морско дело

Често задавани въпроси за интегрираната морска политика

Често задавани въпроси за интегрираната морска политика

Често задавани въпроси за интегрираната морска политика

Често задавани въпроси
  1. Какъв е предметът на интегрираната морска политика?
  2. Кои са специфичните за сектора въпроси (пиратство, офшорен добив на енергия, морски транспорт, морска околна среда и т.н.)?
  3. Защо ЕС е ангажиран с морското дело?
  4. Интегрираната морска политика ограничава ли правомощията на страните от ЕС?
  5. Кои са основните моменти в интегрираната морска политика?

1. Какъв е предметът на интегрираната морска политика?

Интегрираната морска политика гарантира последователност при разработването на свързаните с морето и крайбрежните зони политики. Области на политиката:

2. Кои са специфичните за сектора въпроси (например пиратство, офшорен добив на енергия, морски транспорт, морска околна среда)?

Ако се интересувате от политики, занимаващи се с конкретни сектори и дейности на морското дело, като например морски транспорт, корабостроене, рибарство, регионално развитие, морска околна среда, пиратство, офшорен добив на енергия, консултирайте препоръчаните от нас връзки: те ще ви насочат към подходящи източници на информация.

3. Защо ЕС е ангажиран с морските въпроси?

  • ЕС е заобиколен от пет морета и два океана.
  • Местообитанията на рибите и морските екосистеми нямат граници, нито пък проблемите, свързани с транспорта и сигурността. Тези въпроси трябва да се решават на равнище ЕС.
  • Договорите на ЕС дават на Съюза право да действа чрез множество политики, които засягат свързани с морето дейности (рибарство, околна среда, транспорт, морска безопасност и сигурност, изследвания, индустриална политика и др.).
  • 90 % от външната търговия и почти 40 % от вътрешната търговия на Съюза се реализира по море. Все по-често се признава, че морският транспорт е по-икономичен на гориво от пътния транспорт и поради това е по-щадящ околната среда. Това, както и преместването на производствени дейности извън Европа, представлява огромно предизвикателство за европейската икономика, за нашите пристанища и сектора на морския транспорт.
  • Изучаването и изследването на моретата, както и новите технологии за по-устойчивото им използване изискват значително финансиране. Необходими са усилия на равнище ЕС за създаване на синергии между всички засегнати страни.

4. Интегрираната морска политика ограничава ли правомощията на страните от ЕС?

В този случай, както и при други политики, ЕС действа само когато съвместните действия са по-ефективни от действията на отделни страни членки (т. нар. принцип на субсидиарността).

5. Кои са основните моменти в интегрираната морска политика?

Интегрираната морска политика бе създадена през 2007 г. след широка обществена консултация. Можете да видите всички официални документи и да проследите развитието на политиката на страницата за интегрираната морска политика.