Námorné záležitosti

Stratégia námornej bezpečnosti

Stratégia námornej bezpečnosti

Stratégia námornej bezpečnosti

O čo ide?

 Catrin Owen

V júni 2014 Európska rada schválila stratégiu námornej bezpečnosti pre svetové oceány. Cieľom tejto stratégie je poskytnúť spoločný rámec pre relevantné orgány na vnútroštátnej a európskej úrovni s cieľom zabezpečiť súdržný rozvoj politík týchto orgánov a koherentnú európsku reakciu na námorné hrozby a riziká.  Ďalším cieľom stratégie je chrániť strategické námorné záujmy EÚ a identifikovať možné postupy v tejto oblasti. Prostredníctvom rámca sa vymedzí rozsah pôsobnosti politiky a zabezpečí konzistentnosť medzi rôznymi sektormi a stratégiami námornej politiky. Navyše sa výrazne posilní prepojenie vnútorných a vonkajších bezpečnostných aspektov námornej politiky EÚ a civilnej a vojenskej spolupráce.

Hlavné ciele stratégie námornej bezpečnosti EÚ sú:

1) identifikovať a prezentovať hlavné strategické námorné záujmy EÚ,

2) identifikovať a prezentovať námorné hrozby, výzvy a riziká pre strategické námorné záujmy EÚ a

3) koordinovať postup, t. j. poskytnúť spoločné politické ciele, spoločné zásady a oblasti spoločnej podpory ako základ spoločného strategického rámca s cieľom vytvoriť spoločného menovateľa pre rôznorodý a rozsiahly súbor sektorových námorných politík a stratégií.

V decembri 2014 Rada prijala akčný plán na vykonávanie tejto stratégie. Tento akčný plán obsahuje 130 opatrení, ktoré sú rozdelené do piatich rôznych oblastí:

1) Vonkajšia činnosť

2) Informovanosť, dohľad a výmena informácií v námornej oblasti

3) Rozvoj spôsobilostí

4) Riadenie rizík, ochrana kľúčovej námornej infraštruktúry a reakcia na krízové situácie

5) Výskum a inovácie, vzdelávanie a odborná príprava v oblasti námornej bezpečnosti

Akčný plán tiež identifikuje príslušných aktérov pre každé opatrenie (na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni) a stanovuje harmonogram realizácie.

Oficiálne dokumenty

Viac informácií:

Námorné záležitosti