Námořní záležitosti

Strategie námořní bezpečnosti

Strategie námořní bezpečnosti

Strategie námořní bezpečnosti

O co se jedná?

Jednou z podmínek prosperity nás všech a našeho života v míru je, že naše moře a oceány jsou bezpečné a že nejsou znečistěné. Dobrý stav námořní bezpečnosti zaručuje zachování právního státu v oblastech mimo jurisdikci jednotlivých států a ochranu strategických námořních zájmů EU. Mezi ty patří:

Strategie Evropské unie pro námořní bezpečnost Společná reakce na globální výzvy Příručka pro zúčastněné strany
  • celková bezpečnost a mír
  • právní stát a svoboda plavby
  • ochrana vnějších hranic
  • námořní infrastruktura: přístavy a přístaviště, ochrana pobřeží, obchodní zařízení, podmořské potrubí a kabely, námořní plošiny a vědecké vybavení
  • společné přírodní zdroje a dobrý stav životního prostředí
  • připravenost na změnu klimatu

Strategie Evropské unie pro námořní bezpečnost (EUMSS) v globální námořní oblasti, kterou přijala Evropská rada v červnu 2014, představuje společný plán EU, jak zlepšit prevenci problémů v této oblasti a jak je lépe řešit. Jde o zastřešující strategii námořní bezpečnosti týkající se veškerých problémů v globální námořní oblasti, které se mohou týkat lidí, činností nebo infrastruktur v EU.

Strategie je založena na užší spolupráci na regionální a vnitrostátní úrovni v rámci EU. Jejím cílem je zvýšit informovanost o daných otázkách a zajistit vyšší účinnost akcí, které se jich týkají.

Druhým cílem je ochrana zájmů EU v námořní oblasti na celém světě. Strategie posiluje vazbu mezi vnitřní a vnější bezpečností a propojuje celkovou evropskou bezpečnostní strategii s integrovanou námořní politikou.

Díky užší spolupráci a plánování může EU a její členské státy lépe využívat stávající zdroje a uzavírat účelnější a důvěryhodnější mezinárodní partnerství.

Jaká je situace dnes?

Strategii doplňují akční plány, které napomáhají tomu, aby bylo při její realizaci dosaženo větších pokroků. K přímé účasti formou spolupráce byly vyzvány všechny zúčastněné strany v oblasti námořní bezpečnosti v EU – v nejrůznějších odvětvích a zemích.

Akční plán EUMSS, který byl přijat v roce 2014, byl nedávno revidován (26. června 2018). Cílem této revize je zajistit, aby politická reakce i nadále odpovídala současným i budoucím výzvám v souladu s politickými prioritami v rychle se měnícím bezpečnostním prostředí a zohledňovala při tom probíhající aktivity v oblasti bezpečnosti a obrany a nedávno přijaté právní předpisy, politiky a jiné iniciativy EU.

Revidovaný akční plán slučuje vnitřní i vnější aspekty námořní bezpečnosti Unie. Opatření stanovená v akčním plánu přispívají k provádění globální strategie EU, obnovené strategie vnitřní bezpečnosti EU na období 2015–2020, závěrů Rady o globální námořní bezpečnosti a společného sdělení o mezinárodní správě oceánů. Plán se zároveň zkoumá celý potenciál, který nabízejí tři samostatné, ale vzájemně se doplňující iniciativy EU v oblasti obrany: koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany (CARD), stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) a budoucího Evropského obranného fondu.

Nový akční plán obsahuje horizontální část (A), která se seskupuje do 5 klíčových oblastí a která je věnována průřezovým otázkám, a novou regionální část (B), v níž EU jde o řešení globálních výzev prostřednictvím regionálních reakcí v klíčových námořních hotspotech, a to jak v evropských mořských oblastech, jako je Středozemní a Černé moře, tak na mezinárodní úrovni – v Guinejském zálivu, v Africkém rohu a Rudém moří a v jihovýchodní Asii. (Další informace)

Pokud jste zapojeni do oblasti námořní bezpečnosti na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni, máte mnoho příležitostí, jak se zapojit. Informujte se prosím u příslušného orgánu na místní a odvětvové priority. Profesní informace naleznete rovněž v námořním fóru EU.

Čeho bylo dosaženo?

Dosud se podařilo dosáhnout několika úspěchů:

  • Projekt reakce na námořní incidenty v oblasti Baltského moře (BSMIR) analyzoval úroveň připravenosti osmi států z oblasti Baltského moře a Norska a Islandu na velké a víceodvětvové námořní nehody. Devítiměsíční projekt vyústil v závěrečnou zprávu s návrhy mezinárodní spolupráce.
  • Evropská síť akademií pro činnost pobřežní stráže (ECGFA NET) prohlubuje mezinárodní spolupráci v oblasti odborné přípravy. Zřídila síť vzdělávacích institucí pro činnost pobřežní stráže, která vedla ke vzniku společného rámce kvalifikací. Síť řídí 12 agentur EU pro pobřežní hlídky a doposud se do ní podařilo zapojit 37 vzdělávacích institucí.
  • Velké množství iniciativ regionální spolupráce oznámených agenturami EU a členskými státy, jako jsou operace agentury FRONTEX ve Středomoří, regionální spolupráce v oblasti regionální pohraniční kontroly v Baltském moři (BSRBCC) a iniciativy v oblasti Černého moře, včetně slibné spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními fóry.

Oficiální dokumenty

Další informace

Nejnovější (26. června 2018)

V předchozím období

Námořní záležitosti