θαλάσσια πολιτική

Στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα

Στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα

Στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα

Περί τίνος πρόκειται;

Η ευημερία και η ειρήνη όλων μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη ασφαλών και καθαρών θαλασσών και ωκεανών. Χρειαζόμαστε ένα ικανοποιητικό επίπεδο θαλάσσιας ασφάλειας για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το κράτος δικαίου σε τομείς πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας και να προστατεύσουμε τα στρατηγικά θαλάσσια συμφέροντα της ΕΕ, όπως:

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στη θάλασσα· αντιμετωπίζοντας από κοινού τις παγκόσμιες προκλήσεις - οδηγός για τους ενδιαφερομένους
  • τη συνολική ασφάλεια και ειρήνη
  • το κράτος δικαίου και ελευθερία της ναυσιπλοΐας
  • τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων
  • τις θαλάσσιες υποδομές: λιμένες, προστασία των ακτών, εμπορικές εγκαταστάσεις, υποθαλάσσιοι αγωγοί και καλώδια, υπεράκτιες πλατφόρμες και επιστημονικός εξοπλισμός
  • τους κοινούς φυσικούς πόρους και την περιβαλλοντική υγεία
  • την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στη θάλασσα (EUMSS), που καλύπτει το σύνολο του θαλάσσιου τομέα και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2014, είναι ένα κοινό σχέδιο της ΕΕ για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ προλαμβάνει και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις αυτές. Είναι μια ευρύτερη στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα και καλύπτει όλες τις προκλήσεις του παγκόσμιου θαλάσσιου τομέα οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν άτομα, δραστηριότητες ή υποδομές στην ΕΕ.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στη στενότερη συνεργασία τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Δεύτερος στόχος είναι η προστασία των θαλάσσιων συμφερόντων της ΕΕ παγκοσμίως. Η EUMSS ενισχύει τον δεσμό μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, και συνδέει τη γενική ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική.

Μέσω της στενότερης συνεργασίας και του προγραμματισμού, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων και να προσχωρήσουν σε αποτελεσματικότερες και πιο αξιόπιστες διεθνείς εταιρικές σχέσεις.

Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Η EUMSS συμπληρώνεται με ένα σχέδιο δράσης το οποίο στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της. Όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη θαλάσσια ασφάλεια στην ΕΕ - ανεξαρτήτως τομέα και συνόρων - καλούνται να συμμετάσχουν άμεσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας.

Το σχέδιο δράσης της EUMSS εγκρίθηκε το 2014 και αναθεωρήθηκε πρόσφατα (26 Ιουνίου 2018). Σκοπός αυτής της αναθεώρησης είναι να διασφαλιστεί ότι η πολιτική εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, καλύπτοντας τις πολιτικές προτεραιότητες σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας, και λαμβάνοντας υπόψη τις εν εξελίξει εργασίες στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας καθώς και τη νομοθεσία, τις πολιτικές και άλλες πρωτοβουλίες που ενέκρινε πρόσφατα η ΕΕ.

Το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές πτυχές της θαλάσσιας ασφάλειας της ΕΕ. Οι δράσεις που προβλέπει το συγκεκριμένο σχέδιο θα συμβάλουν στην υλοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ, της ανανεωμένης στρατηγικής της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια το 2015-2020, των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την παγκόσμια ασφάλεια στη θάλασσα, και της κοινής ανακοίνωσης σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Ταυτόχρονα, το σχέδιο δράσης διερευνά όλες τις δυνατότητες που παρέχουν οι τρεις ξεχωριστές αλλά αλληοενισχυόμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της άμυνας: η συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον τομέα της άμυνας (CARD), η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) και το μελλοντικό ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας.

Το νέο σχέδιο δράσης χωρίζεται σε ένα γενικό μέρος (Α) το οποίο περιέχει 5 κύριους τομείς και αφορά οριζόντια θέματα, και ένα νέο περιφερειακό μέρος (Β) στο οποίο η ΕΕ επιδιώκει να αντιμετωπίσει παγκόσμιες προκλήσεις μέσω περιφερειακών λύσεων για θαλάσσιες ζώνες επείγουσας ανάγκης, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες, όπως η Μεσόγειος και ο Εύξεινος Πόντος), όσο και σε διεθνές (κόλπος της Γουινέας, Κέρας της Αφρικής-Ερυθρά θάλασσα ή Νοτιοανατολική Ασία). (Περισσότερα)

Αν ασχολείστε με την ασφάλεια στη θάλασσα σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο, μπορείτε να συμμετάσχετε με διάφορους τρόπους. Ρωτήστε την τοπική σας αρμόδια αρχή για τις τοπικές και τομεακές προτεραιότητες. Μπορείτε επίσης να βρείτε επαγγελματικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα EU Maritime Forum.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Μερικά επιτυχημένα παραδείγματα:

  • Το έργο αντιμετώπισης θαλάσσιων περιστατικών στη Βαλτική Θάλασσα (BSMIR) ανέλυσε το επίπεδο ετοιμότητας των οκτώ κρατών της Βαλτικής Θάλασσας, καθώς και της Νορβηγίας και της Ισλανδίας σε σχέση με μεγάλης κλίμακας και πολυτομεακά θαλάσσια ατυχήματα. Αυτό το εννεάμηνης διάρκειας έργο οδήγησε στην εκπόνηση τελικής έκθεσης με υποδείξεις στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας.
  • Το δίκτυο της ευρωπαϊκής ακαδημίας υπηρεσιών ακτοφυλακής (ECGFA NET) ενισχύει τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης. Δημιούργησε ένα δίκτυο ιδρυμάτων κατάρτισης για υπηρεσίες ακτοφυλακής, που είχε ως αποτέλεσμα τον καθορισμό ενός κοινού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. Το δίκτυο, το οποίο διαχειρίζονται 12 υπηρεσίες ακτοφυλακής της ΕΕ, έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να συμπεριλάβει 37 ιδρύματα κατάρτισης.
  • Πολυάριθμες πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας έχουν κοινοποιηθεί από οργανισμούς της ΕΕ και κράτη μέλη, όπως οι επιχειρήσεις της FRONTEX στη Μεσόγειο, η περιφερειακή συνεργασία στη Βαλτική Θάλασσα για τον έλεγχο των συνόρων (BSRBCC) και οι πρωτοβουλίες για την ασφάλεια στον Εύξεινο Πόντο. Έχουν επίσης αναληφθεί πολλά υποσχόμενες δράσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνή φόρουμ.

Επίσημα έγγραφα

Περισσότερες πληροφορίες

Πλέον πρόσφατες (26 Ιουνίου 2018)

Προηγούμενα

Θαλάσσιες υποθέσεις