θαλάσσια πολιτική

Γαλάζια βιοτεχνολογία

Γαλάζια βιοτεχνολογία

Γαλάζια βιοτεχνολογία

Τι σημαίνει;

Βιοποικιλότητα και μορφότυποι σπόγγων. Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA Photo Library: reef3859)

Η θαλάσσια ζωή έχει προσαρμοστεί ώστε να αναπτύσσεται στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα. Ως γαλάζια βιοτεχνολογία εννούμε την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση των διάφορων θαλάσσιων οργανισμών με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Γιατί χρειάζεται δράση σε επίπεδο ΕΕ;

Η εξερεύνηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων ή βιομηχανικών ενζύμων ανθεκτικών σε ακραίες συνθήκες και, κατά συνέπεια, μεγάλης οικονομικής αξίας. Μακροπρόθεσμα, αναμένεται ότι ο τομέας αυτός θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και σημαντικές ανάντη ευκαιρίες.

Διαθέτουμε πλέον την υποβρύχια τεχνολογία που χρειάζεται για να εξερευνήσουμε τη θάλασσα και να προσδιορίζουμε την αλληλουχία του DNA για να αναλύουμε τη θαλάσσια ζωή. Η συντονισμένη δράση της ΕΕ σε αυτό το αρχικό στάδιο θα συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών μελών ώστε να δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα για την τόνωση της ανάπτυξης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ανταγωνιστικές εξειδικευμένες αγορές καθώς και για την αποφυγή των κινδύνων που απειλούν το θαλάσσιο περιβάλλον.

Επίσημα έγγραφα

Περισσότερα

Έρευνα

Θαλάσσια πολιτική