Ranniku- ja mereturism

Ranniku- ja mereturism

Ranniku- ja mereturism

Ranniku- ja mereturism

 
Küpros © iStockphoto.com/mpalis

ELi rannikualade erakordne ilu, kultuuriline rikkus ja mitmekesisus on muutnud need paljude Euroopast ja mujalt pärit puhkajate eelistatuimateks sihtkohtadeks, muutes ranniku- ja mereturismi oluliseks turismisektoriks. Selle ligikaudu 3,2 miljonile inimesele tööd andva sektori kogulisandväärtus on 183 miljardit eurot, mis moodustab üle kolmandiku meremajandusest. 51% hotellikohtadest üle Euroopa asub merepiiriga piirkondades.

Ranniku- ja mereturismi sektor on osa ELi meremajanduse kasvu strateegiast. Seda määratletakse kui erilise potentsiaaliga valdkonda aruka, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa edendamisel. See on suurima kogulisandväärtuse ning tööhõivega merendussektor. Meremajanduse kasvu strateegia kohaselt kasvab see aastaks 2020 eeldatavasti 2−3%. 2012. aastal sai ainuüksi kruiisiturismi sektoris tööd 330 000 inimest. Asjaomase sektori otsene aastakäive oli 15,5 miljardit eurot ning prognooside kohaselt see kasvab veelgi.

2013. aasta Euroopa merenduspäeva raames keskenduti ranniku- ja mereturismile, pakkudes võimaluse tutvustada ranniku- ja mereturismi käsitleva teatise ettevalmistamiseks algatatud avaliku konsultatsiooni tulemusi. Euroopa Komisjon võttis 20. veebruaril 2014 vastu teatise „Euroopa ranniku- ja mereturismi majanduskasvu ja töökohtade strateegia“ kohta, esitledes uut strateegiat ranniku- ja mereturismi edendamiseks Euroopas, et avada selle paljutõotava sektori potentsiaal.

Komisjon on määratlenud 14 meedet, mis võivad aidata sektoril jätkusuutlikult kasvada ning anda lisatõuke Euroopa rannikualadele. Näiteks teeb komisjon ettepaneku töötada välja veebipõhine juhis peamiste rahastamisvõimaluste kohta asjaomases sektoris ja toetada piirkondade- ja rahvusvahelisi partnerlusi, võrgustikke, klastreid ning ranniku- ja mereturismi arukaid spetsialiseerumisstrateegiaid. Komisjon teeb nende meetmete rakendamise eesmärgil koostööd liikmesriikide, piirkondade ja kohalike asutuste ning asjaomase sektoriga. Lisateabe saamiseks tutvuge palun küsimuste ja vastustega Euroopa ranniku- ja mereturismi strateegia kohta.

Vastavalt „Euroopa ranniku- ja mereturismi majanduskasvu ja töökohtade strateegia“ (COM 2014 86) meetmele nr 14 avaldas Euroopa Komisjon turismi rahastamist ELis käsitlevate suuniste lisa, milles keskendutakse ranniku- ja mereturismiga seotud projektidele. Algatuse eesmärk on pakkuda ettevõtjatele teavet projektide kohta, mis on saanud ELi rahalisi vahendeid, et julgustada neid taotlema rahalist toetust jätkusuutlike ja uuenduslike turismiprojektide arendamiseks rannikualadel.

Ametlikud dokumendid

Teatis: Euroopa ranniku- ja mereturismi majanduskasvu ja töökohtade strateegia

Lisateave

Üritused

Merendusasjad