Meriasiat

Rannikko- ja merimatkailu

Rannikko- ja merimatkailu

Rannikko- ja merimatkailu

Kypros © iStockphoto.com/mpalis

Euroopan rannikoiden kauneus, rikas kulttuuri, monimuotoinen luonto ja maisemat ovat tehneet niistä eurooppalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden suosikkikohteen. Rannikko- ja merimatkailu onkin matkailualan tärkeä osa-alue. Se työllistää yli 3,2 miljoonaa ihmistä ja luo yhteensä 183 miljardia euroa bruttoarvonlisäystä. Alan osuus on yli kolmannes meritaloudesta. Eurooppalaisten hotellien vuodekapasiteetista jopa 51 prosenttia on rannikkoalueilla.

EU:n nk. sinisen kasvun strategiassa rannikko- ja merimatkailu on määritelty alaksi, jolla on lupaavia mahdollisuuksia edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua Euroopassa. Sinistä kasvua käsittelevän tutkimuksen mukaan rannikko- ja merimatkailu on bruttoarvonlisäyksen ja työllisyyden perusteella merialoista suurin, ja sen odotetaan kasvavan 2–3 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2012 esimerkiksi risteilymatkailu työllisti 330 000 henkilöä, ja sen liikevaihto oli 15,5 miljardia euroa. Risteilymatkailun kasvun odotetaan jatkuvan.

Rannikko- ja merimatkailu oli myös yksi Euroopan meripäivän 2013 keskeisistä teemoista. Päivän yhteydessä esiteltiin rannikko- ja merimatkailua käsittelevään tiedonantoon liittyvän julkisen kuulemisen tuloksia. Komissio antoi 20.2.2014 tiedonannon "Eurooppalainen strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten". Siinä esitellään uusi strategia rannikko- ja merimatkailun edistämiseksi ja tämän lupaavan alan potentiaalin hyödyntämiseksi.

Komissio on määritellyt 14 toimea, jotka tukevat alan kestävää kasvua ja antavat lisäpontta Euroopan rannikkoalueiden kehittämiselle. Komissio ehdottaa esimerkiksi, että laaditaan verkko-opas, jossa esitellään rannikko- ja merimatkailualan tärkeimmät rahoitusmahdollisuudet. Lisäksi toimilla tuetaan valtioiden välisiä ja alueiden välisiä kumppanuuksia, verkostoja, klustereita ja älykkään erikoistumisen strategioita. Komissio työskentelee yhdessä jäsenmaiden, alue- ja paikallisviranomaisten sekä rannikko- ja merimatkailualan kanssa toimien toteuttamiseksi. Lisätietoa: Kysymyksiä ja vastauksia eurooppalaisesta strategiasta rannikko- ja merimatkailun edistämiseksi.

Komission tiedonannon "Eurooppalainen strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten" (COM(2014) 86) toimen 14 mukaisesti Euroopan komissio on julkaissut matkailualan EU-rahoitusta käsittelevään oppaaseen liitteen, jossa keskitytään rannikko- ja merimatkailun hankkeisiin. Aloitteen tavoitteena on antaa alan toimijoille tietoa EU-rahoitusta saavista hankkeista ja kannustaa heitä hakemaan erilaisia rahoitustukia kestävien ja innovatiivisten matkailuhankkeiden kehittämiseen rannikkoalueilla.

Viralliset asiakirjat

Tiedonanto: Eurooppalainen strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten

Lisätietoa

Tapahtumat

Meriasiat