Gospodarka morska

Strategia bezpieczeństwa morskiego

Strategia bezpieczeństwa morskiego

Strategia bezpieczeństwa morskiego

Informacje ogólne

 Catrin Owen

W czerwcu 2014 r. Rada Europejska przyjęła strategię bezpieczeństwa morskiego obejmującą światowy obszar morski. Celem strategii jest stworzenie wspólnych ram na potrzeby właściwych instytucji krajowych i europejskich, aby zapewnić spójny rozwój ich polityk oraz spójną reakcję Europy na zagrożenia i ryzyka morskie.  Ponadto strategia ma na celu ochronę strategicznych interesów morskich UE oraz określenie sposobów, za pomocą których można to osiągnąć. Takie ramy stworzą kontekst i zapewnią spójność różnych sektorowych polityk i strategii morskich. Przede wszystkim jednak pomogą znacznie wzmocnić powiązania między wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami bezpieczeństwa polityki morskiej UE oraz zacieśnić współpracę cywilną i wojskową.

Najważniejsze cele strategii UE w zakresie bezpieczeństwa morskiego są następujące:

1) identyfikacja i nazwanie głównych strategicznych interesów morskich UE

2) identyfikacja i nazwanie zagrożeń, wyzwań i ryzyka występujących na morzu z punktu widzenia strategicznych interesów morskich UE oraz

3) organizowanie działań, tj. ustalenie wspólnego celu w zakresie polityki, wspólnych zasad i obszarów wzajemnego wsparcia, które będą stanowić podstawę wspólnych ram strategicznych, tak aby osiągnąć spójność szerokiego wachlarza polityk i strategii morskich poszczególnych sektorów.

W grudniu 2014 r. Rada przyjęła plan działania w sprawie wdrożenia tej strategii. Plan obejmuje 130 działań skupionych w pięciu następujących obszarach:

1) działania zewnętrzne

2) wiedza o sytuacji na morzu, nadzór i wymiana informacji

3) rozwój zdolności

4) zarządzanie ryzykiem, ochrona morskiej infrastruktury krytycznej i reagowanie kryzysowe

5) badania naukowe i innowacje oraz edukacja i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa morskiego.

W planie działania wskazano również podmioty, które mają podjąć działania (na szczeblu unijnym i krajowym), i przewidziano harmonogram ich wdrażania.

Dokumenty urzędowe

Informacje dodatkowe

Gospodarka morska