θαλάσσια πολιτική

Ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση

Ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση

Ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση

Ορισμός και πεδίο εφαρμογής

Λεζάντα: Κύπρος © Lionel Flageul

Η ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση παρέχει μεθόδους ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των αρχών που ενδιαφέρονται για τη θαλάσσια επιτήρηση, ή που συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν. Η ανταλλαγή δεδομένων καθιστά την επιτήρηση οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη.

Σήμερα, οι αρχές της ΕΕ και οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για διάφορες πτυχές της επιτήρησης, όπως οι συνοριακοί έλεγχοι, η ασφάλεια και η προστασία, οι αλιευτικοί έλεγχοι, τα τελωνεία, το περιβάλλον ή η άμυνα, συλλέγουν χωριστά τα δεδομένα και συνήθως δεν τα ανταλλάσσουν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τα ίδια δεδομένα να συλλέγονται ενδεχομένως πολλές φορές.

Οι προτεινόμενοι σύνδεσμοι περιέχουν πληροφορίες για άλλες συγκεκριμένες δράσεις επιτήρησης, μέτρα κατά της πειρατείας, καθώς και για τη θαλάσσια ασφάλεια και προστασία γενικότερα.

Βίντεο: Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Επιτήρηση

Πώς λειτουργεί στην πράξη;

Τη στιγμή αυτή αναπτύσσεται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ ένα Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE), το οποίο θα ενσωματώνει τα υφιστάμενα συστήματα και δίκτυα επιτήρησης και θα παρέχει σε όλες τις αρμόδιες αρχές πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για τις θαλάσσιες αποστολές τους.

Το CISE θα καταστήσει τα διάφορα συστήματα διαλειτουργικά ώστε, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του CISE έχει ήδη εγκριθεί.

Η Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα ανακοίνωση σχετικά με τα επόμενα βήματα προς ένα κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών για τον θαλάσσιο τομέα της ΕΕ.

Επίσημα έγγραφα

Περισσότερα

Έργα

  • CoopP: Το σχέδιο συνεργασίας ανοίγει το δρόμο για μια ομαλή διαβίβαση δεδομένων και εύκολη πρόσβαση, κατά περίπτωση, μεταξύ των δημόσιων αρχών (περιλαμβανομένων και των οργανισμών της ΕΕ) κατά την εκτέλεση καθορισμένων λειτουργιών θαλάσσιας επιτήρησης.
  • MARSUNO – Πιλοτικό έργο θαλάσσιας επιτήρησης στις λεκάνες της Βόρειας Θάλασσας (έχει ολοκληρωθεί)
  • BLUMASSMED - Πιλοτικό έργο ενοποίησης της θαλάσσιας επιτήρησης στη Μεσόγειο θάλασσα και τις προσβάσεις της από τον Ατλαντικό (2009-2012)

Maritime Forum (Θαλάσσιο Φόρουμ)

Θαλάσσια πολιτική