Jūrų reikalai

Jūrų saugumo strategija

Jūrų saugumo strategija

Jūrų saugumo strategija

Kas tai?

Catrin Owen nuotrauka

2014 m. birželį Europos Vadovų Taryba priėmė Jūrų saugumo strategiją, skirtą viso pasaulio jūroms. Šios strategijos tikslas – sukurti bendrą sistemą atitinkamoms nacionalinio ir Europos lygmenų institucijoms, kad būtų užtikrintas darnus jų konkrečios politikos ir Europos atsako į jūrose kylančias grėsmes ir riziką priemonių plėtojimas.  Be to, ja siekiama ginti strateginius jūrinius ES interesus. Tokia sistema padės užtikrinti įvairių sektorių jūrų politikos ir strategijų nuoseklumą. Ji taip pat labai sustiprins ES jūrų politikos vidaus ir išorės saugumo aspektų ir civilinio bei karinio bendradarbiavimo sąsają.

Pagrindiniai ES jūrų saugumo strategijos tikslai:

1) apibrėžti pagrindinius strateginius ES jūrinius interesus,

2) apibrėžti su jūra susijusias grėsmes, uždavinius ir riziką, kylančius šiems ES interesams,

3) tuo remiantis kaip bendros strategijos pagrindą pateikti bendrus politikos tikslus, principus ir paramos sistemas, kad būtų užtikrinta įvairiausių sektorių jūrų politikos ir strategijų darna.

2014 m. gruodį Taryba priėmė šios strategijos įgyvendinimo veiksmų planą. Į veiksmų planą įtraukta 130 šių penkių sričių veiksmų:

1) išorės veiksmai,

2) informuotumas apie jūrų padėtį, stebėjimas ir dalijimasis informacija,

3) pajėgumų plėtojimas,

4) rizikos valdymas, ypatingos svarbos jūrų infrastruktūros apsauga ir reagavimas į krizes,

5) jūrų saugumo moksliniai tyrimai ir inovacijos, švietimas ir mokymas.

Veiksmų plane taip pat nurodomi su kiekvienu veiksmu susiję subjektai (ES ir nacionalinio lygmens) ir numatomas įgyvendinimo tvarkaraštis.

Oficialūs dokumentai

Daugiau informacijos

Jūrų reikalai