Atstovybė Lietuvoje

Griežtesnės draudimo taisyklės nukentėjusiesiems motorinių transporto priemonių sukeltuose eismo įvykiuose apsaugoti

Europos Komisija siūlo sugriežtinti ES transporto priemonių draudimo taisykles, kad būtų geriau apsaugoti nukentėjusieji transporto priemonių sukeltuose eismo įvykiuose ir draudėjai turėtų daugiau teisių.

24/05/2018

Pasiūlymu bus užtikrinta, kad nukentėjusiesiems motorinių transporto priemonių sukeltuose eismo įvykiuose būtų išmokėta visa jiems priklausanti kompensacija, net kai draudikas yra nemokus.Atnaujintomis taisyklėmis taip pat bus užtikrinta, kad asmenys, anksčiau turėję draudimą kitoje ES valstybėje narėje, būtų vertinami taip pat, kaip ir vietos draudėjai, ir turėtų galimybę pasinaudoti geresnėmis draudimo sąlygomis.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Šiandienos pasiūlymais užtikriname, kad nukentėjusieji eismo įvykiuose ateityje būtų geriau apsaugoti. Be to, kai žmonės išvyksta iš vienos valstybės narės į kitą ir kitoje ES valstybėje narėje įsigyja transporto priemonės draudimo liudijimą, jų draudžiamųjų įvykių pažymos bus traktuojamos taip pat, kaip vietos vartotojų. Tai gera žinia visiems keliaujantiems po ES šalis ir visiems mums, kaip ES piliečiams.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Motorinių transporto priemonių draudimo direktyva prisidedama prie sklandaus bendrosios motorinių transporto priemonių draudimo rinkos veikimo – tai naudinga vairuotojams ir galintiems nukentėti motorinių transporto priemonių sukeltuose eismo įvykiuose. Suteikdami galimybę perkelti draudžiamųjų įvykių istoriją, sudarome palankesnes sąlygas mobilumui visoje ES. Be to, palengvinome žalos nukentėjusiesiems eismo įvykiuose atlyginimą transporto priemonių draudiko nemokumo atveju ir stipriname kovą su vairavimu neapsidraudus.“

Priėmus pasiūlymą iš dalies pakeisti Motorinių transporto priemonių direktyvą valdžios institucijoms taip pat bus lengviau kovoti su vairavimu neapsidraudus. Pasiūlymu visoje ES suvienodinamas minimalus motorinių transporto priemonių draudimo apsaugos lygis. Galiausiai juo paaiškinama Motorinių transporto priemonių draudimo direktyvos taikymo sritis, atsižvelgiant į neseniai priimtus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus. Šiandien pateiktas pasiūlymas – tai dar vienas žingsnis įgyvendinant Komisijos 2017 m. kovo mėn. vartotojams skirtų finansinių paslaugų veiksmų planą.

Siūlomi galiojančių ES motorinių transporto priemonių draudimo taisyklių pakeitimai

Komisija siūlo tokius pakeitimus:

  • Draudiko nemokumas: jeigu transporto priemonės, kuria sukeltas eismo įvykis, draudikas yra nemokus, žala nukentėjusiesiems bus greitai ir visiškai atlyginta jų gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Tarpvalstybiniais atvejais bus užtikrinta, kad galutinė finansinė atsakomybė tektų draudiko buveinės valstybės narės draudimo sektoriui, o nukentėjusiesiems būtų greitai atlyginama žala.
  • Draudžiamųjų įvykių pažymos: draudžiamųjų įvykių pažymas, kurias išdavė draudikas kitoje valstybėje narėje, draudimo įmonės turės vertinti lygiai taip pat kaip ir jų šalyje išduotas pažymas. Tai turėtų užtikrinti, kad draudimo paslaugas užsienyje perkantys piliečiai galėtų naudotis tokiomis pačiomis palankesnėmis draudimo įmokomis, kaip ir vietos vartotojai.
  • Vairavimas neapsidraudus: bus sustiprinti valstybių narių įgaliojimai kovoti su vairavimu neapsidraudus. Tai turėtų padėti spręsti problemas, susijusias su neapsidraudusiais vairuotojais, dėl kurių didėja draudimo įmokos sąžiningiems automobilių vairuotojams.
  • Minimalios draudimo sumos: keliaudami po ES jos piliečiai galės naudotis tokia pačia minimalia apsauga. Pasiūlymu nustatomi suderinti minimalios apsaugos lygiai kūno sužalojimo ir turto sugadinimo atveju visoje ES, nes dabar valstybių narių taikomi minimalios apsaugos lygiai šiek tiek skiriasi.
  • Taikymo sritis: siekiant didesnio teisinio tikrumo į pasiūlymą įtraukta naujausia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Visų pirma, dabar taisyklėse aiškiai nurodoma, kad direktyva taikoma eismo įvykiams, įvykusiems įprastai naudojant transporto priemonę vežimo tikslais, taip pat ir naudojant privačioje teritorijoje.

Pagrindiniai faktai

Pirmoji ES motorinių transporto priemonių draudimo direktyva priimta 1972 m. siekiant apsaugoti nukentėjusiuosius motorinių transporto priemonių sukeltuose eismo įvykiuose ir palengvinti laisvą motorinių transporto priemonių judėjimą tarp valstybių narių. Vėliau ES piliečių apsauga buvo palaipsniui didinama penkiomis motorinių transporto priemonių draudimo direktyvomis. 2009 m. jos buvo sujungtos į vieną ES motorinių transporto priemonių draudimo direktyvą (Direktyva 2009/103/EB).

2016 m. birželio mėn. Komisija pradėjo Motorinių transporto priemonių draudimo direktyvos vertinimo darbą, apimantį 2017 m. liepos – spalio mėn. vykdytas viešąsias konsultacijas. Tuo vertinimu pagrįsti šiandien pateikiami pakeitimai.

Daugiau informacijos

TEMINĖ APŽVALGA

Daugiau informacijos apie motorinių transporto priemonių draudimo direktyvą