Pomorske zadeve

Strategija za pomorsko varnost

Strategija za pomorsko varnost

Strategija za pomorsko varnost

Za kaj gre?

Foto Catrin Owen

Junija 2014 je Evropski svet sprejel strategijo za pomorsko varnost za celotno področje pomorstva. Cilj strategije je zagotoviti skupen okvir za organe na nacionalni in evropski ravni, ki bo omogočil usklajevanje politik, ter na evropski ravni odgovoriti na nevarnosti in tveganja v pomorstvu.  Drugi cilj strategije je zaščititi strateške pomorske interese EU in opredeliti možnosti za to. Tak okvir bo omogočil uskladitev posamičnih pomorskih politik in strategij. Zlasti pa bo okrepil povezavo med notranjimi in zunanjimi varnostnimi vidiki pomorske politike EU ter civilnim in vojaškim sodelovanjem.

Glavni cilji evropske strategije za pomorsko varnost so:

1) opredeliti glavne strateške pomorske interese v EU,

2) opredeliti nevarnosti, grožnje in tveganja za pomorske interese EU in

3) določiti cilje skupne politike, skupna načela in področja skupne podpore za skupni strateški okvir, ki bo omogočil skladno oblikovanje posamičnih pomorskih politik in strategij.

Decembra 2014 je Svet sprejel akcijski načrt za izvajanje te strategije. Akcijski načrt vsebuje 130 ukrepov na petih različnih področjih:

1) zunanji ukrepi

2) pomorska osveščenost, nadzor in izmenjava informacij

3) razvoj zmogljivosti

4) obvladovanje tveganja, varovanje ključne pomorske infrastrukture in krizno odzivanje

5) pomorske varnostne raziskave ter inovacije, izobraževanje in usposabljanje

Akcijski načrt tudi opredeljuje pristojne akterje za vsak ukrep (na ravni EU in nacionalni ravni) in določa časovnico izvajanja.

Uradni dokumenti

Več informacij

Pomorske zadeve