Havsfrågor

Vanliga frågor om den integrerade havspolitiken

Vanliga frågor om den integrerade havspolitiken

Vanliga frågor om den integrerade havspolitiken

Vanliga frågor
  1. Vad handlar den integrerade havspolitiken om?
  2. Var hittar jag information om specifika havsfrågor (piratverksamhet, offshoreanläggningar, sjöfart, havsmiljö osv.)?
  3. Varför måste EU ingripa i havsfrågor?
  4. Inkräktar den integrerade havspolitiken på EU-ländernas befogenheter?
  5. Vad har den integrerade havspolitiken uppnått hittills?

1. Vad handlar den integrerade havspolitiken om?

Den integrerade havspolitiken ska se till att alla politikområden som rör hav och kust drar åt samma håll. Följande politikområden berörs:

2. Var hittar jag information om specifika havsfrågor (piratverksamhet, offshoreanläggningar, sjöfart, havsmiljö osv.)?

Om du vill veta mer om de politikområden som rör specifika sektorer och verksamheter, t.ex. sjöfart, varvsindustri, fiske, regional utveckling, havsmiljö, piratverksamhet eller offshoreanläggningar, gå till vår länksamling. Där kan du klicka dig fram till relevant information.

3. Varför måste EU ingripa i havsfrågor?

  • EU omges till stora delar av innanhav och oceaner.
  • Fiskbestånden och de marina ekosystemen bryr sig inte om nationsgränser, och det gör inte transport- och säkerhetsproblemen heller. Därför måste dessa frågor tas upp på EU-nivå.
  • EU-fördragen ger EU befogenhet att agera på flera politikområden som påverkar havsnäringarna (fiske, miljö, transport, sjösäkerhet, sjöfartsskydd, forskning, industri, osv.).
  • Sjöfarten transporterar 90 procent av EU:s utrikeshandel och nästan 40 procent av handeln inom EU. Det är allmänt erkänt att sjötransporter är mer bränsleeffektiva och därför också mer miljövänliga än vägtransporter. I kombination med utflyttningen av tillverkningsindustrier utanför Europa innebär detta en stor utmaning för den europeiska ekonomin, sjötransportsektorn och våra hamnar.
  • EU måste satsa stora resurser på marin forskning och ny teknik för att kunna utnyttja haven på ett mer hållbart sätt. Därför krävs insatser på alla EU-nivåer, och alla berörda aktörer måste samverka.

4. Inkräktar den integrerade havspolitiken på EU-ländernas befogenheter?

Inom havspolitiken, liksom på andra politikområden, ingriper EU bara när det är mer ändamålsenligt att vidta gemensamma åtgärder än att låta varje land agera för sig (subsidiaritetsprincipen).

5. Vad har den integrerade havspolitiken uppnått hittills?

Den integrerade havspolitiken infördes 2007 efter ett brett offentligt samråd. Du kan läsa alla officiella handlingar och följa den politiska utvecklingen på webbplatsen för den integrerade havspolitiken.