EU:s strategi för sjöfartsskydd

EU:s strategi för sjöfartsskydd

EU:s strategi för sjöfartsskydd

EU:s strategi för sjöfartsskydd

Vad handlar det om?

Vi behöver trygga, säkra och rena hav för att kunna leva i välstånd och fred. Genom rätt sjöfartsskydd kan vi upprätthålla rättsstatsprincipen i områden utanför nationell jurisdiktion och skydda EU:s strategiska marina intressen:

EU:s strategi för sjöfartsskydd – gemensamma insatser för globala utmaningar, vägledning för berörda parter
  • Allmän säkerhet och fred
  • Rättsstatsprincipen och fri sjöfart
  • Kontroller vid EU:s yttre gränser
  • Infrastruktur för sjöfart: hamnar, kustskydd, kommersiella anläggningar, rör och kablar under vattnet, havsplattformar och vetenskaplig utrustning
  • Gemensamma naturresurser och en sund miljö
  • Beredskap för klimatförändringar

EU:s strategi för sjöfartsskydd antogs av Europeiska rådet i juni 2014 och ska göra EU bättre rustad för globala utmaningar inom sjöfarten som kan påverka människor, verksamhet eller infrastruktur i EU.

Strategin bygger på ett närmare samarbete inom EU på regional och nationell nivå. Syftet är att öka kunskapen och effektivisera insatserna.

Ett annat mål är att skydda EU:s maritima intressen i världen. EU:s strategi för sjöfartsskydd stärker kopplingen mellan inre och yttre säkerhet och kopplar samman den allmänna europeiska säkerhetsstrategin med den integrerade havspolitiken.

Genom att samarbeta närmare och planera tillsammans kan EU och medlemsländerna använda sina resurser bättre och ingå mer effektiva och trovärdiga internationella partnerskap.

Var står vi nu?

EU:s strategi för sjöfartsskydd kompletteras med en handlingsplan. Alla aktörer inom sjöfartsskydd i EU – över sektorer och landsgränser – uppmanas att delta i samarbetet.

Handlingsplanen från 2014 uppdaterades den 26 juni 2018. Syftet var att se till att åtgärderna fortfarande är lämpliga för aktuella och framtida utmaningar och ligger i linje med de politiska prioriteringarna i ett snabbt föränderligt säkerhetsläge. Vi har också tagit hänsyn till det pågående arbetet inom säkerhet och försvar och EU:s nya lagar, strategier och andra initiativ.

Handlingsplanen omfattar både europeiska och internationella aspekter av sjöfartsskyddet. Den bidrar till att genomföra EU:s globala strategi, den förnyade strategin för inre säkerhet 2015–2020, rådets slutsatser om det globala sjöfartsskyddet och det gemensamma meddelandet om internationell världshavsförvaltning. Dessutom undersöks den fulla potentialen i tre EU-initiativ i försvarsfrågor: den samordnade årliga försvarsöversikten, det permanenta strukturerade samarbetet och den framtida europeiska försvarsfonden.

Den nya handlingsplanen består av en del med övergripande åtgärder och en ny del för regionala åtgärder som svar på globala problem både i europeiska hav som Medelhavet och Svarta havet och internationellt, t.ex. Guineabukten, Afrikas horn–Röda havet och Sydostasien. Läs mer

Om du arbetar med sjöfartsskydd på EU-nivå eller nationell nivå finns det många sätt för dig att bidra. Fråga myndigheterna i ditt land vilka prioriteringar som gäller lokalt eller i olika sektorer. Du kan också hitta yrkesmässig information i EU:s havsforum.

Vad har gjorts hittills?

Exempel på lyckade projekt:

  • Projektet för sjöräddning i Östersjön har analyserat beredskapen i åtta EU-länder, Norge och Island inför stora sjöolyckor som kan drabba flera sektorer. Det nio månader långa projektet mynnade ut i en rapport med förslag till internationellt samarbete.
  • Utbildningsnätverket för den europeiska kustbevakningen (ECGFA NET) stärker det internationella utbildningssamarbetet. Institutioner som ger kurser inom kustbevakning har gått samman i ett nätverk och tagit fram en gemensam ram för kvalifikationer. Nätverket drivs av 12 kustbevakningsbyråer i EU och har hittills engagerat 37 utbildningsinstitutioner.
  • Flera regionala initiativ, t.ex. Frontex insatser i Medelhavsområdet, samarbetet om regional gränskontroll i Östersjön och initiativet för säkerheten i Svarta havet samt lovande samarbeten med länder utanför EU och internationella organisationer.

Officiella dokument

Mer information

Senaste nytt (26 juni 2018)

Tidigare nyheter

Havsfrågor