морско дело

Морско пространствено планиране

Морско пространствено планиране

Морско пространствено планиране

1. Какво представлява морското пространствено планиране?

Финландия © Lionel Flageul

Става дума за планиране кога и къде да се провеждат човешки дейности в морето, за да се гарантира тяхната максимална ефективност и устойчивост. Морското пространствено планиране включва по прозрачен начин заинтересованите лица в планирането на морските дейности.

През юли 2014 г. Европейският парламент и Съветът приеха законодателство за създаване на обща рамка за морско пространствено планиране в Европа. Въпреки че всяка страна от ЕС ще бъде свободна да планира своите морски дейности, съвместимостта на местното, регионалното и националното планиране в общото морско пространство ще се повиши чрез набор от минимални общи изисквания.

2. Защо на ЕС са нужни правила за морско пространствено планиране?

Конкуренцията за морското пространство — за добив на възобновяема енергия, аквакултура и други сфери на растеж — показва необходимостта от ефективно управление, за да се избегнат евентуални конфликти и да се постигне полезно взаимодействие между различните дейности.

3. Какви са ползите от морското пространствено планиране?

Ползите от морското пространствено планиране са:

  • Намаляване на конфликтите между секторите и постигане на полезно взаимодействие между различните дейности.
  • Насърчаване на инвестициите чрез установяване на предвидимост, прозрачност и по-ясни правила. Това ще помогне за засилване на разработването на възобновяеми енергийни източници и мрежи, за установяване на защитени морски зони и за улесняване на инвестициите в добив на нефт и газ.
  • Засилване на координацията между администрациите във всяка страна чрез използване на единен инструмент за балансиране на развитието на редица морски дейности. Това ще бъде по-просто и по-евтино.
  • Засилване на трансграничното сътрудничество между страните от ЕС в областта на кабелите, тръбопроводите, морските пътища, вятърните инсталации и др.
  • Опазване на околната среда чрез навременно анализиране на въздействието и възможностите за използване на пространството за различни цели.

Официални документи

Допълнителна информация

Проекти

  • Plan Bothnia — подготовка за морско пространствено планиране в Балтийско море (2010 — 2012 г.)
  • BaltSeaPlan — проект за програма за региона на Балтийско море „Въвеждане на морско пространствено планиране в Балтийско море“ (2009 — 2012 г.)
  • Трансгранично планиране в европейските води на Атлантическия океан (TPEA) — проект за морско пространствено планиране в Атлантическия океан, включително Келтско море и Бискайския залив (2012 — 2014 г.)
  • ADRIPLAN — морско пространствено планиране в Адриатическо море и в Йонийско море (2013-15)
  • Baltic SCOPE - Cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans (2015-17)

Семинари

Морски форум

Морско дело