θαλάσσια πολιτική

Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός

Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός

Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός

Κύπρος © iStockphoto.com/mpalis

Με τη σπάνια ομορφιά, τον πολιτισμικό πλούτο και τη μεγάλη ποικιλομορφία τους, οι παράκτιες περιοχές της ΕΕ έχουν αναδειχτεί σε αγαπημένο προορισμό πολλών παραθεριστών από την Ευρώπη και το εξωτερικό, με αποτέλεσμα ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός να αποτελούν σημαντικό τουριστικό τομέα. Ο τομέας αυτός απασχολεί περίπου 3,2 εκατομμύρια άτομα και παράγει ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 183 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο της θαλάσσιας οικονομίας. Το 51% των διαθέσιμων ξενοδοχειακών κλινών σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται σε παράκτιες περιοχές.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, ο τομέας του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού θεωρείται ότι παρουσιάζει ιδιαίτερες δυνατότητες για την προώθηση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι ο σπουδαιότερος θαλάσσιος τομέας από την άποψη της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης και, σύμφωνα με τη μελέτη για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, αναμένεται να αυξηθεί κατά 2-3% μέχρι το 2020. Το 2012, μόνον ο κλάδος της κρουαζιέρας αντιπροσώπευε 330.000 θέσεις εργασίας και κύκλο εργασιών 15,5 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα 2013, με κύριο θέμα τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, έδωσε την ευκαιρία παρουσίασης των αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης που έγινε με σκοπό την εκπόνηση μιας ανακοίνωσης για τον παράκτιο και τον θαλάσσιο τουρισμό. Στις 20 Φεβρουαρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό», όπου παρουσιάζεται μια νέα στρατηγική για την προώθηση του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στην Ευρώπη με στόχο την αξιοποίηση των πολλών δυνατοτήτων αυτού του τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε 14 δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και να προσδώσουν επιπλέον δυναμική στις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης. Για παράδειγμα, η Επιτροπή προτείνει την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού οδηγού για τις κυριότερες διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης στον συγκεκριμένο τομέα και για τη στήριξη της ανάπτυξης διακρατικών και διαπεριφερειακών συμπράξεων, δικτύων, συνεργατικών σχηματισμών και στρατηγικών έξυπνης ειδίκευσης στον παράκτιο και τον θαλάσσιο τουρισμό. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τον συγκεκριμένο κλάδο για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό.

Σύμφωνα με τη δράση 14 της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό (COM 2014 86), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε παράρτημα του οδηγού για τη χρηματοδότηση του τουριστικού τομέα από την ΕΕ (2014-2020), το οποίο εστιάζει στα έργα με επίκεντρο τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των παραγόντων σχετικά με έργα που έχουν λάβει χρηματοδότηση της ΕΕ ώστε να μπορούν να εντοπίζουν δυνατότητες για τη χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας με στόχο την ανάπτυξη έργων βιώσιμου και καινοτόμου τουρισμού στις παράκτιες περιοχές.

Επίσημα έγγραφα

Ανακοίνωση: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό

Περισσότερες πληροφορίες

Εκδηλώσεις

Θαλάσσια πολιτική