Gospodarka morska

Turystyka przybrzeżna i morska

Turystyka przybrzeżna i morska

Turystyka przybrzeżna i morska

Cypr © iStockphoto.com/mpalis

Niezwykłe piękno, bogactwo kulturowe i różnorodność obszarów przybrzeżnych UE sprawiają, że stały się one popularnym miejscem wypoczynku wielu turystów z Europy i z całego świata. Turystyka przybrzeżna i morska jest ważnym elementem przemysłu turystycznego. Sektor ten zatrudnia prawie 3,2 mln ludzi, wytwarza w sumie 183 mld euro wartości dodanej brutto i stanowi ponad jedną trzecią gospodarki morskiej. Aż 51 proc. miejsc noclegowych w całej Europie znajduje się w regionach przybrzeżnych.

W ramach unijnej strategii „niebieskiego wzrostu” sektor turystyki morskiej i nadmorskiej określono jako obszar o szczególnym potencjale, jeśli chodzi o wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jest to największy sektor gospodarki morskiej pod względem wartości dodanej brutto i stopy zatrudnienia. Według analizy niebieskiego wzrostu sektor ten ma wzrosnąć do 2020 r. o 2-3 proc. W 2012 r. same rejsy wycieczkowe przyniosły bezpośredni obrót w wysokości 15,5 mld euro i dały zatrudnienie 330 tys. osób. Przewiduje się dalszy wzrost turystyki rejsowej.

Turystyka przybrzeżna i morska była również głównym tematem Europejskiego Dnia Morza w 2013 r. Z tej okazji przedstawiono wyniki konsultacji publicznych w sprawie turystyki przybrzeżnej i morskiej, które zorganizowano w celu opracowania komunikatu na ten temat. 20 lutego 2014 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat pt.: „Europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej”, w którym zaprezentowano nową strategię wspierania turystyki przybrzeżnej i morskiej w Europie w celu uwolnienia potencjału tego obiecującego sektora.

Komisja określiła 14 działań, które mają pomóc w zapewnieniu zrównoważonego wzrostu sektora i będą stanowić dodatkowy impuls dla rozwoju europejskich regionów przybrzeżnych. Komisja zaproponowała na przykład, że może opracować internetowy przewodnik dotyczący głównych możliwości finansowania dostępnych dla tego sektora, a także że będzie wspierać rozwój międzynarodowych i międzyregionalnych partnerstw, sieci współpracy, klastrów oraz strategii inteligentnej specjalizacji w sektorze turystyki przybrzeżnej i morskiej. Aby wdrożyć te działania, Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz przedstawicielami przemysłu. Więcej informacji można znaleźć w pytaniach i odpowiedziach na temat europejskiej strategii na rzecz turystyki przybrzeżnej i morskiej.

Zgodnie z działaniem 14. określonym w Europejskiej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej (COM 2014 86) Komisja Europejska opublikowała załącznik do „Przewodnika dotyczący wsparcia finansowego UE dla sektora turystyki”, w którym nacisk położono na projekty związane z turystyką przybrzeżną i morską. Inicjatywa ta ma na celu dostarczenie operatorom informacji na temat projektów, które otrzymały finansowanie UE, tak aby zachęcić ich do ubiegania się o pomoc finansową na zrównoważone i innowacyjne projekty w zakresie turystyki na obszarach przybrzeżnych.

Oficjalne dokumenty

Komunikat: Europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej

Więcej informacji

Wydarzenia

Gospodarka morska