θαλάσσια πολιτική

Γνώσεις για τη θάλασσα 2020

Γνώσεις για τη θάλασσα 2020

Γνώσεις για τη θάλασσα 2020

Ορισμός και αντικείμενο

Εκκολαπτήριο σολομού, Screebe, Co. Galway, Ιρλανδία © Lionel Flageul

Οι "Γνώσεις για τη θάλασσα 2020" συγκεντρώνουν θαλάσσια δεδομένα από διάφορες πηγές προκειμένου:

  • να διευκολυνθεί η πρόσβαση του κλάδου, των δημόσιων αρχών και των ερευνητών σε τέτοια δεδομένα, και να αξιοποιηθούν αυτά καλύτερα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·
  • να βελτιωθούν οι γνώσεις μας για τη συμπεριφορά των θαλασσών.

Γιατί χρειάζεται να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ;

Τα δεδομένα που συλλέγουν τα κράτη μέλη δεν αντιμετωπίζουν τις θάλασσες ως ένα παγκόσμιο σύνολο με αλληλοσυνδεόμενα χαρακτηριστικά, όπως, μεταβαλλόμενους ανέμους, εποχικά ρεύματα και μεταναστευτικά είδη· για το λόγο αυτό, η ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαία.

Η ΕΕ έχει αναλάβει την ενσωμάτωση διάφορων εθνικών και τοπικών συστημάτων σε ένα συνεκτικό σύνολο. Οι σαφείς εξουσίες της σε τομείς όπως η αλιεία, το περιβάλλον, οι μεταφορές, η έρευνα, οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία, της δίνουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί και να νομοθετεί στο πλαίσιο της ανακοίνωσης "Γνώσεις για τη θάλασσα 2020".

Πώς λειτουργεί στην πράξη;

Μέσω των ιστοσελίδων που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων (EMODNET), μηχανικοί και επιστήμονες μπορούν να ανατρέχουν σε δεδομένα για μια συγκεκριμένη θαλάσσια λεκάνη, και να τηλεφορτώνουν αρχικές παρατηρήσεις αλλά και τελικά αποτελέσματα, όπως ψηφιακά μοντέλα εδάφους, κατανομές ιζημάτων και θαλάσσια ενδιαιτήματα. Τα οφέλη από την καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα περιγράφονται μέσω παραδειγμάτων περιπτωσιολογικών μελετών:

  • ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1:  Υπεράκτια υδατοκαλλιέργεια: Νέος σχεδιασμός θαλάσσιων κλωβών
  • ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2:  Προστασία από τη διάβρωση των ακτών
  • ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3:  Προστασία καλωδίων για υπεράκτια αιολικά πάρκα
  • ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 4:  Υδρογραφικά δεδομένα για τη βελτιστοποίηση των οδών ναυσιπλοΐας

Infographic - The European Marine Observation and Data Network - at a glance

Περισσότερα για τα θαλάσσια δεδομένα

Επίσημα έγγραφα

Αναζητήστε στο Θαλάσσιο Φόρουμ περισσότερες πληροφορίες για:

Σχετικά κείμενα