Meriasiat

Meriturvallisuusstrategia

Meriturvallisuusstrategia

Meriturvallisuusstrategia

Mistä on kyse?

Merien turvallisuus ja puhtaus ovat välttämättömiä edellytyksiä yleiselle hyvinvoinnille ja rauhalle. Meriturvallisuuden säilyttäminen on tae oikeusvaltioperiaatteen turvaamiselle kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla alueilla ja se suojaa EU:n strategiset merelliset intressit, kuten:

Euroopan unionin meriturvallisuusstrategia; yhteinen vastaus globaaleihin haasteisiin, opas sidosryhmille
  • yleinen turvallisuus ja rauha
  • oikeusvaltioperiaate ja merenkulun vapaus
  • ulkorajojen valvonta
  • merten infrastruktuurit: satamat, rannikkojen suojelu, kaupalliset toiminnot, vedenalaiset putket ja kaapelit, offshore-lautat ja tieteelliset laitteet
  • yhteiset luonnonvarat ja ympäristön terveys
  • varautuminen ilmastonmuutokseen.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2014 EU:n meriturvallisuusstrategian kansainvälisiä merialueita varten. Sillä tehostetaan EU:n valmiutta varautua ja vastata tuleviin haasteisiin. Strategia on kokonaisvaltainen lähestymistapa kaikkiin kansainvälisten merialueiden haasteisiin, jotka voivat vaikuttaa EU:n kansalaisiin, toimintoihin ja infrastruktuureihin.

Strategia perustuu tiiviimpään EU:n sisäiseen yhteistyöhön alueellisella ja kansallisella tasolla. Sillä pyritään lisäämään yleistä tietoutta meriasioista ja tehostamaan eri toimintamuotoja.

Tavoitteena on myös EU:n merellisten intressien suojaaminen maailmanlaajuisesti. Strategia vahvistaa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välistä linkkiä ja kytkee Euroopan yleisen turvallisuusstrategian Euroopan yhdennettyyn meripolitiikkaan.

Tiiviimpi yhteistyö ja etukäteissuunnittelu auttavat EU:ta ja sen jäsenvaltioita hyödyntämään olemassa olevia resursseja paremmin ja luomaan toimivampia ja vakuuttavampia kansainvälisiä kumppanuuksia.

Nykytilanne

Meriturvallisuusstrategian toteuttamista varten on laadittu toimintasuunnitelma. Kaikkia meriturvallisuuden sidosryhmiä kehotetaan osallistumaan suoraan sektorien ja valtioiden rajat ylittävään yhteistyöhön.

Vuonna 2014 hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa on tarkistettu hiljattain (26.6.2018). Tarkastuksella pyrittiin varmistamaan, että toimintapoliittiset valinnat vastaavat nykyisiä ja tulevia haasteita. Niiden on oltava linjassa poliittisten prioriteettien kanssa nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä, ja niissä on otettava huomioon meneillään oleva turvallisuus- ja puolustusalan työ sekä uusimmat EU:n säädökset, politiikat ja aloitteet.

Tarkistetussa toimintasuunnitelmassa nivotaan yhteen EU:n meriturvallisuuden sisäisiä ja ulkoisia näkökohtia. Suunnitellut toimet liittyvät useamman EU-välineen täytäntöönpanoon: EU:n globaalistrategia, EU:n uudistettu sisäisen turvallisuuden strategia, neuvoston päätelmät globaalista meriturvallisuudesta ja yhteinen tiedonanto kansainvälisestä valtamerten hallinnoinnista. Lisäksi siinä tarkastellaan kolmen erillisen mutta toisiaan vahvistavan EU-aloitteen koko potentiaalia puolustusalalla: puolustuksen koordinoitu vuotuinen tarkastelu (CARD), pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PESCO) ja tuleva Euroopan puolustusrahasto.

Uudessa toimintasuunnitelmassa on horisontaalinen osa (A), jossa tarkastellaan monialaisia kysymyksiä, ja uusi alueellinen osa (B), jossa haetaan vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin alueellisilla ratkaisuilla keskeisillä merialueilla niin Euroopassa (esim. Välimerellä ja Mustallamerellä) kuin maailmanlaajuisesti (esim. Guineanlahdella, Afrikan sarvessa, Punaisellamerellä ja Kaakkois-Aasiassa). (Lue lisää)

Jos olet osallisena meriturvallisuuteen liittyvässä toiminnassa EU:n tasolla tai kansallisella tasolla, tarjolla on paljon toimintavaihtoehtoja. Kysy asioista vastaavalta viranomaiselta paikallisista ja alakohtaisista prioriteeteista. Ammatillista tietoa on myös EU Maritime Forum -sivustolla.

Tähänastinen toiminta

Esimerkkejä onnistuneista toimista:

  • BSMIR-hankkeessa (Baltic Sea Maritime Incident Response) analysoitiin kahdeksan Itämeren maan sekä Norjan ja Islannin valmiuksia reagoida laajamittaisiin merionnettomuuksiin. Yhdeksän kuukautta kestäneen hankkeen loppuraportti sisälsi ehdotuksia kansainvälisestä yhteistyöstä.
  • ECGFA NET -verkostossa (European Coast Guard Functions Academy Network) vahvistetaan kansainvälistä koulutusyhteistyötä. Verkostossa on mukana joukko rannikkovartiointialan koulutuslaitoksia, ja siinä on laadittu yhteinen kehys pätevyyden tunnustamista varten. Verkoston toiminnasta vastaa 12 EU:n rannikkovartiostoviranomaista, ja siihen on tähän mennessä liittynyt 37 koulutuslaitosta.
  • Lukuisia EU:n virastojen ja jäsenvaltioiden alueellisia yhteistyöhankkeita, kuten Frontexin operaatiot Välimerellä, Itämeren alueen rajatarkastusyhteistyö (BSRBCC) ja Mustanmeren turvallisuusaloitteet; joukossa on myös lupaavia yhteistyöhankkeita kolmansien maiden ja kansainvälisten foorumien kanssa.

Viralliset asiakirjat

Lisätietoja

Uusimmat (26.6.2018)

Aikaisemmat:

Meriasiat