: Ülevõtmise ja pädevate asutuste määramise tähtaeg
2021: Mereruumi planeeringute kehtestamise tähtaeg

Kuidas EL toetab mereruumi planeerimist?

Tehniline abi

Euroopa mereruumi planeerimise platvorm

Mereruumi planeerimise abimehhanism käivitati 2016. aastal, et pakkuda ELi riikidele haldus- ja tehnilist tuge mereruumi planeerimist käsitlevate õigusaktide rakendamisel. Projektiga hallatakse veebisaiti, mis sisaldab teavet olemasolevate mereruumi planeerimise tavade, menetluste ja projektide kohta, küsimuste ja vastuste jaotist, tehnilisi uuringuid ning ELi riikidele mõeldud koordinatsioonikeskuse teenust.

Piiriüleste mereruumi planeerimise projektide rahastamine

Nende ELi rahastatavate projektide eesmärk on hõlbustada ELi riikide vahelist koostööd mereruumi haldamisel ja alates 2015. aastast ka toetada mereruumi planeerimist käsitlevate õigusaktide rakendamist.

 • Plan Bothnia – ettevalmistavad meetmed mereruumi planeerimiseks Läänemeres (2010–2012). Lõpetatud: katseprojekti kava, kaarditeenus.
 • BaltSeaPlan – Läänemere piirkondliku programmi projekt „Mereruumi planeerimise rakendamine Läänemeres“ (2009–2012). Lõpetatud: soovitused, mereruumi katseplaneeringud, veebipõhine täiustatud mereruumi planeerimise vahend.
 • Projekt TPEA (Atlandi ookeani Euroopa piirkonna piiriülene planeerimine) – mereruumi planeerimise projekt Atlandi ookeanil, sealhulgas Keldi merel ja Biskaia lahes (2012–2014). Lõpetatud: katseprojektid, heade tavade suunised.
 • ADRIPLAN – Aadria ja Joonia mere piirkonna mereruumi planeerimine (2013–2015). Lõpetatud: andmeportaal, tools4MSP.
 • SIMCELT – ELi riikide vahelise praktilise piiriülese koostöö edendamine seoses Keldi mere ruumilise planeerimise direktiivi (2015–2017) rakendamisega. Lõpetatud: juhtumiuuringud, lauamäng ja andmeportaal.
 • Baltic SCOPE – Läänemere piirkonna mereruumi planeeringute piiriülesed lahendused (2015–2017). Lõpetatud: temaatilised dokumendid, ühiskaardid ja veebipõhine vahend.
 • MARSPLAN – mereruumi planeerimine Mustal merel (2015–17).  Lõpetatud: juhtumiuuringud, mereruumi planeerimise ühine strateegiline raamistik, mereruumi planeerimine piiriülese ala jaoks (Mangalia–Shabla).
 • SIMNORAT – projekt, millega toetatakse mereruumi planeerimise rakendamist ELi riikides ning käivitatakse ja viiakse ellu konkreetsed ja piiriülesed liikmesriikide vahelised mereruumi planeerimise algatused Atlandi ookeani põhjaosas (2017–2018). Lõpetatud. Projekti tulemused. Lõppkonverentsi dokumendid. Juhtumiuuringute seminar.   
 • SIMWESTMED – projekt, millega toetatakse mereruumi planeerimist ning käivitatakse ja viiakse ellu konkreetsed ja piiriülesed ELi riikide vahelised mereruumi planeerimise algatused Vahemere lääneosas (2017–2018). Lõpetatud. Projekti tulemused. Lõppkonverentsi dokumendid.
 • SUPREME – projekt, millega toetatakse mereruumi planeerimist nendes ELi riikides, mille veed asuvad Vahemere idaosas (sh Aadria, Joonia, Egeuse ja Levandi meres), ning käivitatakse ja viiakse läbi konkreetne ja piiriülene mereruumi planeerimise algatus Vahemere idaosas asuvates ELi riikides (2017–2018). Lõpetatud. Tulemused.
 • Pan Baltic Scope – tugineb eelmisele projektile, et jätkata uuenduslike vahendite arendamist, andmete vahetamist ja ühtlustada erinevaid mereruumi planeerimist käsitlevaid lähenemisviise, laiendades põhimõtteid kogu Läänemerele.  (2018–2019)
 • SEANSE aitab välja töötada ja katsetada ühist lähenemist keskkonnamõju strateegilisele hindamisele, keskendudes taastuvenergiale ning toetades mereruumi planeeringute kasutuselevõttu Põhjamerel. (2018–2020)
 • MarSP – projekt pakub iga Makaroneesia saarestiku keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikule olukorrale kohandatud juhtimisvahendeid (2018–2020).
 • OCEAN METISS – projekti eesmärk on arendada Réunionis ehk Euroopa Liidu äärepoolseimas piirkonnas ja India ookeanis asuvas Prantsusmaa ülemeredepartemangus mereruumi planeerimise vahendeid nii piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil, et edendada majandust, säilitades samas piirkonna rikkaliku bioloogilise mitmekesisuse (2017–2019). Lõpetatud. Dokumendid.
 • MSP GLOBAL WEST MED PILOT – projekti eesmärk on edendada Vahemere lääneosas mereruumi planeerimise häid tavasid ja tegevusi, et saavutada piirkondlikke ja riiklikke prioriteete ning rahuldada vajadusi, tihendades algatuse WESTMED raames ELi ja kolmandate riikide koostööd. (2019) 

Konverentsid

Mereruumi planeerimine kogu maailmas

Selleks et õppida mereruumi planeerimisest kogu maailmas, oleme algatanud uuringu, mis käsitleb piiriülese mereruumi planeerimise parimaid rahvusvahelisi tavasid.

Selle peamised eesmärgid on järgmised.

 • Koostada üksikasjalik ülevaade mereruumi planeerimisest kogu maailmas.
 • Uurida nelja mereruumi planeerimise juhtumit, et teha kindlaks direktiivis 2014/89/EL sätestatud nõuetega seotud parimad tavad.
 • Koostada soovitused mereruumi planeerimise alase rahvusvahelise koostöö vormi, ulatuse ja lisaväärtuse kohta.

2017. aasta märtsis Pariisis toimunud mereruumi planeerimise 2. rahvusvahelisel konverentsil vastu võetud „Ühise tegevuskavaga merealade/mereruumi planeerimise protsesside kiirendamiseks kogu maailmas“ on ette nähtud rahvusvahelise foorumi loomine, et arutada ja vahetada piiriülest mereruumi planeerimist käsitlevat teavet rahvusvahelisel tasandil.

Juba on toimunud kolm rahvusvahelist mereruumi planeerimist käsitlevat seminari – 24.–25. maini 2018 Brüsselis, 26.–29. märtsini 2019 Réunionis ja 12.–15. maini 2019 Vigos. Foorumil vahetatakse häid tavasid ja peetakse interaktiivseid arutelusid, et töötada välja piiriülest mereruumi planeerimist käsitlevad rahvusvahelised suunised. 

Sektoripõhised seminarid

Lisateave

Video: Mereruumi planeerimise lühiülevaade

Merendusfoorum

Merendusasjad