морско дело

Интегрирано морско наблюдение

Интегрирано морско наблюдение

Интегрирано морско наблюдение

Определение и обхват

Кипър © Lionel Flageul

Интегрираното морско наблюдение има за цел да се предоставят на органите, които имат интерес в областта на морското наблюдение или работят в тази област, средства за обмен на информация и данни. Обменът на данни ще направи наблюдението по-евтино и по-ефективно.

В момента ЕС и националните власти, отговарящи за различни аспекти на наблюдението – например граничен контрол, безопасност и сигурност, контрол на рибарството, митници, околна среда или отбрана, събират данни отделно едни от други и често не ги обменят. В резултат на това едни и същи данни могат да бъдат събрани повече от един път.

Ако се интересувате от други конкретни дейности за наблюдение, от мерки срещу пиратството или от морската безопасност и сигурност по принцип, вижте нашите препоръчани връзки.

Видео: Интегрирано морско наблюдение

Как функционира това на практика?

В момента Европейската комисия и страните от ЕС и ЕИП разработват съвместно обща среда за обмен на информация (CISE). Тя ще включва съществуващите системи и мрежи за наблюдение и ще дава на всички заинтересовани органи достъп до информацията, която им е необходима за изпълнение на техните задачи в морето.

Благодарение на общата среда за обмен на информация различните системи ще станат оперативно съвместими, така че данни и друга информация ще могат да бъдат обменяни лесно с помощта на нови технологии. Приета е пътна карта за разработване на общата среда за обмен на информация.

Неотдавна Комисията прие съобщение относно следващите стъпки по отношение на общата среда за обмен на информация за морската област на ЕС.

Официални документи

Допълнителна информация

Проекти

  • CoopP — проект за сътрудничество с цел осигуряване на безпрепятствено предаване на данни и лесен достъп за публичните органи (включително агенции на ЕС) при разработването на определените функции на морското наблюдение
  • MARSUNO — пилотен проект за морско наблюдение в басейна на Северно море (приключен)
  • BLUMASSMED — пилотен проект за интегриране на морското наблюдение в Средиземно море и близките до него райони на Атлантическия океан (2009 — 2012 г.)

Морски форум

Морско дело