Modrý rast

Modrý rast

Modrý rast

Modrý rast

Modrý rast je dlhodobou stratégiou na podporu udržateľného rastu v námornom a morskom sektore. Táto stratégia priznáva, že moria a oceány sú hybnou silou európskeho hospodárstva s veľkým potenciálom pre inovácie a rast. Je príspevkom integrovanej námornej politiky k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Modré hospodárstvo zamestnáva 5,4 milióna osôb a jeho hrubá pridaná hodnota dosahuje takmer 500 miliárd EUR ročne. Ďalší rast je však možný v mnohých oblastiach, ktoré sú zdôraznené v rámci stratégie.

Stratégia pozostáva z troch komponentov:

1. konkrétne opatrenia v rámci integrovanej námornej politiky

a. poznatky o mori na zlepšenie prístupu k informáciám o mori;

b.. námorné priestorové plánovanie s cieľom zaistiť efektívne a udržateľné riadenie činností na mori;

c. integrovaný námorný dohľad s cieľom poskytnúť orgánom lepší obraz o tom, čo sa deje na mori.

2. stratégie týkajúce sa morských paniev, ktoré majú zabezpečiť najvhodnejšiu kombináciu opatrení na podporu udržateľného rastu a ktoré zohľadňujú miestne
klimatické, oceanografické, hospodárske, kultúrne a sociálne faktory;

a. Jadranské a Iónske more

b. Severný ľadový oceán

c. Atlantický oceán

d. Baltské more

e. Čierne more

f. Stredozemné more

g. Severné more

3. cielený prístup ku konkrétnym aktivitám:

a. akvakultúra (portál o rybolove)

b. pobrežný cestovný ruch

c. morská biotechnológia

d. energia oceánov

e. ťažba z morského dna

Oficiálne dokumenty

Viac informácií