морско дело

Стратегия за морска сигурност

Стратегия за морска сигурност

Стратегия за морска сигурност

За какво става дума?

Всички ние зависим от безопасността, сигурността и чистотата на моретата и океаните, за да живеем в благоденствие и мир. Чрез подходящи мерки в областта на морската сигурност можем да поддържаме върховенството на закона в областите извън национална юрисдикция и да защитаваме стратегическите морски интереси на ЕС, които включват:

Стратегия на Европейския съюз за морска сигурност — общ отговор на световните предизвикателства, ръководство за заинтересованите страни
  • обща сигурност и мир
  • върховенство на закона и свобода на корабоплаването
  • контрол по външните граници
  • морска инфраструктура: пристанища, опазване на крайбрежните райони, търговски съоръжения, подводни тръбопроводи и кабели, платформи в открито море и научно оборудване
  • общи природни ресурси и здраве на околната среда
  • подготвеност за изменението на климата.

Стратегията на Европейския съюз за морска сигурност в световен план, приета от Европейския съвет през юни 2014 г., представлява съвместен план на ЕС за подобряване на начина, по който Съюзът изпреварва и дава отговор на тези предизвикателства. Това е всеобхватна стратегия за морска сигурност, обхващаща всички предизвикателства в световното морско пространство, които могат да засегнат хора, дейности или инфраструктури в ЕС.

Стратегията се основава на по-тясно сътрудничество в ЕС, на регионално и национално равнище. Една от целите е да се повиши осведомеността и да се осигури по-голяма ефикасност на операциите.

Втората цел е да се защитят морските интереси на ЕС в световен мащаб. Чрез стратегията се укрепва връзката между вътрешната и външната сигурност и се свърза цялостната Европейска стратегия за сигурност с интегрираната морска политика.

Чрез по-тясно сътрудничество и планиране ЕС и държавите членки могат да използват по-добре съществуващите ресурси и да сключват по-ефективни и надеждни международни партньорства.

Къде сме в момента?

Стратегията на ЕС за морска сигурност се допълва от план за действие, имащ за цел да се стимулира осъществяването на стратегията. Всички заинтересовани страни в областта на морската сигурност в ЕС — от всички сектори и държави — са призовани да участват пряко в сътрудничеството.

Приет през 2014 г., планът за действие към стратегията наскоро беше преразгледан (26 юни 2018 г.). Това преразглеждане има за цел да се гарантира, че политическият отговор остава подходящ за настоящите и бъдещите предизвикателства, в съответствие с политическите приоритети в бързо променящата се обстановка, свързана със сигурността, и като се отчита текущата работа в областта на сигурността и отбраната и наскоро приетото законодателство, политики и други инициативи на ЕС.

Преразгледаният план за действие обединява както вътрешните, така и външните аспекти на морската сигурност на Съюза. Действията, предвидени в плана, допринасят за изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС, обновената стратегия за вътрешна сигурност на Съюза за периода 2015—2020 г., заключенията на Съвета относно глобалната морска сигурност и съвместното съобщение относно международното управление на океаните. В същото време в него се разглежда пълният потенциал на трите отделни, но взаимно подсилващи се инициативи на ЕС в областта на отбраната: координирания годишен преглед на отбраната (КГПО), постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) и бъдещия Европейски фонд за отбрана.

Новият план за действие има хоризонтална част (А), съдържаща 5 основни области, насочени към междусекторни въпроси и нова регионална част (Б), в която ЕС се стреми към преодоляване на глобалните предизвикателства посредством регионални действия, насочени към ключови морски горещи точки както у дома — в европейските морски басейни, например Средиземно и Черно море — така и в международен план — Гвинейския залив, Африканския рог/ Червено море и Югоизточна Азия. (Прочетете повече)

Ако се интересувате от морската сигурност на равнище ЕС или на национално равнище, съществуват много възможности за участие. Моля, попитайте съответния орган за местните и секторните приоритети. Можете също така да намерите професионална информация в Морския форум на ЕС.

Какво е направено досега?

Някои успешни проекти досега:

  • Проектът за реагиране при морски инциденти в Балтийско море (BSMIR) анализира степента на готовност на осемте балтийски държави плюс Норвегия и Исландия за мащабни и многосекторни морски инциденти. Този деветмесечен проект приключи с окончателен доклад, включващ предложения за международно сътрудничество.
  • Европейската мрежа на академиите, институтите и центровете за обучение по дейности по брегова охрана (ECGFA NET) засилва международното сътрудничество в обучението. Беше създадена мрежа от институции за обучение на брегова охрана, което доведе до обща квалификационна рамка. Управлявана от 12 агенции на ЕС за брегова охрана, досега тя е успяла да ангажира 37 институции за обучение.
  • Големият брой инициативи за регионално сътрудничество, докладвани от агенциите на ЕС и държавите членки, като например операциите на Frontex в Средиземно море, сътрудничеството в областта на граничния контрол в Балтийско море (BSRBCC) и инициативите за сигурност в Черно море, включително обещаващо сътрудничество с трети държави и в рамките на международни форуми.

Официални документи

За повече информация

Последни (26 юни 2018 г.)

Предишни

Морско дело и рибарство