Gospodarka morska

Niebieski wzrost

Niebieski wzrost

Niebieski wzrost

„Niebieski wzrost” to długoterminowa strategia wspierania zrównoważonego wzrostu w całym sektorze morskim. Zwrócono w niej uwagę na fakt, że morza i oceany stanowią siłę napędową gospodarki europejskiej oraz mają duży potencjał w zakresie innowacji i wzrostu. Pomaga ona realizować w ramach zintegrowanej polityki morskiej UE cele strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

„Niebieska” gospodarka generuje 5,4 mln miejsc pracy oraz wartość dodaną brutto sięgającą prawie 500 mld euro rocznie. W szeregu obszarów, które przedstawiono w ramach strategii, możliwy jest dalszy wzrost.

Strategia składa się z trzech części:

1. środki szczególne dotyczące zintegrowanej polityki morskiej

a. wiedza o morzu, aby poprawić dostęp do informacji o morzu

b. morskie planowanie przestrzenne, aby zapewnić skuteczne i trwałe zarządzanie działaniami na morzu

c. zintegrowany nadzór morski, aby właściwe organy miały wyraźniejszy obraz sytuacji na morzu.

2. strategie na rzecz konkretnych basenów morskich mające na celu zapewnienie odpowiednich środków na rzecz promowania zrównoważonego wzrostu, przy uwzględnieniu czynników lokalnych
klimatycznych, oceanograficznych, gospodarczych, kulturowych i społecznych

a. Morze Adriatyckie z Morzem Jońskim

b. Ocean Arktyczny

c. Ocean Atlantycki

d. Morze Bałtyckie

e. Morze Czarne

f. Morze Śródziemne

g. Morze Północne

3. ukierunkowane podejście w niektórych dziedzinach

a. akwakultura (strona internetowa poświęcona rybołówstwu)

b. turystyka nadmorska

c. biotechnologia morska

d. energia oceanu

e. wydobycie z dna morskiego

Dokumenty urzędowe

Więcej informacji