Merendus

Merendusjulgeoleku strateegia

Merendusjulgeoleku strateegia

Merendusjulgeoleku strateegia

Millega on tegemist?

Foto: Catrin Owen

2014. aasta juunis võttis nõukogu vastu ülemaailmset merendusvaldkonda hõlmava merendusjulgeoleku strateegia. Selle strateegia eesmärk on luua ühine raamistik asjaomastele asutustele riiklikul ja Euroopa tasandil, et tagada nende konkreetse poliitika ühtne arendamine ning ühine reageerimine merendusega seotud ohtudele.  Strateegia teine eesmärk on kaitsta ELi strateegilisi merendushuve ning määratleda sellekohased võimalused. Selline raamistik loob vajaliku tausta ning aitab tagada erinevate valdkondlike merenduspoliitika suundade ja strateegiate sidususe. Kõige olulisem on, et sellega tugevdatakse märgatavalt nii ELi merenduspoliitika sise- ja välisjulgeoleku alaste aspektide kui ka tsiviil- ning sõjalise koostöö alaseid seoseid.

ELi merendusjulgeoleku strateegia peamised eesmärgid on:

1) määrata kindlaks ELi peamised strateegilised merendushuvid ning neid täpsustada;

2) määrata kindlaks ELi strateegiliste merendushuvidega seotud ohud, probleemid ja riskid ning neid täpsustada ning

3) korraldada reageerimist, s.t seada ühised poliitilised eesmärgid, põhimõtted ja ühise toetuse valdkonnad, mis peaksid moodustama ühtse strateegilise raamistiku tuuma ja aitama luua paljude erinevate valdkondlike merenduspoliitika suundade ja strateegiate vahelist sidusust.

Detsembris 2014 võttis nõukogu vastu tegevuskava strateegia rakendamiseks. Tegevuskava sisaldab 130 meedet, mis on jaotatud viieks:

1) välistegevus;

2) merendusalane teadlikkus, seire ja teabejagamine;

3) võimete arendamine;

4) riskijuhtimine, kriitilise mereinfrastruktuuri kaitsmine ja kriisile reageerimine;

5) merendusjulgeoleku alased teadusuuringud ja innovatsioon, haridus ja koolitus.

Tegevuskavas määratakse kindlaks ka iga meetmega seotud osalejad (ELi ja riiklikul tasandil) ning esitatakse meetmete rakendamise ajakava.

Ametlikud dokumendid

Lisateave

Merendus