Námořní záležitosti

Modrý růst

Modrý růst

Modrý růst

Infographics

Modrý růst je dlouhodobá strategie na podporu udržitelného růstu v námořním odvětví jako celku. S moři a oceány je spojen velký potenciál v oblasti inovací a růstu, a proto jsou považovány za důležitou součást evropského hospodářství. Strategií Modrý růst se integrovaná námořní politika snaží přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Tzv. „modrá“ ekonomika zaměstnává 5,4 milionu pracovníků a představuje hrubou přidanou hodnotu ve výši téměř 500 miliard eur ročně. V řadě oblastí, které jsou ve strategii zdůrazněny, se však předpokládá další rozvoj.

Strategie se skládá ze tří prvků:

1. specifická opatření integrované námořní politiky

a. znalosti v námořní oblasti – lepší přístup k informacím o mořích a oceánech

b. námořní územní plánování – efektivní a udržitelné řízení námořních činností

c. integrovaný dohled nad mořským prostředím – větší přehled orgánů dohledu nad děním v námořních oblastech.

2. strategie pro jednotlivé oblasti moří a oceánů s cílem co nejlépe zkombinovat opatření podporující udržitelný růst v místních
klimatických, oceánografických, hospodářských, kulturních a společenských podmínkách

a. Jaderské a Jónské moře

b. Severní ledový oceán

c. Atlantský oceán

d. Baltské moře

e. Černé moře

f. Středozemní moře

g. Severní moře

3. cílených přístup ke konkrétním činnostem:

a. akvakultura (internetová stránka o rybářství)

b. cestovní ruch v přímořských oblastech

c. mořská biotechnologie

d. energie moří a oceánů

e. těžba surovin z mořského dna

Úřední dokumenty

Další informace