Meriasiat

Sininen kasvu

Sininen kasvu

Sininen kasvu

"Sininen kasvu" tarkoittaa pitkän aikavälin strategiaa, jolla tuetaan merialan kasvua kokonaisuutena. Strategian mukaan meret ja valtameret ovat tärkeitä Euroopan talouden moottoreita, ja niihin liittyy huomattava innovaatio- ja kasvupotentiaali. Sinisellä kasvulla edistetään EU:n yhdennetyn meripolitiikan puitteissa älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista.

Meriala (eli "sininen talous") työllistää 5,4 miljoonaa ihmistä, ja sen tuoma bruttoarvonlisäys on noin 500 miljardia euroa vuodessa. Kasvupotentiaali on suuri useilla strategiassa esiin tuoduilla aloilla.

Strategiaan kuuluu kolme osaa:

1. Yhdennetyn meripolitiikan toimenpiteet

a. meriosaaminen: parannetaan meriä koskevan tiedon saatavuutta

b. merten aluesuunnittelu: varmistetaan mahdollisimman tehokas ja kestävä merellä tapahtuvan toiminnan suunnittelu

c. yhdennetty merivalvonta: tarjotaan merivalvontaviranomaisille parempi kuva siitä, mitä merellä tapahtuu.

2. Merialuestrategiat sellaisen sopivan toimenpiteiden yhdistelmän kehittämiseksi, jolla voidaan edistää paikalliset
ilmastolliset, oseanografiset, taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät huomioivaa kestävää kasvua

a. Adrian- ja Joonianmeri

b. Jäämeri

c. Atlantin valtameri

d. Itämeri

e. Mustameri

f. Välimeri

g. Pohjanmeri

3. Kohdennetut toimenpiteet

a. vesiviljely (kalastusasioiden verkkosivusto)

b. rannikkomatkailu

c. sininen bioteknologia (meribioteknologia)

d. merienergia

e. merenpohjan kaivostoiminta

Viralliset asiakirjat

Lisätietoa