Europeiska kommissionen > Havsfrågor > Europeiska havsatlasen

Europeiska havsatlasen

Utforska, sammanställ och skapa din egen havskarta. Lär dig mer om Europas hav och kuster, miljön, sjöfart och kustverksamhet och EU-politik.

Algproduktion

Makroalger (alger)

denna datauppsättning härrör från BIOMASS (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Dess syfte är att bygga upp en tillförlitlig databas för...

Mikroalger

denna datauppsättning härrör från BIOMASS (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Dess syfte är att bygga upp en tillförlitlig databas för...

Vattenbruk

Vattenbruksproduktion

vattenbruk, även känt som vattenbruk, avser odling av vattenorganismer (sötvatten eller saltvatten), t.ex. fisk, blötdjur, kräftdjur och växter, avsedda att användas som livsmedel eller fö...

Vattenbruksproduktion per art

i denna karta visas vattenbruksproduktionen per art och land. (enhet: tusen ton)

Produktion av fisk

fiskar är en bonny fisk, såsom en lax, eller broskfisk, t.ex. en haj, särskilt i motsats till ett skaldjur eller ett annat vattenlevande djur. Datauppsättningen innehåller info...

Fiskodlingar i sötvatten

datauppsättningen innehåller information om var fiskodlingar i sötvatten ligger i de EU- och partnerländer där uppgifter finns tillgängliga. EU:s medlemsstater är sky...

Skaldjursproduktion

euroShell tillhandahåller information om skaldjursodlingar.

Sysselsättning

Bruttonationalprodukt

denna karta visar bruttonationalprodukten jämfört med det nationella genomsnittet. Det nationella genomsnittet är lika med 100. Om indikatorvärdet...

Sysselsättningen i primärsektorn

denna karta visar den totala sysselsättningen inom den primära sektorn i regioner, jämfört med det nationella genomsnittet. Det nation...

Sysselsättning i sekundärsektorn

denna karta visar den totala sysselsättningen inom den primära sektorn i regioner, jämfört med det nationella genomsnittet. Det nation...

Sysselsättning inom tjänstesektorn

kartan visar andelen sysselsatta inom tjänstesektorn totalt sett i sysselsättningen i regionerna jämfört med det nationella genomsnitt...

Sysselsättning inom sektorn för fiske och vattenbruk per land

denna karta visar sysselsättningen inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna per medlemsstat. (enhet: antal heltidsekvivalenter per miljoner förvä...

Konsekvenser för sjöfarten

befolkning som påverkas av maritim verksamhet: Andel av befolkningen i EU:s regioner som bor i marina serviceområden. Ett havsområde är ett o...

Bruttonationalprodukt (BNP) i löpande marknadspriser i kust- och icke-kustregioner

bruttonationalprodukt (BNP) till marknadspriser är det slutliga resultatet av produktionsaktiviteterna för inhemska producerande enheter. Det definieras som värdet av alla varor och tjäns...

Företagsdemografi och företag med hög tillväxt per kust- och icke-kustregioner

Företagsdemografi ger information om nystartade företags födslar, dödsfall och överlevnad samt information om relaterade sysselsättningsuppgifter. De två viktigaste åtg&...

Sysselsättning som bedrivs av kust- och icke-kustregioner

statistik över sektorn för sysselsättning i EU, som omfattas av Nace rev. 2.

Bruttoförädlingsvärde till baspris för kust- och icke-kustregioner

bruttoförädlingsvärdet definieras som produktion (till baspris) minus insatsförbrukning (till mottagarpriser). det är saldoposten i nationalräkenskapernas produktionskonto. Brut...

Energi

Genomsnittlig vindhastighet och vindriktning

kartan visar den genomsnittliga vindhastigheten i alla riktningar längs kusten.

Våghöjd och riktning

kartan visar den signifikanta våghöjden i alla riktningar längs kusten. (enhet: meter – år: 2 005 EUR)

Tidvattenamplitud

kartan visar den genomsnittliga tidvattenamplituden på meter längs kusten. De relevanta uppgifterna samlas in med hjälp av 237 bojar, som ligger c...

Havsenergi – platser

havsenergi eller havsenergi (även kallat havsenergi, havsenergi eller markinetisk energi) avser den energi som sprids genom vågvågor, tidvatten, salthalt och havstemperaturskillnader. Va...

Havsenergi – testplatser

databasen innehåller månghörning som representerar lagringsplatser för havsenergi. Om möjligt har varje polygon följande egenskaper: provningsområdeskod, namn, plats,...

Offshore-anläggningar

offshore-anläggning är installation av strukturer och anläggningar i en marin miljö, vanligen för produktion och överföring av el, olja, gas och andra resurser. Karta...

Platser för vindkraftparker (poäng)

platsen för och statusen för havsbaserade vindkraftsparker i de europeiska haven har följande egenskaper: Namn, turbiners, status (godkänd, operativ, planerad, under uppbyggnad), la...

Placering av vindkraftparker (Polygoner)

databasen över havsbaserade vindkraftparker i EU skapades 2014 av CETMAR för det europeiska nätet för marin observation och datainsamling (EMODnet). Det är resultatet av aggreg...

Kärnkraftverk i kustnära kärnkraftverk

Kartan över kärnkraftverk i kustnära kärnkraftverk inrättades 2019. Det är resultatet av aggregering och harmonisering av data från flera källor inom och utanför EU. I förekommande fall visas följande attribut för varje reaktor: Emodnets kod, namnet på kärnkraftverket, status (operativ, permanent avstängd, planerad, permanent avstängd, planerad, under uppbyggn...

Miljö

Kustgeologi

kartan visar de geologiska mönstren i Europas kuster. Uppgifterna består av en segmentering av strandlinjen. Både en...

Stora marina ekosystem

Www.oceansatlas.org — I denna karta visas stora marina ekosystem (små och medelstora företag) – regioner som omfattar hav och kustområden, från flodbäcken och flodmynningar till kustområdenas gränser mot havet och de yttre marginalerna i de stora havslägena systemen.

Marina skyddsområden (per land)

denna karta visar andelen marina skyddade områden och landområden för varje europeiskt land. (enhet: procent)

Integrerad förvaltning av kustområden

I denna karta presenteras resultaten av OURCOST-projektet för att stödja och säkerställa utbyte av erfarenheter och bästa praxis när det gäller planering och förvaltning av kustområden. (datum: 2 016 EUR)

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nyckelinstrument för att skydda biologisk mångfald i EU. Det är ett ekologiskt nät av skyddade områden som inrättats för att säkerstä...

Kusterosion

En kustlinje är det område där marken kommer i kontakt med havet eller havet. Kartan representerar kustmigrationen i Europa när det gäller följande egenskaper: erosion (retrog...

Vattenförekomsten av klorofyll-a 2010 under vintern

enheter: mg/m ^ 3 – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (Data-interpolerande variationsanalys).

Vattenförekomsten av klorofyll-a 2010 på våren

enheter: mg/m ^ 3 – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (Data-interpolerande variationsanalys).

Vattenförekomsten av klorofyll-a 2010 sommartid

enheter: mg/m ^ 3 – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (Data-interpolerande variationsanalys).

Vattenförekomsten av klorofyll-a 2010 under hösten

enheter: mg/m ^ 3 – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (Data-interpolerande variationsanalys).

Havshastigheten

Produkten visar havsytans strömningshastighet nära kusten. De aktuella fältkartorna (dvs. vattenhastighet i havet (m/s) och vattenhastighetens riktning (grader) mäts med hög frekvensradar i nära realtid. P...

Migration längs kusterna – Satellitdata 2019

Migrationskartan över strandlinjen gör det möjligt att visualisera det alleuropeiska kustbeteendet för 2007–2017 på olika rumsliga nivåer. Kartan ger en värdefull inblic...

Europa

Länder

kartan visar EU:s medlemsstater, kandidatländer och potentiella kandidatländer för EU-medlemskap.

Sjöhjälpsnamn

Nationella geospatiala Intelligence Agency — Denna karta visar undervattenskurvorna.

Kustlinje

EES kustlinje för analys skapas för en mycket detaljerad analys, t.ex. 1:100.000, för det geografiska Europa. Kustlinjen är en hybridprodukt som erhålls från projekt som använder satellitbilder som en datakälla: EUHYDRO och GSHHG. De fastställda kriterierna var höjdnivån = 0 från EUDEM. Utanför räckvidden för EUDEM användes kust...

Landsgränser

kartan visar de europeiska ländernas gränser. (år: 2 016 EUR)

Geografiska rutnätslinjer

ett geografiskt rutnät är ett tänkt nätverk av linjer som finns på jorden och fungerar som referenssystem. Nätet utgörs av parallellen för latituden och meridianerna ...

Namn på havet

havens namn bevaras och tillhandahålls av SeaDataNet.

Fiske

Konsumtion av fiskeri- och vattenbruksprodukter

denna karta visar den årliga konsumtionen per capita av fiskeri- och vattenbruksprodukter. (enhet: kg per person och år)

Gemenskapens strukturstöd

Europeiska fiskerifonden ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällena så att de kan anpassa sig till nya förhållanden och bli både ekonomiskt och ekologiskt hå...

Kvoter per land och fiskezon

totala tillåtna fångstmängder (TAC) eller fiskemöjligheter är fångstbegränsningar (i ton eller antal) som fastställs för de flesta kommersiella ...

Bestånd per fiskezon

diagrammet visar andel...

Fångster per fiskezon

Denna karta visar alla EU-länders totala fångster i varje större fiskezon. (enhet: tusen ton)

Kvoter per art

kartan visar fångstkvoterna per art. Välj en art i rullgardinsmenyn för att visa de kvoter som tilldelats länderna för denna art, i enlighet med rådets fö...

Fiskezoner (FAO)

FAO — Denna karta visar de internationella fiskezoner som fastställts av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Av statistiska skäl har 27 större fiskeområden hittills fastställts internationellt. Dessa omfattar åtta stora inlandsfiskezoner som täcker inre vattenvägar i världsdelarna och nitton större marina fiskeområden...

Fiskezoner (ICES)

denna karta visar de internationella fiskezoner som fastställts av Internationella havsforskningsrådet (Ices). (år: 2016EUR)

Fångster per land

kartan visar den totala fångsten per medlemsstat. (enhet: tusen ton)

Fiskehamnar utrustade med Electronic Recording & Reporting System (ERS)

denna karta visar ER:s fiskehamnar. Systemet för elektronisk registrering och rapportering (ERS) används för att registrera, rapportera, bearbeta, lagra och skicka uppgi...

Fiskeflotta – antal fartyg per hamn

Registret över gemenskapens fiskeflotta, vanligen kallat flottregistret, är ett viktigt verktyg för att genomföra och övervaka den gemensamma fiskeripolitiken. Flottregistret är...

Fiskeflotta – maskinstyrka i hamnar

denna karta visar den totala maskinstyrkan för fiskeflottan per hamn. (enhet: kW)

Fiskeflottan – tonnage i hamnar

i denna karta visas fiskeflottans sammanlagda tonnage per hamn. Klicka på en hamn för mer allmän information. (enhet: BT)

Stödnivå

De data som analyseras i denna studie består av cirka 150 miljoner positionsrapporter från EU-fiskefartyg över 15 meter som fiskar i FAO-områden 27, 34 och 37, under perioden september 2014 –...

Styrning

Internationella konventioner

denna karta visar de maritima regioner som omfattas av internationella konventioner om skydd av den marina miljön. (år: 2 010 EUR)

Havets dag i Europa

denna karta visar mötesplatserna för den årliga konferensen för berörda parter inom Havets dag sedan starten 2008.

Konferensen för perifera kustregioner i Europa

denna karta visar medlemsregionerna i konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR). CPMR agerar för att säkerställa sina medlemsregioners behov och intressen mellan EU-institutionerna och de natio...

Rådgivande nämnder (vattenbruk)

denna form innehåller en förteckning över de områden som omfattas av de regionala rådgivande nämnderna (RAC), dvs. polygoner som förekommer i havsatlasen. De råd...

Makroregionala strategier och strategin för Atlantområdet

kartan innehåller makroregionala strategier och en marin strategi för Atlantområdet. En ”makroregional strategi” är en integrer...

Havets dag i mitt land 2019

Parallellt med ”Havets dag i Europa” anordnas en rad evenemang med anknytning till Havets dag i Europa. Detta gör det möjligt för de många europeiska regio...

Strö

Skrapa schaktavfall, dumpning (Points)

icke-konsoliderade slumpmässigt blandade sediment bestående av bergart, jord och/eller material med skal som utvunnits och deponerats vid muddringsverksamhet och dumpning. Det ligger i sakens...

Skrapredskap för muddermassor (Polygoner)

det ligger i sakens natur att muddermassa är onaturligt, orörd jord eller regolid och kan bilda antropogen landform (t.ex. muddermassor). Formerna för dumpningsplatserna uppvisar de egen...

Dumpad ammunition (Polygoner)

dumpad ammunition är krigsmaterial: vapen, vapen och ammunition som släpps ut till havs.

Avfall som släpps ut i hamnar

geodatabasen för hamnar – avfall i hamnar inrättades 2018 av CETMAR med hjälp av Ports 2013-data som finns på Eurostats webbplats (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home)....

Beach Clean Up Events

I samband med World Cleanp Day 2018 har cirka 60 EU-delegationer och representationskontor samarbetat med icke-statliga organisationer, ambassader, skolor och ...

Dumpad ammunition

Dumpad ammunition är krigsmaterial: vapen, vapen och ammunition som släpps ut till havs.

Struntter – Skapets sammansättning efter materialkategorier

Denna officiella övervakning visar materialkategorier för marint avfall i procent per år per strand under övervakningsundersökningarna. Harmoniseringen av alla uppgifter har varit den...

Marint bottenavfall – Plastsäckstäthet (Nb. enheter/km²)

Kartskiktet uppvisar plastpåsar med en densitet per trål och år. Sedan början av 2018 har data om bottenskräp som samlats in av internationella tråltrålsundersö...

Natur

Floder och sjöar

kartan visar de viktigaste europeiska floderna och sjöarna. Dräneringssystem och tillh&#...

Avrinningsområden

kartan visar de olika flodområdena, grupperade efter det hav i vilket de dränerar. (...

Förändring av havsytan

denna karta visar den förutspådda förändringen av havsnivån i millimeter per år. De relevanta uppgifterna samlas in med hjälp ...

Växttäcke

kartan visar växttäcket i Europa. (år: 2 012 EUR)

Brytpunkter för tsunamier

en tsunami är en serie vågor i en vattenförekomst som orsakas av att en stor vattenvolym trängs ut, i allmänhet i hav eller stor sjö. Händelser såsom jordbävningar,...

Tsunamier med tsunamier

lokalisering av de viktigaste punkterna längs de europeiska kusterna som har tsunamier vars ursprung är okänt, kartläggs av olika nationella och regionala kartläggningsprojekt och redo...

Avvikelser på havsnivå

en avvikelse på havsnivå (mm/år) avslöjar den regionala omfattningen av avvikande (dvs. avviker från normala eller förväntade vattennivåer i kustvattnen under en viss ti...

Relativa havsnivå-trender

den relativa förändringen av havsnivån (mm/år) visar att havsytan ligger eller stiger i förhållande till marken vid en viss kustplats. Den visar med andra ord den föränd...

Trender för avrinningsvatten i floder

trenderna i flödet (m³/sekund) från flodvattnet till de europeiska haven. Avrinning är förflyttningen av landvatten (i form av floder, sjöar, vattendrag) till hav och oceaner.

Globala havsområden

namn på världens havsområden.

Undervattensbuller

Europeiska impulsregistreringskontor för impulsbuller integrerar de impulsiva bullerregistren i de europeiska havskonventionerna: Ospar (Nordostatlanten), Helcom (Östersjön) och Barcelona och AC...

Oceanografiska instrument

Argus flöten

Argoprogrammet ( Emodnet Physics DB). Argo är ett globalt spektrum av 3,800 fritt drivande profilbojar som mäter temperaturen och salthalten i havens övre 2 000 m. Detta möjligg...

Förbud mot vakare

självständiga mätsystem på vakare gör det möjligt att mäta de standardiserade oceanografiska parametrarna (temperatur, salthalt, strömmar) och i vissa fall även and...

Ferrybox

Ferrybox är en metod för att kontinuerligt mäta fysiska, kemiska och biologiska parametrar ombord. Ferrybox är ett genomflödessystem som installeras ombord på en möjlighet (f...

Glider under vatten

segel- och glidflygplan kan följa upp och ned, sågen som profil genom vattnet. Hängglidare gör mätningar, t.ex. temperatur, ledningsförmåga (för att beräkna salthal...

Hög Frequency Radar (högfrekvenradar)

Högfrekvensradar är en landstation som används för att mäta markområde i närheten av kusten. De ytor som blir resultatet ger en mycket högre upplösning i rymden ...

Sträckningsstationer för floder

vattengivare eller miljöforskare för övervakning och test av vattenförekomster på land använder sig av hydrologin eller miljöforskare. Vattenmätningar på vattenniv...

Förtöjningsplattformar

en förtöjning i oceanografi är en samling produkter som är kopplad till en tråd och förankrad på havsbottnen. Elauriska metoden för att mäta havsströmmarna eft...

Organisationer och råd

Rådgivande nämnder

de rådgivande nämnderna leds av aktörerna och förser kommissionen och medlemsländerna med rekommendationer i förvaltningsfrågor. Detta kan inbegripa...

Lokala aktionsgrupper för fiske

denna karta visar de olika lokala fiskeaktionsgrupper som mobiliserats genom genomförandet av område 4 i Europeiska fiskerifonden (EFF) för att utforma och genomföra ...

Producentorganisationer

erkända producentorganisationer inom sektorn för fiskeri och vattenbruk. (år: 2 013 EUR)

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer (långvandrande arter)

denna karta visar regionala fiskeriförvaltningsorganisationer som förvaltar långvandrande arter, främst tonfisk. Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer är ...

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer (icke-långvandrande arter)

denna karta visar regionala fiskeriförvaltningsorganisationer som förvaltar fiskbestånd per geografiskt område. Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer är i...

Transporter

Telekablar – BSH Contis

en undervattenskommuniskabel är en kabel som är lagd på havsbotten mellan landbaserade stationer för att ta fram telesignaler över hav och hav. De underliggande uppgifterna sam...

Telekablar (schematiska sträckningar)

en undervattenskommuniskabel är en kabel som är lagd på havsbotten mellan landbaserade stationer för att ta fram telesignaler över hav och hav. Datauppsättningen omfattar ...

Rörledningar och kablar

Rörledningar och kablar – landningsstationer

databasen innehåller linjer och punkter för kablar och tillhörande landningspunkter. Kablar representeras som stiliserade spår, eftersom de faktiska kabelvägarna i de flesta fa...

Transporter

Kablar – Malta

Datamängden visar på en plats för undervattenskablar som härrör från eller passerar genom maltesiska vatten.

Sträckvägar till havs

en havsbaserad rörledning (även kallad marin ledning, undervattensledning eller undervattensledning) är en rörledning som ligger på eller under havsbotten i en riktning. I viss...

Havsbotten

Telekablar – SIGNcables

i kartorna visas de platser, rutter och namn som används inom SIGWfas-undervattenstelefoner.

Befolkning

Befolkning

Den europeiska avvecklingsplanen utgör procentandel av den bebyggda området per rumslig enhet. (enhet: % – År 2014) Det är ett rumsligt rasterdat...

Typindelningen av stad och landsbygd

denna karta visar en typologi för stad och landsbygd för europeiska regioner. Till övervägande del stadsregion: befolkningen på landsbygden utgör mindre än 20 % av de...

Befolkningstäthet

denna karta visar befolkningstätheten i jämförelse med det nationella genomsnittet. Det nationella genomsnittet är lika med 100. Om indikatorvärdet är lägre än 100 lig...

Befolkningsförändring

den regionala demografiska statistiken innehåller årliga uppgifter om befolkning, demografiska händelser (levande födda och döda),...

Befolkning över 65 år

denna karta visar den andel av befolkningen som är över 65 år jämfört med det nationella genomsnittet. Det nationella genomsnit...

Aktiv befolkning

denna karta visar regionens andel av den aktiva befolkningen jämfört med det nationella genomsnittet. Det nationella genomsnittet är lika...

Arbetslöshet

kartan visar arbetslöshetsnivåerna i regionerna jämfört med det nationella genomsnittet. Det nationella genomsnittet är lika med 1...

Befolkningstäthet i kustområden/icke-kustregioner

befolkningstätheten är förhållandet mellan den genomsnittliga (årliga) befolkningen i en region och regionens (mark) yta. total areal (inklusive inlandsvatten) används när la...

Demografisk balans och andel obearbetade värden av kustregioner och andra regioner än kustområden

Detta inbegriper de senaste uppdateringarna (eller reviderade uppgifter) av den totala befolkningen, födslar och dödsfall som rapporterats av länderna, medan den detaljerade uppdelningen efter oli...

Befolkning den 1 januari efter åldersgrupp och kön – städer och större städer

Indikatorn hämtas från de variabler som samlas in av det europeiska statistiksystemet. Uppgifter om europeiska städer samlades in för att bidra till att förbättra livskvaliteten i s...

Fertilitet och dödlighet – städer och större städer

Indikatorn hämtas från de variabler som samlas in av det europeiska statistiksystemet. Uppgifter om europeiska städer samlades in för att bidra till att förbättra livskvaliteten i...

Befolkningsstruktur – städer och städer

Indikatorn hämtas från de variabler som samlas in av det europeiska statistiksystemet. Uppgifter om europeiska städer samlades in för att bidra till att förbättra livskvaliteten i...

Utbildning – städer och städer

Indikatorn hämtas från de variabler som samlas in av det europeiska statistiksystemet. Uppgifter om europeiska städer samlades in för att bidra till att förbättra livskvaliteten i ...

Levnadsvillkor – städer och städer

Indikatorn hämtas från de variabler som samlas in av det europeiska statistiksystemet. Uppgifter om europeiska städer samlades in för att bidra till att förbättra livskvaliteten ...

Kultur och turism – städer och städer

Indikatorn hämtas från de variabler som samlas in av det europeiska statistiksystemet. Uppgifter om europeiska städer samlades in för att bidra till att förbättra livskvaliteten i ...

Arbetsmarknaden – städer och städer

Indikatorn hämtas från de variabler som samlas in av det europeiska statistiksystemet. Uppgifter om europeiska städer samlades in för att bidra till att förbättra livskvaliteten i...

Befolkning efter medborgarskap och födelseland – städer och större städer

Indikatorn hämtas från de variabler som samlas in av det europeiska statistiksystemet. Uppgifter om europeiska städer samlades in för att bidra till att förbättra livskvaliteten i...

Satellitbilder

Klorofyllkoncentration

algbiomassa (klorofyllkoncentration, Chla i mgm-3): Klorofyll är ett fotosyntetiskt pigment som allmänt finns i alla arter av fytoplankton. Den används som proxyvariabel för biomassan av fytoplankton...

Anomalier i klorofyllkoncentrationen

algbiomassa (klorofyllkoncentration, Chla i mgm-3): Klorofyll är ett fotosyntetiskt pigment som allmänt finns i alla arter av fytoplankton. Den används som proxyvariabel för biomassan av fytoplankton. Klorofyllkoncentrati...

Havsytans temperatur

havsytans temperatur (SST i grader Celsius): Havsytans temperatur ligger nära havsytan. SST är en standardprodukt från satellitbaserade termiska infrarödsensorer och optiska sensorer som kompletteras av infraröda ban...

Avvikelser i fråga om havsytans temperatur

havsytans temperatur (SST i grader Celsius): Havsytans temperatur ligger nära havsytan. SST är en standardprodukt från satellitbaserade termiska infrarödsensorer och optiska sensorer som kompletteras av infraröda ban...

Insyn i vatten

insyn i vatten (Diffuse dämpningskoefficient vid 490 nm, KD490 i m-1): Den diffusa dämpningskoefficienten KD490 mäter ljuspenetrationen i vattenpelaren vid de blågröna våglängder (ca 4...

Havsbotten

Sediment på havsbotten

denna karta visar placeringen av sedimentprover på havsbottnen. (år: 1984–1989)

Djuphavsmineralresurser

denna karta visar var djuphavsmineralproverna finns. (år: 1984–1989)

Djupkonturer under vatten

konturlinjer eller isobutan (tänkta linjer på en karta som förbinder alla punkter med samma djup under vattenytan) baseras på det genomsnittliga undervattensdjupet, som är det vatte...

Medelvärde för undervattensdjup

medelvärdet för undervattensdjup (meter), här med en upplösning på 1/8 bågminut (ca 250 meter), grundades på batymetriska undersökningar och sammansatta digitala Terr...

Batymetri och topografi

visad är det genomsnittliga vattendjupet under vatten (meter) med en upplösning på 1/16 – bågminut (~ 115 m) och topografin för mark- eller landområden (meter). Den ...

Aktiva offshore-licenser för kolväten

kolväten är en primär energikälla för de nuvarande civilisationerna. Den vanligaste användningen av kolväten är en brännbar bränslekälla. Tillst&#...

Utvinning av havssediment

marina sediment eller utvinningsplatser är områden där marina bergarter, mineralpartiklar eller kristaller tagna från havsbotten. I mineralogi och bensin är ett aggregat en mas...

Muddringsområden

muddring är en utgrävning som vanligtvis utförs under vatten, i grunda hav eller i sötvatten, i syfte att samla bottensediment och öka bottensedimenten.

Borrhål för utvinning av kolväten till havs

EU:s databas för borrning av kolväten till havs i EU innehåller punkter som representerar borrhålen till havs med olika status (aktiva, övergivna, upphängda och andra).

Undervattensberg

ett jordskred omfattar ett brett spektrum av markrörelser, som stenras, djup brist på sluttningar och grunt skräpflöde. Jordskred kan också inträffa under vatten, som kallas under...

Utsläpp till vatten under vatten

muu-vulkaner och flytande utsläpp av icke-vulkaniskt ursprung, kartlagda av olika nationella och regionala kartläggningsprojekt och som återvunnits i litteraturen.

Tektoniska linjer

tekteknik är den process som kontrollerar jordens struktur och egenskaper och dess utveckling över tiden. Den förklarar till exempel egenskaperna hos jordytan av jorden i det nuvarande och det f...

Vulkaner

vulkanerna i havet är undervattenshål eller sprickor i jordens yta, från vilka magma kan bryta ut. Ett stort antal marina vulkaner finns i närheten av områden med tektonisk plåtr&...

Kolvätebehållare

kolväten är organiska föreningar som har bildats över miljontals år och som huvudsakligen förekommer i sedimentära bassänger. De vanligaste typerna av kolväten ...

Substrater på havsbotten

havsbottnens bottenunderlag i de europeiska marina områdena kl. 1: 250 000 skala omfattar följande klasser på grundval av substraten på havsbotten: Fyra substratklasser definieras p...

Litologi på havsbotten

en rockenhets litologi är en beskrivning av dess fysiska egenskaper som är synlig vid skörden, i hand- eller kärnprov eller med mikroskop med låg förstoring (färg, konsistens...

Stratigrafi i havet

stratigrafi är en geologiskt gren som rör studier av berglager (strata) och layering (stratifiering). Den används i första hand i studien av sedimentära och vulkaniska bergarter.

Havsbottens händelseprocess

sammanställning av havsbottnens geologi (berggrunden) i de europeiska haven, som är semantiskt harmoniserad med hjälp av Inspire-dataspecifikationerna för litologi, ålder, evenemangmil...

Ackumulering av sediment på havsbotten

Sedimentering är tendensen för partiklar i suspension att reglera sig ut från den vätska där de är fastgjorda och drar sig tillbaka mot ett hinder. Detta beror på deras r...

Undervattenslandskap

Genom undervattenslandkartan finns de geologiska, kända och dolda landskapen i Europa. Det är en helt ny dataprodukt som skapats i fas III av Emodnet och som släpptes i april 2019.

Sjöliv

Abundans i djurplankton (Acartia) under vintern

denna dataprodukt består av en rutnätskarta över Akartia som innehåller en art av kpepod som samlats in tillsammans med den kontinuerliga planktonordern (CPR). Copepod är en typ av dju...

Djurplankton (Acartia) på våren

denna dataprodukt består av en rutnätskarta över Akartia som innehåller en art av kpepod som samlats in tillsammans med den kontinuerliga planktonordern (CPR). Copepod är en typ av dju...

Djurplankton (Acartia) på sommaren

denna dataprodukt består av en rutnätskarta över Akartia som innehåller en art av kpepod som samlats in tillsammans med den kontinuerliga planktonordern (CPR). Copepod är en typ av dju...

Djurplankton (Acartia) på hösten

denna dataprodukt består av en rutnätskarta över Acartia av en art kellpod som samlats in tillsammans med den kontinuerliga planktonretsordern (CPR). ett ”kopepod” är en typ av ...

Förekomst av djurplankton (Calanus finmarchicus) på vintern

denna dataprodukt består av en karta i en rutnätslista för Calanus finmarchicus en art av kopepod som samlats in tillsammans med den kontinuerliga planktonordern (CPR). Copepod är en typ av...

Förekomst av djurplankton (Calanus finmarchicus) under våren

denna dataprodukt består av en karta i en rutnätslista för Calanus finmarchicus en art av kopepod som samlats in tillsammans med den kontinuerliga planktonordern (CPR). Copepod är en typ av...

Abundans i djurplankton (Calanus finmarchicus) under sommaren

denna dataprodukt består av en karta i en rutnätslista för Calanus finmarchicus en art av kopepod som samlats in tillsammans med den kontinuerliga planktonordern (CPR). Copepod är en typ av...

Förekomst av djurplankton (Calanus finmarchicus) på hösten

denna dataprodukt består av en karta i en rutnätslista för Calanus finmarchicus en art av kopepod som samlats in tillsammans med den kontinuerliga planktonordern (CPR). Copepod är en typ av...

Förekomst av djurplankton (emora longorisknis) Winter

denna dataprodukt består av en rutnätskarta över förekomsten av Torga longicornis en art av kopepod som samlats in tillsammans med den kontinuerliga planktonordern (CPR). Copepod är en...

Djurplankton (Temora longicornis) på våren

denna dataprodukt består av en rutnätskarta över förekomsten av Torga longicornis en art av kopepod som samlats in tillsammans med den kontinuerliga planktonordern (CPR). Copepod är en...

Abundansen (Temora longicornis) sommartid

denna dataprodukt består av en rutnätskarta över förekomsten av Torga longicornis en art av kopepod som samlats in tillsammans med den kontinuerliga planktonordern (CPR). Copepod är en...

Abundansen (emora longicornis) under hösten

denna dataprodukt består av en rutnätskarta över förekomsten av Torga longicornis en art av kopepod som samlats in tillsammans med den kontinuerliga planktonordern (CPR). Copepod är en...

Antal arter och observationer per region

antal arter och observationer per region baserad på EurOBIS. (år: 2 011 EUR)

Observationer av havsfåglar

Observationer av havsfåglar tillgängliga i Euris databas. Den europeiska Node of the International Ocean BioGeographical Information System (OBIS) offentliggör distributionsuppgifter om marina arter so...

Livsmiljöer på havsbotten

Korallalstrande livsmiljöer

detta dataset modellerar rumslig fördelning av korallaligenväxter och märgelbottnar i Medelhavet. Dessa biokonstruktioner är typiska undervattensprodukter under vatten i Medelhavet,...

Arter av livsmiljöer

denna datamängd visar modellerad rumslig fördelning av märgelbottnar i hela Medelhavet. Dessa biokonstruktioner är typiska undervattensprodukter under vatten i Medelhavet, bestå...

Posidonia oceanica distribution (sjögräsarter)

Posidonia oceanica är en sjögräslig art som är endemisk i Medelhavet. Det bildar stora ängar under vattnet som är ett viktigt inslag i ekosystemet. Frukten flyter fritt oc...

Klassificering av livsmiljöer i EUNIS 2019

denna nivå är en prediktiv EUNIS livsmiljö på havsbotten för europeiska hav (år: 2019). Kartan ska följa klassifikationssystemet EUNIS 2019 och visas med hjälp a...

Förutsägande naturkarta (MSFD)

detta skikt är en förutsägande naturkarta för havsbottnen i de europeiska haven (år: 2016). Skiktet har skapats med användning av klassificerade livsmiljöbeskrivninga...

Livsmiljödeskriptorer – Biologiska zoner

denna nivå visar de beräknade biologiska områden som används i EUSEAMAP-modellen för att driva den slutliga livsmiljöproduktionen. Biologiska områden beräknas me...

Säkerhet

Olycksfrekvens

denna karta innehåller en översikt över antalet olyckor i haven runt Europeiska unionen. Faktorer som vädret, kustlinjen och trafiktätheten har en betydande inverkan på det antal och d...

Allvarliga oljeutsläpp

denna karta visar var de stora oljeutsläppet är belägna. (enhet: ton – år: 2007–2008)

Fartyg som kan ingripa vid oljeutsläpp

denna karta visar platsen för den marina föroreningen och utrustningen. Kartan innehåller endast fartyg som befraktas av Europeiska sjösäkerhetsbyrån (dvs. europeiska fartyg). (år...

Integrerade havsövervakningsprojekt

denna karta visar lokaliseringen av projekt för integrerad övervakning till sjöss i Europa. Med integrerad sjöövervakning menas att de ber...

Fyrar

en fyrar är ett torn, en byggnad eller en annan typ av konstruktion som konstruerats för att avge ljus från ett system av lampor och linser och som kan fungera som navigeringsstöd f...

Fysisk planering

Gränser för oceaner och hav

Iho.int — kartan visar namn och gränser för världens största oceaner och hav, enligt Internationella hydrografiska organisationens definition. (år: 1953 – Gränser för oceaner & Seas, Special Publication No. 23)

Kust- och havatlaser

kartan visar vilka regioner som har digitala atlaser på Internet. (år: 2 014 EUR)

Projekt för fysisk planering i kust- och havsområden

denna karta visar lokaliseringen av projekt för fysisk planering i kust- och havsområden i Europa. Fysisk planering i kust- och havsområden handlar om plane...

Europas marina regioner

denna karta visar gränserna för de marina regioner och delregioner i Europa som förtecknas i ramdirektivet om en marin strategi (artikel 4). (uppdatering: December 2016)

Turism

Offentliga akvarier

International Aquarium Forum — Denna karta visar de allmänna akvarier som tagits upp av International Aquarium Forum (IAF) för Europa (år: 2 012 EUR)

Maritima museer

”European Maritime Heritage — Denna karta visar de viktigaste europeiska maritima museerna, inklusive de som är förtecknade av det europeiska maritima kulturarvet (EMH). (år: 2 009 EUR)

Antal bäddar per kvadratkilometer (1990-2011)

antalet sängplatser i en anläggning eller bostaden bestäms av antalet personer som kan stanna över natten i de bäddar som finns i...

Unescos världsarv

Unesco — Denna karta visar Unescos världsarvsrätt. I världsarvslistan ingår egendom som utgör en del av det kultur- och naturarv som världsarvskommittén anser ha enastående universellt värde. 2 017 EUR)

Badvatten

geodatadatabasen om status för kustvatten och övergångsbadvatten i EU bygger på datauppsättningen badvattendirektiv – status för badvatten, som tillhandahålls a...

Antal anläggningar, sovrum och bäddar av kust- och icke-kustområden

Antal anläggningar, sovrum och bäddar av kust- och icke-kustområden (from 2012 onwards). Övernattningar på logianläggningar för turister av kust- och icke-kustregioner (från 2012). Eumofa — denna karta visar den totala volymen (inom och utanför EU) av import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter. (enhet: Tusental ton – år: 2 013 EUR)

Handel med fiskeri- och vattenbruksprodukter (värde)

Eumofa — denna karta visar det totala värdet (inom och utanför EU) av import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter (enhet: Miljoner euro – år: 2 013 EUR)

Sektorn för beredning av fiskeriprodukter

Eumofa — denna karta visar produktionsvärdet för sektorn för bearbetning av fiskeriprodukter. (enhet: Miljoner euro – år: 2004-2017)

Transporter

Transeuropeiska nät för el

Denna karta visar de transeuropeiska energinäten (transeuropeiska energinät) för el. De transeuropeiska energinäten är en del av EU:s övergripande energipolitiska mål, ökar konkurrenskraften på el- och gasmarknaderna, ökar försörjningstryggheten och skyddar miljön (året: 2 009 EUR)

Hamnar

kartan visar de europeiska hamnar som förtecknas i FN:s förteckning för handels- och transportplatser.

Färjelinjer

Eurogeographis.org — Denna karta visar alla viktiga reguljära internationella färjelinjer och alla nationella färjelinjer med stor betydelse för sammanlänkningen av det nationella väg- eller järnvägsnätet. (år: Maj 2012)

Sjömotorvägar

kartan visar de europeiska höghastighetslederna till sjöss. Höghastighetsvattenvägar syftar till att främja miljövänliga, lönsamma, attraktiv...

Trafik med passagerare per hamn

Denna karta visar hur passagerarna ser ut i en hamn. (enhet: 1000 passagerare)

Godstrafik per hamn

denna karta visar den totala bruttovikten * för de varor som transporteras till och från varje hamn. (enhet: miljon...

Karta över trafiktäthet i havet 2015

Marinetraffic.com — De ackumulerade data som samlats in om fartygspositioner gör det möjligt att bygga kartor så att vem som helst kan få en bild av de mest trafikerade sjörutterna runt om i världen. (år: 2007–2016)

De viktigaste hamnarna (godstrafik)

lokalisering av de största hamnar i EU som omfattas av fartygstrafik på fartyg. Trafikuppgifter rapporteras i tusental ton per typ av last och riktning.

Huvudsakliga hamnar (placeringar)

Denna karta omfattar platser för EU:s viktigaste hamnar. Den resulterar i aggregering och harmonisering av dataset som tillhandahålls Eurostat av hamnar i EU:s medlemsstater och Norge.

De viktigaste hamnarna (passagerartrafik)

Uppgifterna om passagerare rapporteras i tusental passagerare (exklusive kryssningspassagerare) per färdriktning och trafikslag.

Större hamnar (fartygstrafik)

lokalisering av de största hamnar i EU som omfattas av fartygstrafik på fartyg.

Transporter – städer och städer

Indikatorn hämtas från de variabler som samlas in av det europeiska statistiksystemet. Uppgifter om europeiska städer samlades in för att bidra till att förbättra livskvaliteten i s...

Täthet av fartyg 2017 (alla)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Täthet av fartyg 2017 (andra)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Täthet av fartyg 2017 (Fiske)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Täthet av fartyg 2017 (Tjänst)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Täthet av fartyg 2017 (Dregeging)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Täthet av fartyg 2017 (Segling)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Täthet av fartyg 2017 (Fritidsbåtar)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Täthet av fartyg 2017 (Höghastighetsfartyg)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Täthet av fartyg 2017 (Bogserbåtar)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Täthet av fartyg 2017 (passagerare)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Täthet av fartyg 2017 (cargo)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Täthet av fartyg 2017 (tankfartyg)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Täthet av fartyg 2017 (militär)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Täthet av fartyg 2017 (okänt)

Emodnets användaridentitet skapades av Cogea 2019 inom ramen för Emodnet mänsklig verksamhet, ett initiativ som finansieras av kommissionen. Kartorna baseras på AIS-data som ...

Vattenanalys

Vatten: ammonium 2010 på vintern

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

Vattenförekomsten av ammonium 2010 under våren

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

Vatten: ammonium 2010 under sommar

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

Vatten: ammonium 2010 under hösten

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

Vatten – koncentrationen av löst syre 2010 under vintern

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

Vatten: koncentration av löst syre 2010 under våren

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

Vatten – koncentrationen av löst syre 2010 under sommaren

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

Vattenkoncentrationen löst syre 2010 under hösten

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

Fosfat2010 vintertid

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

Vattenbyggnad, fosfat-2010 på våren

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

2010 års fosfathalt i vatten på sommaren

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

2010 års fosfathalt i vatten

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

Vattenförekomsten silikater 2010 på vintern

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

Vattenförekomsten silikater 2010 på våren

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

Vattenförekomsten silikater 2010 på sommaren

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

Vattenförekomsten silikater 2010 på hösten

enheter: umol/l – Metod: rumslig interpolation som produceras med DIVA (data-Data-variationsanalys)

© Europeiska unionen, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close