Merendus

Faktid ja arvandmed

Faktid ja arvandmed

Faktid ja arvandmed

Mõned üldised faktid

 • 28 ELi liikmesriigist 23-l on rannajoon.
 • ELi rannajoon on 7 korda pikem USA ning 4 korda Venemaa omast.
 • ELi merepiirkonnad on koduks peaaegu poolele ELi elanikkonnast ning nende arvele läheb ligikaudu pool ELi SKPst.
 • Pindalalt kuulub ELi liikmesriikide jurisdiktsiooni alla rohkem merd kui maismaad.
 • Koos äärepoolseimate piirkondadega on ELil maailma suurim mereterritoorium.

Euroopa mereatlas

Euroopa mereatlas pakub otsest juurdepääsu Euroopa meresid käsitlevale teabele (inglise, saksa ja prantsuse keeles). Kaardid hõlmavat 8 peamist teemat, mis on loetletud allpool.

 • Geograafia
 • Loodus – suplusvee kvaliteet, kaitsealused piirkonnad jne.
 • Turism – muuseumid, akvaariumid jne.
 • Julgeolek ja ohutus – suured naftareostused, õnnetuste sagedus jne.
 • Inimesed ja tööhõive – rannikualade elanikud, tööhõive kalatööstuses jne.
 • Transport ja energeetika – kauba- ja reisijatevedu jne.
 • Juhtimine ja poliitika Euroopa tasandil – kalanduse kohalikud tegevusrühmad, piirkondlikud nõuandekomisjonid jne.
 • Kalandus ja vesiviljelus – püügikvoodid, kalavarude olukord, kalakasvandused jne.

Muud merendusteabe allikad käesoleval veebisaidil

Infographics
EU Bookshop

What is the blue economy? The maritime economy is often referred to as the ‘blue economy’. It covers all economic activities with a direct or indirect link to the ocean.

Pages