Merendus

Faktid ja arvandmed

Faktid ja arvandmed

Faktid ja arvandmed

Mõned üldised faktid

 • 28 ELi liikmesriigist 23-l on rannajoon.
 • ELi rannajoon on 7 korda pikem USA ning 4 korda Venemaa omast.
 • ELi merepiirkonnad on koduks peaaegu poolele ELi elanikkonnast ning nende arvele läheb ligikaudu pool ELi SKPst.
 • Pindalalt kuulub ELi liikmesriikide jurisdiktsiooni alla rohkem merd kui maismaad.
 • Koos äärepoolseimate piirkondadega on ELil maailma suurim mereterritoorium.

Euroopa mereatlas

Euroopa mereatlas pakub otsest juurdepääsu Euroopa meresid käsitlevale teabele (inglise, saksa ja prantsuse keeles). Kaardid hõlmavat 8 peamist teemat, mis on loetletud allpool.

 • Geograafia
 • Loodus – suplusvee kvaliteet, kaitsealused piirkonnad jne.
 • Turism – muuseumid, akvaariumid jne.
 • Julgeolek ja ohutus – suured naftareostused, õnnetuste sagedus jne.
 • Inimesed ja tööhõive – rannikualade elanikud, tööhõive kalatööstuses jne.
 • Transport ja energeetika – kauba- ja reisijatevedu jne.
 • Juhtimine ja poliitika Euroopa tasandil – kalanduse kohalikud tegevusrühmad, piirkondlikud nõuandekomisjonid jne.
 • Kalandus ja vesiviljelus – püügikvoodid, kalavarude olukord, kalakasvandused jne.

Muud merendusteabe allikad käesoleval veebisaidil

Infographics