Strategie voor maritieme veiligheid

Strategie voor maritieme veiligheid

Strategie voor maritieme veiligheid

Strategie voor maritieme veiligheid

Waar gaat het om?

Voor onze welvaart en vrede zijn we afhankelijk van veilige en schone zeeën en oceanen. Maritieme veiligheid is onmisbaar om ook in gebieden die niet onder onze nationale jurisdictie vallen, de rechtsorde en de maritieme strategische belangen van de EU te beschermen, waaronder:

European Union Maritime Security Strategy; responding together to global challenges, a guide for stakeholders
  • vrede en veiligheid in het algemeen
  • de rechtsstaat en de vrijheid van scheepvaart
  • controles aan de buitengrenzen
  • maritieme infrastructuur, zoals havens, kustbeschermingswerken, commerciële voorzieningen, onderzeese pijpleidingen en kabels, boorplatforms en wetenschappelijke apparatuur
  • gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen en het milieu
  • opvang van de gevolgen van klimaatverandering

De strategie voor maritieme veiligheid van de Europese Unie (EUSMV) voor het mondiale maritieme domein, goedgekeurd in juni 2014 door de Europese Raad, is een plan van de EU waarmee beter op deze uitdagingen kan worden ingespeeld en gereageerd. Het is een overkoepelende strategie voor maritieme veiligheid die gericht is op alle uitdagingen op mondiaal maritiem gebied voor mensen, infrastructuur of activiteiten in de EU.

De strategie is gebaseerd op nauwere samenwerking binnen de EU, dwars door alle regionale en nationale niveaus heen. Dit moet leiden tot meer alertheid en efficiëntie.

De tweede doelstelling is om de wereldwijde maritieme belangen van de EU te beschermen. De EUSMV versterkt de koppeling tussen interne en externe veiligheid en linkt de algemene Europese veiligheidsstrategie aan het geïntegreerd maritiem beleid.

Door nauwer samen te werken en vooruit te plannen, kunnen de EU en haar lidstaten de bestaande middelen efficiënter gebruiken en ook doeltreffendere en geloofwaardigere internationale partnerschappen vormen.

Waar staan we nu?

Bij de EUSMV hoort ook een actieplan. Het is de bedoeling dat alle betrokkenen bij maritieme veiligheid in de EU, dwars door alle sectoren en over de grenzen heen, hieraan meewerken.

Het in 2014 aangenomen actieplan is nog niet zo lang geleden herzien (26 juni 2018) om het beleid aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen. Er werd rekening gehouden met de beleidsprioriteiten in een veranderlijk veiligheidsklimaat, de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en defensie, en onlangs aangenomen wetgeving, beleid en andere initiatieven van de EU.

Het herziene actieplan verenigt interne en externe aspecten van de maritieme veiligheid van de EU. Het draagt bij tot de integrale EU-strategie voor buitenlands en veiligheidsbeleid, de vernieuwde interneveiligheidsstrategie 2015-2020 van de EU, de conclusies van de Raad over de mondiale maritieme veiligheid, en de gezamenlijke mededeling over de internationale governance van de oceanen. Tegelijkertijd profiteert het van het volledige potentieel van de drie afzonderlijke, maar elkaar versterkende EU-defensie-initiatieven: de gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake defensie (CARD), de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en het Europese Defensiefonds.

Het nieuwe actieplan bestaat uit een horizontaal deel (A), onderverdeeld in vijf sectoren, gericht op horizontale vraagstukken, en een nieuw regionaal deel (B), waarmee de EU tracht in te spelen op wereldwijde uitdagingen via een regionale respons voor de meest acute probleemgebieden, zowel thuis – de Middellandse en de Zwarte Zee – als internationaal – de Golf van Guinee, de Hoorn van Afrika-en Zuidoost-Azië. (Meer informatie)

Bent u betrokken bent bij maritieme veiligheid op nationaal of EU-niveau, dan zijn er tal van mogelijkheden om een steentje bij te dragen. Informeer bij de bevoegde instanties naar de lokale en sectorale prioriteiten. Informatie voor professionals is te vinden op het maritiem forum van de EU.

Wat is er al gebeurd?

Een paar succesverhalen:

  • Bij het Baltic Sea Maritime Incident Response Project (BSMIR) is nagegaan hoe goed de acht Oostzeelanden en Noorwegen en IJsland voorbereid zijn op grootschalige en multisectorale ongevallen op zee. Dit negen maanden durende project heeft een eindverslag opgeleverd met aanbevelingen voor internationale samenwerking.
  • Het European Coast Guard Functions Academy Network (ECGFA NET) verbetert de internationale samenwerking op het gebied van opleiding. Er is een netwerk opgericht van opleidingsinstituten, wat ook geleid heeft een gemeenschappelijik kader voor kwalificaties. Onder leiding van 12 Europese kustwachtagentschappen zijn er tot dusver 37 opleidingsinstellingen in het netwerk opgenomen.
  • Daarnaast hebben EU-agentschappen en lidstaten nog melding gemaakt van talloze andere regionale samenwerkingsinitiatieven, zoals de Frontex-activiteiten in de Middellandse Zee, de Baltic Sea Regional Border Control Cooperation (BSRBCC) en de veiligheidsinitiatieven voor de Zwarte Zee, met inbegrip van de veelbelovende samenwerking met derde landen en binnen internationale fora.

Officiële documenten

Meer informatie

Laatste updates (26 juni 2018)

Eerder verschenen

Maritieme aangelegenheden