Strategia bezpieczeństwa morskiego

Strategia bezpieczeństwa morskiego

Strategia bezpieczeństwa morskiego

Strategia bezpieczeństwa morskiego

Informacje podstawowe

Warunkiem dobrobytu i pokoju są bezpieczne i czyste morza i oceany. Dzięki odpowiednim środkom bezpieczeństwa morskiego możemy utrzymać praworządność na obszarach poza jurysdykcją krajową i chronić strategiczne cele UE, takie jak:

Strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego; wspólne reagowanie na globalne wyzwania – przewodnik dla zainteresowanych stron
  • ogólne bezpieczeństwo i pokój
  • praworządność i wolność żeglugi
  • kontrola granic zewnętrznych
  • infrastruktura morska: porty, ochrona wybrzeża, obiekty handlowe, podwodne przewody i kable, morskie platformy wydobywcze i urządzenia naukowe
  • wspólne zasoby naturalne i ochrona środowiska
  • przygotowanie na zmianę klimatu.

Strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego (EUMSS) dla światowego obszaru morskiego, przyjęta przez Radę Europejską w czerwcu 2014 r., jest wspólnym planem UE na rzeczy poprawy sposobu, w jaki UE przewiduje wyzwania w tej dziedzinie i reaguje na nie. Jest to nadrzędna strategia bezpieczeństwa morskiego obejmująca wszystkie wyzwania globalnego obszaru morskiego, które mogą mieć wpływ na ludzi, działania i infrastrukturę w UE.

Strategia opiera się na ściślejszej współpracy w ramach UE, na poziomie regionalnym i krajowym. Jej celem jest upowszechnianie informacji oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań.

Drugim celem jest ochrona interesów morskich UE na całym świecie. Strategia EUMSS wzmacnia powiązania między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym oraz między ogólną europejską strategią bezpieczeństwa i zintegrowaną polityką morską.

Dzięki ściślejszej współpracy i wczesnemu planowaniu Unia i jej państwa członkowskie mogą lepiej korzystać z dostępnych zasobów oraz skuteczniej i bardziej wiarygodnie współpracować z partnerami międzynarodowymi.

Na jakim etapie jesteśmy teraz?

Uzupełnieniem strategii EUMSS jest plan działania, który ma wspierać realizację strategii EUMSS. Wszystkie podmioty z sektora morskiego w UE – z różnych branż i różnych krajów – powinny bezpośrednio współpracować w realizacji tego planu.

Plan działania EUMSS został przyjęty w 2014 r. i został niedawno zaktualizowany (26 czerwca 2018 r.). Celem aktualizacji było dopasowanie działań politycznych do aktualnych i przyszłych wyzwań, zgodnie z priorytetami politycznymi w szybko zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa i z uwzględnieniem bieżących prac w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony oraz niedawno przyjętych przez UE przepisów, strategii politycznych i innych inicjatyw.

Zmieniony plan działania obejmuje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa morskiego Unii. Plan przyczynia się do realizacji globalnej strategii UE, odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE na lata 2015–2020, konkluzji Rady w sprawie światowego bezpieczeństwa morskiego oraz założeń wspólnego komunikatu w sprawie międzynarodowego zarządzania oceanami. Jednocześnie w planie korzysta się z potencjału trzech odrębnych, lecz wzajemnie wspierających się inicjatyw UE w dziedzinie obronności: skoordynowanego rocznego przeglądu w zakresie obronności (CARD), stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz przyszłego Europejskiego Funduszu Obronnego.

Nowy plan działania składa się z części horyzontalnej (A) podzielonej na pięć obszarów i dotyczącej kwestii przekrojowych oraz nowej części regionalnej (B), w której UE odpowiada na globalne wyzwania poprzez regionalną reakcję w najbardziej wrażliwych obszarach, zarówno w Europie (w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego), jak i na arenie międzynarodowej (w Zatoce Gwinejskiej, w regionie Rogu Afryki i Morza Czerwonego oraz w Azji Południowo-Wschodniej). (Dodatkowe informacje )

Jeżeli prowadzisz działalność w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego na poziomie UE lub krajowym, możesz zaangażować się w realizację strategii. Od organów w kraju możesz uzyskać informacje na temat priorytetów lokalnych i sektorowych. Informacje dla osób zaangażowanych zawodowo można również znaleźć na stronie EU Maritime Forum.

Co zrobiono do tej pory?

Dotychczasowe sukcesy:

  • W rejonie Morza Bałtyckiego w ramach projektu Baltic Sea Maritime Incident Response project (BSMIR) przeanalizowano poziom gotowości ośmiu państw nadbałtyckich oraz Norwegii i Islandii na ewentualność poważnych wypadków morskich obejmujących różne sektory. Rezultatem tego dziewięciomiesięcznego projektu jest sprawozdanie końcowe, w którym przedstawiono m.in. zalecenia dotyczące współpracy międzynarodowej.
  • Sieć szkoleniowa służb ochrony wybrzeża (European Coast Guard Functions Academy Network, ECGFA NET) służy zacieśnianiu współpracy międzynarodowej w zakresie szkoleń. Jest to sieć instytucji kształcących funkcjonariuszy straży przybrzeżnej, dzięki której powstały wspólne ramy kwalifikacji. We współpracy uczestniczy 12 agencji straży przybrzeżnej z UE. Do udziału w wymianie doświadczeń udało się zachęcić już 37 instytucji szkoleniowych.
  • Szereg inicjatyw współpracy regionalnej zgłoszonych przez agencje UE i państwa członkowskie, takich jak działania FRONTEX-u na Morzu Śródziemnym, Konferencja Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego (BSRBCC) oraz inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego, w tym obiecująca współpraca z państwami trzecimi i na forach międzynarodowych.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Najnowsze (26 czerwca 2018 r.)

Wcześniejsze

Gospodarka morska