θαλάσσια πολιτική

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

1. Περί τίνος πρόκειται;

Φινλανδία © Lionel Flageul

Πρόκειται για τον σχεδιασμό του χρόνου και του τόπου άσκησης ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητά τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Κατά τη διαδικασία αυτή, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συνεργάζονται με διαφάνεια με στόχο τον σχεδιασμό των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Τον Ιούλιο 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν νομοθεσία σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην Ευρώπη. Αν και κάθε χώρα της ΕΕ θα είναι ελεύθερη να σχεδιάζει τις θαλάσσιες δραστηριότητές της, θα εξασφαλίζεται, χάρη στον καθορισμό ελάχιστων κοινών απαιτήσεων η συνοχή του σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τις κοινές θάλασσες.

2. Γιατί χρειάζονται κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό;

Ο ανταγωνισμός που επικρατεί στον θαλάσσιο χώρο, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις υδατοκαλλιέργειες και άλλους τομείς οικονομικής ανάπτυξης, δείχνει ότι απαιτείται μια αποτελεσματική διαχείριση ώστε να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις και να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων.

3. Ποια είναι τα οφέλη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού;

Με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό επιτυγχάνουμε:

  • Περιορισμό των συγκρούσεων μεταξύ τομέων και δημιουργία συνεργειών μεταξύ διάφορων δραστηριοτήτων.
  • Ενθάρρυνση των επενδύσεων με τη διασφάλιση προβλεψιμότητας, διαφάνειας και σαφέστερων κανόνων. Έτσι θα δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των δικτύων, θα καθοριστούν Προστατευόμενες Θαλάσσιες Περιοχές και θα διευκολυνθούν οι επενδύσεις που αφορούν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
  • Ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ εθνικών διοικήσεων, μέσω της εφαρμογής ενιαίου μηχανισμού για την ισόρροπη ανάπτυξη διάφορων θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό θα απλουστευθούν οι διαδικασίες και θα μειωθεί το κόστος.
  • Αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ χωρών της ΕΕ, όσον αφορά τα καλώδια, τους αγωγούς, τις θαλάσσιες οδούς, τις αιολικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.
  • Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της έγκαιρης εκτίμησης του αντικτύπου και των δυνατοτήτων πολλαπλής χρήσης του χώρου.

Επίσημα έγγραφα

Περισσότερα

Έργα

  • Plan Bothnia - Προπαρασκευαστική δράση για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στη Βαλτική Θάλασσα (2010-12)
  • BaltSeaPlan - "Εισαγωγή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στη Βαλτική Θάλασσα" (2009–12) στο πλαίσιο του προγράμματος για την περιοχή της Βαλτικής
  • TPEA, Διασυνοριακός σχεδιασμός στον Ευρωπαϊκό Ατλαντικό - Έργο θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στον Ατλαντικό, που συμπεριλαμβάνει την Κελτική Θάλασσα και τον Βισκαϊκό Κόλπο (2012-14)
  • ADRIPLAN - Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός Αδριατικής και Ιονίου (2013-15)
  • Baltic SCOPE - Cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans (2015-17)

Τεχνικά εργαστήρια

Θαλάσσιο Φόρουμ

Θαλάσσια πολιτική