Námorné záležitosti

Možnosti financovania

Možnosti financovania

Možnosti financovania

Zákazky na tovary a služby – výzvy na predkladanie ponúk

Európska komisia nakupuje tovary a služby od dodávateľov vybraných prostredníctvom verejného obstarávania formou súťaže. Po výzve na predkladanie ponúk Komisia podpíše dodávateľskú zmluvu s organizáciou, ktorá predloží najlepšiu ponuku.

Aké zákazky sú k dispozícii?

V oblasti námorných záležitostí a rybného hospodárstva Komisia najčastejšie hľadá dodávateľov na vykonanie štúdií alebo informačných a komunikačných činností.

Ako predložiť ponuku?

Pravidelne sledujte naše webové stránky, kde nájdete informácie o:

V každej výzve sa nachádzajú úplne pokyny o účasti na predkladaní ponúk.

Granty na projekty – výzvy na predkladanie návrhov

Európska komisia poskytuje finančné granty na podporu špecifických projektov (napr. vedeckého výskumu) týkajúcich sa námorných záležitostí a rybného hospodárstva. Po výzve na predkladanie návrhov Komisia udelí finančnú podporu projektom, ktoré najlepšie spĺňajú výberové kritériá.

Ako sa uchádzať?

Pravidelne sledujte naše webové stránky, kde nájdete informácie o:

V každej výzve sa nachádzajú úplne pokyny o účasti na predkladaní návrhov.

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

Čo to je?

Fond ENRF poskytuje finančné prostriedky rybárskemu priemyslu a pobrežným spoločenstvám, pomocou ktorých sa môžu lepšie prispôsobovať meniacim sa podmienkam a dosahovať lepšiu hospodársku odolnosť a ekologickú udržateľnosť.

> Ďalšie informácie o Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Ako sa uchádzať?

Podajte žiadosť na svoj vnútroštátny orgán v oblasti rybného hospodárstva.

Štátna pomoc pre rybársky priemysel

Čo to je?

Národné alebo regionálne dotácie.

Ďalšie informácie o štátnej pomoci pre rybársky priemysel.

Ako sa uchádzať?

Žiadosti podávajte vláde svojej krajiny.

Všeobecné informácie o financovaní z EÚ