θαλάσσια πολιτική

Συχνές ερωτήσεις για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Συχνές ερωτήσεις για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Συχνές ερωτήσεις για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Συχνές ερωτήσεις
  1. Τί καλύπτει η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική;
  2. Πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα του τομέα (πειρατεία, υπεράκτια ενέργεια, ναυτιλία, θαλάσσιο περιβάλλον, κ.λπ).
  3. Γιατί η ΕΕ εμπλέκεται στις θαλάσσιες υποθέσεις;
  4. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική προσκρούει στις εξουσίες των κρατών μελών της ΕΕ;
  5. Ποιά είναι τα ορόσημα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής;

1. Τί καλύπτει η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική;

Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική διασφαλίζει την συνεκτική κατάρτιση όλων των πολιτικών που αφορούν τη θάλασσα και τις παράκτιες περιοχές. Τομείς πολιτικής:

2. Πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα του τομέα (πειρατεία, υπεράκτια ενέργεια, ναυτιλία, θαλάσσιο περιβάλλον, κ.λπ).

Αν ενδιαφέρεστε για πολιτικές που αφορούν συγκεκριμένα θέματα και δραστηριότητες του τομέα, όπως η ναυτιλία, η ναυπηγική βιομηχανία, η αλιεία, η περιφερειακή ανάπτυξη, το θαλάσσιο περιβάλλον, η πειρατεία ή η υπεράκτια ενέργεια, επισκεφτείτε τους συνδέσμους που προτείνουμε: αυτοί θα σας οδηγήσουν σε πηγές σχετικών πληροφοριών.

3. Γιατί η ΕΕ εμπλέκεται στις θαλάσσιες υποθέσεις;

  • Η ΕΕ περιβάλλεται από πέντε θάλασσες και δύο ωκεανούς.
  • Τα ενδιαιτήματα ψαριών και τα θαλάσσια οικοσυστήματα δεν σταματούν στα σύνορα των χωρών, ούτε και τα προβλήματα μεταφορών και ασφάλειας. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο ΕΕ.
  • Οι Συνθήκες της ΕΕ δίνουν στην ΕΕ την εξουσία να αναλαμβάνει δράση σε διάφορες πολιτικές με αντίκτυπο στις θαλάσσιες δραστηριότητες (αλιεία, περιβάλλον, μεταφορές, θαλάσσια ασφάλεια, έρευνα, βιομηχανική πολιτική, κ.λπ).
  • Το 90% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και σχεδόν το 40% του εγχώριου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης. Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο το ότι οι θαλάσσιες μεταφορές είναι περιβαλλοντικά φιλικότερες απ΄ό,τι οι οδικές μεταφορές. Το γεγονός αυτό, παράλληλα με την μετεγκατάσταση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων εκτός Ευρώπης, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την ευρωπαϊκή οικονομία, τα λιμάνια και τον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών.
  • Οι θαλάσσιες επιστήμες και έρευνα καθώς και οι νέες τεχνολογίες για τη βιωσιμότερη χρήση των θαλασσών έχουν ανάγκη σημαντικής χρηματοδότησης. Απαιτούνται προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα της ΕΕ για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνέργειες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων.

4. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική προσκρούει στις εξουσίες των κρατών μελών της ΕΕ;

Και στην περίπτωση αυτή, όπως και σε άλλες πολιτικές, η ΕΕ παρεμβαίνει μόνον εφόσον η κοινή δράση κρίνεται αποτελεσματικότερη από τη δράση μεμονωμένων κρατών μελών (πρόκειται για την καλούμενη "αρχή της επικουρικότητας").

5. Ποιά είναι τα ορόσημα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής;

Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θεσπίστηκε το 2007 μετά από ευρεία δημόσια διαβούλευση. Μπορείτε να συμβουλευτείτε όλα τα επίσημα έγγραφα και να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις της πολιτικής αυτής στην ιστοσελίδα Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική.