θαλάσσια πολιτική

Στοιχεία και αριθμοί

Στοιχεία και αριθμοί

Στοιχεία και αριθμοί

Ορισμένα γενικά στοιχεία

 • 23 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ακτές.
 • Οι ακτές της ΕΕ έχουν 7 φορές μεγαλύτερο μήκος από τις ακτές των ΗΠΑ και 4 φορές μεγαλύτερο από τις ακτές της Ρωσίας.
 • Στις παραθαλάσσιες περιοχές της ΕΕ κατοικεί ο μισός σχεδόν πληθυσμός της και αντιστοιχεί το ήμισυ σχεδόν του ΑΕΠ.
 • Από πλευράς έκτασης, στη δικαιοδοσία των χωρών της ΕΕ υπάγεται περισσότερη θάλασσα από στεριά.
 • Αν συνυπολογιστούν και οι απομακρυσμένες της περιοχές, η ΕΕ έχει τη μεγαλύτερη θαλάσσια επικράτεια στον κόσμο.

Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών

Ο Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές θάλασσες (διατίθεται στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά). Οι χάρτες καλύπτουν 8 κύρια θέματα:

 • Γεωγραφία
 • Φύση: ποιότητα υδάτων κολύμβησης, προστατευόμενες περιοχές, κ.λπ.
 • Τουρισμός: μουσεία, ενυδρεία, κ.λπ.
 • Ασφάλεια και προστασία: εκτεταμένες πετρελαιοκηλίδες, συχνότητα ατυχημάτων, κ.λπ.
 • Άνθρωποι και απασχόληση: παράκτιοι πληθυσμοί, απασχόληση στον κλάδο της αλιείας, κ.λπ.
 • Μεταφορά και ενέργεια: ναυσιπλοΐα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, κ.λπ.
 • Διακυβέρνηση και ευρωπαϊκές πολιτικές: ομάδες τοπικής δράσης στον τομέα της αλιείας (ΟΤΔΑ), περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, κ.λπ.
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια: αλιευτικές ποσοστώσεις, κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων, ιχθυοτροφεία, κ.λπ.

Άλλες πηγές πληροφοριών για τον θαλάσσιο τομέα