θαλάσσια πολιτική

Στοιχεία και αριθμοί

Στοιχεία και αριθμοί

Στοιχεία και αριθμοί

Ορισμένα γενικά στοιχεία

 • 23 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ακτές.
 • Οι ακτές της ΕΕ έχουν 7 φορές μεγαλύτερο μήκος από τις ακτές των ΗΠΑ και 4 φορές μεγαλύτερο από τις ακτές της Ρωσίας.
 • Στις παραθαλάσσιες περιοχές της ΕΕ κατοικεί ο μισός σχεδόν πληθυσμός της και αντιστοιχεί το ήμισυ σχεδόν του ΑΕΠ.
 • Από πλευράς έκτασης, στη δικαιοδοσία των χωρών της ΕΕ υπάγεται περισσότερη θάλασσα από στεριά.
 • Αν συνυπολογιστούν και οι απομακρυσμένες της περιοχές, η ΕΕ έχει τη μεγαλύτερη θαλάσσια επικράτεια στον κόσμο.

Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών

Ο Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές θάλασσες (διατίθεται στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά). Οι χάρτες καλύπτουν 8 κύρια θέματα:

 • Γεωγραφία
 • Φύση: ποιότητα υδάτων κολύμβησης, προστατευόμενες περιοχές, κ.λπ.
 • Τουρισμός: μουσεία, ενυδρεία, κ.λπ.
 • Ασφάλεια και προστασία: εκτεταμένες πετρελαιοκηλίδες, συχνότητα ατυχημάτων, κ.λπ.
 • Άνθρωποι και απασχόληση: παράκτιοι πληθυσμοί, απασχόληση στον κλάδο της αλιείας, κ.λπ.
 • Μεταφορά και ενέργεια: ναυσιπλοΐα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, κ.λπ.
 • Διακυβέρνηση και ευρωπαϊκές πολιτικές: ομάδες τοπικής δράσης στον τομέα της αλιείας (ΟΤΔΑ), περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, κ.λπ.
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια: αλιευτικές ποσοστώσεις, κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων, ιχθυοτροφεία, κ.λπ.

Άλλες πηγές πληροφοριών για τον θαλάσσιο τομέα

Infographics
EU Bookshop

What is the blue economy? The maritime economy is often referred to as the ‘blue economy’. It covers all economic activities with a direct or indirect link to the ocean.

Pages