Námořní záležitosti

Strategie námořní bezpečnosti

Strategie námořní bezpečnosti

Strategie námořní bezpečnosti

O co se jedná?

Fotografie: Catrin Owen

Evropská rada přijala v červnu 2014 strategii námořní bezpečnosti pro celosvětový námořní prostor. Cílem této strategie je vytvořit společný rámec, jímž by se řídily příslušné orgány na vnitrostátní a evropské úrovni, a zajistit tak konzistentní rozvoj jejich politik a reakci Evropy na námořní hrozby a rizika.  Druhým cílem této strategie je chránit strategické námořní zájmy Unie a určit varianty, jak tohoto cíle dosáhnout. Tento rámec umožní jednat v souvislostech a zajistit soudržnost mezi různými oblastmi námořních politik a strategií. Především významně posílí vazby mezi vnitřními a vnějšími bezpečnostními aspekty námořní politiky EU a upevní civilní a vojenskou spolupráci.

Strategie námořní bezpečnosti EU sleduje tyto cíle:

1) určit a formulovat hlavní strategické námořní zájmy EU

2) určit a formulovat námořní hrozby, výzvy a rizika pro strategické námořní zájmy EU a dále

3) koncipovat reakci, tj. stanovit společné politické cíle, společné zásady a oblasti vzájemné podpory, které budou tvořit páteř společného strategického rámce, tak aby byla zajištěna soudržnost celé řady různorodých odvětvových námořních politik a strategií.

V prosinci 2014 přijala Rada akční plán provedení této strategie. Obsahuje 130 akcí týkající se 5 oblastí:

1) vnější činnost

2) povědomí o situaci na moři, dohled a sdílení informací

3) rozvoj schopností

4) řízení rizik, ochrana kritické námořní infrastruktury a reakce na krize

5) výzkum a inovace, vzdělávání a odborná příprava v oblasti námořní bezpečnosti

Akční plán rovněž určuje, kteří aktéři se tou kterou akcí mají zabývat (na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni), a stanoví harmonogram provádění.

Oficiální dokumenty

Další informace:

Námořní záležitosti