Pomorske zadeve

Strategija za pomorsko varnost

Strategija za pomorsko varnost

Strategija za pomorsko varnost

Za kaj gre?

Varna in čista morja in oceani so bistveni za blaginjo in mir vseh nas. Ustrezna pomorska varnost omogoča izvajanje načela pravne države v območjih zunaj nacionalne jurisdikcije in zaščito strateških pomorskih interesov EU, kot so:

strategija Evropske unije za pomorsko varnost; skupni odziv na globalne izzive, vodnik za deležnike
  • splošna varnost in mir
  • pravna država in svoboda plovbe
  • nadzor na zunanjih mejah EU
  • pomorska infrastruktura: luke in pristanišča, zaščita obale, komercialni objekti, podvodne cevi in kabli, morske naftne ploščadi ter znanstvena oprema
  • skupni naravni viri in zdravje okolja
  • pripravljenost na podnebne spremembe.

Strategija Evropske unije za pomorsko varnost (EUMSS) za svetovno pomorstvo, ki jo je Evropski svet sprejel junija 2014. Strategija je skupni načrt EU za izboljšanje predvidevanja in odziva EU na te izzive. Je celovita strategija pomorske varnosti za odziv na vse globalne pomorske izzive, ki lahko vplivajo na ljudi, dejavnosti ali infrastrukturo v EU.

Strategija temelji na okrepitvi sodelovanja znotraj EU, tako na regionalni kot nacionalni ravni. Njen cilj je izboljšati osveščenost in zagotoviti večjo učinkovitost dejavnosti.

Drugi cilj je zaščiti pomorske interese EU po vsem svetu. Strategija krepi povezavo med notranjo in zunanjo razsežnostjo varnosti ter povezuje celotno evropsko varnostno strategijo s celostno pomorsko politiko.

S tesnejšim sodelovanjem in dolgoročnim načrtovanjem bodo lahko EU in njene države članice bolje izkoristile obstoječe vire ter sklepale učinkovitejša in bolj verodostojna mednarodna partnerstva.

V kateri fazi smo?

Strategijo dopolnjuje akcijski načrt, ki naj bi spodbudil njeno izvajanje. Deležniki na področju pomorske varnosti v EU iz vseh držav in vseh gospodarskih sektorjev so pozvani k neposredni udeležbi pri zadevnem okviru sodelovanja.

Akcijski načrt EUMSS iz leta 2014 je bil pred kratkim revidiran (26. junija 2018), da se zagotovi ustreznost odzivov politike na sedanje in prihodnje izzive v skladu s političnimi prednostnimi nalogami v hitro spreminjajočem se okolju na področju varnosti, ob upoštevanju tekočega dela na področju varnosti in obrambe ter nedavno sprejete zakonodaje EU, politik in drugih pobud.

Revidirani akcijski načrt združuje tako notranje kot zunanje vidike pomorske varnosti Unije. Ukrepi, predvideni v akcijskem načrtu, prispevajo k izvajanju globalne strategije EU, prenovljene strategije notranje varnosti EU za obdobje 2015–2020, sklepov Sveta o globalni pomorski varnosti in skupnega sporočila o mednarodnem upravljanju oceanov. Akcijski načrt poleg tega preučuje skupni potencial treh pobud EU na področju obrambe, ki so sicer ločene, a se medsebojno dopolnjujejo: usklajeni letni pregled na področju obrambe (CARD), stalno strukturno sodelovanje (PESCO) in prihodnji evropski obrambni sklad.

Novi akcijski načrt vsebuje horizontalni del (A), razdeljen v 5 ključnih področij in posvečen horizontalnim vprašanjem, ter nov, regionalni del (B), v katerem želi EU obravnavati globalne izzive z regionalnimi odzivi na ključne pomorske žariščne točke tako v evropskih morskih bazenih, kot sta Sredozemlje in Črno morje, kot na mednarodni ravni (Gvinejski zaliv, Afriški rog –Rdeče morje ali Jugovzhodna Azija). (Več informacij)

Če ste vključeni v pomorsko varnost na ravni EU ali na nacionalni ravni, lahko sodelujete na različne načine. Pri vaših pristojnih organih se pozanimajte o lokalnih in sektorskih prednostnih nalogah. Uradne informacije so na voljo tudi na pomorskem forumu EU.

Rezultati

Zgodbe o uspehu:

  • V okviru projekta za odzivanje na incidente v Baltskem morju (BSMIR) je bila preučena pripravljenost osmih držav Baltskega morja ter Norveške in Islandije na obsežne in večsektorske pomorske nezgode. Po izteku tega devetmesečnega projekta je bilo pripravljeno poročilo s predlogi za mednarodno sodelovanje.
  • Projekt mreže akademij evropskih služb obalne straže (ECGFA NET) krepi mednarodno sodelovanje na področju usposabljanja. V okviru tega projekta je bila vzpostavljena mreža ustanov za usposabljanje za naloge obalne straže, ki je vodila do skupnega okvira kvalifikacij. Doslej je v mreži, ki jo vodi 12 agencij EU za obalno stražo, sodelovalo 37 ustanov za usposabljanje.
  • Številne pobude za regionalno sodelovanje, o katerih so poročale agencije EU in države članice, npr.: operacije agencije FRONTEX v Sredozemlju, sodelovanje pri nadzoru meja v Baltskem morju (BSRBCC), pobude za varnost Črnega morja, vključno z obetavnim sodelovanjem s tretjimi državami in mednarodnimi forumi.

Uradni dokumenti

Več informacij

Najnovejše (z dne 26. junija 2018)

Arhiv

Pomorske zadeve

Pregled Zunanje delovanje pomorska osveščenost, nadzor in izmenjava informacij razvoj zmogljivosti obvladovanje tveganja, varovanje ključne pomorske infrastrukture in krizno odzivanje pomorske varnostne raziskave ter inovacije, izobraževanje in usposabljanje