морско дело

Син растеж

Син растеж

Син растеж

Infographics

„Син растеж“ е дългосрочната стратегия в подкрепа на устойчивия растеж в морските отрасли като цяло. В нея се признава, че моретата и океаните са двигатели на европейската икономика с голям потенциал за иновации и растеж. Това е приносът на интегрираната морска политика за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

В „синята“ икономика са заети 5,4 млн. души, а нейният годишен оборот е малко под 500 млрд. евро. Въпреки това е възможен още по-голям растеж в редица области, изтъкнати в стратегията.

Стратегията се състои от три компонента:

1. Конкретни мерки в рамките на интегрираната морска политика

a. познания за морската среда — за подобряване на достъпа до информация за морето;

б. морско пространствено планиране — за да се гарантира ефективно и устойчиво управление на дейностите в морето;

в. интегрирано морско наблюдение — за да имат властите по-добра представа какво се случва в морето.

2. Стратегии за морските басейни — за гарантиране на най-подходящата комбинация от мерки за насърчаване на устойчив растеж, вземащи предвид местните
климатични, океанографски, икономически, културни и социални фактори;

a. Адриатическо и Йонийско море

б. Северен ледовит океан

в. Атлантически океан

г. Балтийско море

д. Черно море

е. Средиземно море

ж. Северно море

3. целенасочен подход към конкретни дейности:

a. аквакултура (уебсайт за рибарството)

б. крайбрежен туризъм

в. морски биотехнологии

г. океанска енергия

д. минно разработване на морското дъно

Официални документи

Допълнителна информация