θαλάσσια πολιτική

Στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα

Στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα

Στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα

Περί τίνος πρόκειται;

Φωτογραφία, Catrin Owen

Τον Ιούνιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μια στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα που αφορά το σύνολο του θαλάσσιου τομέα. Πρωταρχικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να παράσχει ένα κοινό πλαίσιο για τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών τους και μια ευρωπαϊκή απόκριση στις απειλές και τους κινδύνους στον θαλάσσιο τομέα.  Η στρατηγική αυτή στοχεύει επίσης στην προάσπιση των στρατηγικών θαλάσσιων συμφερόντων της ΕΕ και τον καθορισμό των τρόπων δράσης. Θα χαράξει το σχετικό πλαίσιο, θα διασφαλίσει τη συνέπεια μεταξύ των διάφορων τομεακών θαλάσσιων πολιτικών και στρατηγικών και, κυρίως, θα ενισχύσει σημαντικά τη σχέση μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πτυχών ασφάλειας της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ καθώς και μεταξύ της πολιτικής και της στρατιωτικής συνεργασίας.

Οι κύριοι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα είναι οι εξής:

1) προσδιορισμός και διατύπωση των κύριων στρατηγικών θαλάσσιων συμφερόντων της ΕΕ

2) προσδιορισμός και διατύπωση των θαλάσσιων απειλών, προκλήσεων και κινδύνων όσον αφορά τα θαλάσσια στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ, και

3) οργάνωση της απόκρισης, π.χ., καθορισμός των κοινών στόχων πολιτικής, των αρχών και τομέων κοινής υποστήριξης ως κύριου άξονα του κοινού στρατηγικού σχεδίου με απώτερο σκοπό τη συνοχή των πολυάριθμων διαφορετικών τομεακών θαλάσσιων πολιτικών και στρατηγικών.

Τον Δεκέμβριο του 2014, το Συμβούλιο ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Το εν λόγω σχέδιο δράσης περιέχει 130 δράσεις κατανεμημένες σε πέντε διαφορετικούς τομείς:

1) Εξωτερική δράση

2) Επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα, επιτήρηση και ανταλλαγή πληροφοριών

3) Ανάπτυξη ικανοτήτων

4) Διαχείριση κινδύνων, προστασία των θαλάσσιων υποδομών ζωτικής σημασίας και αντιμετώπιση κρίσεων

5) Έρευνα και καινοτομία, εκπαίδευση και κατάρτιση για την ασφάλεια στη θάλασσα

Το σχέδιο δράσης καθορίζει επίσης τους αρμόδιους παράγοντες για κάθε δράση (σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο) και προβλέπει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Επίσημα έγγραφα

Περισσότερες πληροφορίες

Θαλάσσια πολιτική