Jūrlietas

Jūras drošības stratēģija

Jūras drošības stratēģija

Jūras drošības stratēģija

Par stratēģiju

 Catrin Owen

2014. gada jūnijā Eiropas Padome pieņēma jūras drošības stratēģiju visai jūrlietu nozarei. Stratēģija ir vienots atskaites punkts kompetentajām valstu un ES iestādēm, lai tās varētu saskaņot attiecīgās politikas jomas un Eiropas reakciju gadījumos, kad ir apdraudēta jūras drošība un pastāv risks.  Otrs stratēģijas mērķis ir aizsargāt ES stratēģiskās jūrlietu intereses un apzināt iespējas, kā to darīt. Šāds satvars nodrošina kontekstu un saskaņotību starp dažādu nozaru jūrlietu politiku un stratēģijām. Svarīgākais, ka tas ievērojami nostiprinās saikni starp ES jūrlietu politikas iekšējiem un ārējiem drošības aspektiem un civilo un militāro sadarbību.

ES jūras drošības stratēģijas svarīgākie uzdevumi:

1) noteikt un formulēt galvenās ES stratēģiskās jūrlietu intereses;

2) noteikt un formulēt ar jūru saistīto apdraudējumu un problēmas, kā arī riskus, kas apdraud ES stratēģiskās jūrlietu intereses;

3) organizēt reaģēšanas pasākumus, proti, noteikt kopējus politiskos mērķus un principus un kopēja atbalsta jomas, kas ir kopīga stratēģiskā regulējuma pamatā. Tādējādi dažādo nozaru specifiskās jūrlietu politikas un stratēģijas tiks īstenotas saskaņotākā veidā.

2014. gada decembrī Padome pieņēma rīcības plānu šīs stratēģijas īstenošanai. Rīcības plānā ir 130 pasākumi, kas sagrupēti piecās dažādās jomās:

1) ārējā darbība;

2) jūrlietu situācijas apzināšana, novērošana un informācijas kopīgošana;

3) spēju attīstība;

4) riska pārvaldība, kritiskās jūras infrastruktūras aizsardzība un reaģēšana krīžu gadījumos;

5) pētījumi un inovācija, izglītība un apmācība jūras drošības jomā.

Rīcības plānā arī norādīti katra pasākuma dalībnieki (ES un valstu līmenī) un pasākumu īstenošanas termiņš.

Oficiālie dokumenti

Lasiet vēl

Jūrlietas