Atstovybė Lietuvoje

Komisija pradeda svarstymus dėl socialinio Europos aspekto iki 2025 m.

Balandžio 26 d. skelbiamas diskusijoms skirtas Komisijos dokumentas dėl socialinio Europos aspekto žymi svarstymų proceso pradžią. Procesu, kuriame dalyvaus piliečiai, socialiniai partneriai, Europos institucijos ir vyriausybės, siekiama nustatyti, kaip reikėtų spręsti uždavinius, su kuriais mūsų visuomenės ir piliečiai susidurs ateinančiais metais. Be to, šiandieniniu dokumentu siekiama išsiaiškinti, koks turėtų būti ES indėlis sprendžiant minėtus uždavinius.

26/04/2017

Dokumente nustatytos trys ateities galimybės, įtraukiant viešuose debatuose dažnai išsakomus argumentus:

  • socialinį aspektą susieti tik su laisvu judėjimu. Pagal šią galimybę Sąjunga toliau taikytų dabartines tarpvalstybinio žmonių judėjimo taisykles, pavyzdžiui, judžių piliečių socialinės apsaugos teisių, darbuotojų komandiravimo, tarpvalstybinės sveikatos priežiūros, diplomų pripažinimo taisykles. Tačiau nebebūtų minimalių ES standartų, pavyzdžiui, darbuotojų sveikatos ir saugos, darbo ir poilsio režimo, motinystės ir tėvystės atostogų srityje. Europa nebeskatintų valstybių narių dalytis gerąja patirtimi tokiose srityse kaip švietimas, sveikata, kultūra ar sportas, o valstybėse narėse vykdomos socialinės ir regioninės programos, iš dalies finansuojamos ES lėšomis, turėtų būti nutrauktos arbo finansuojamos nacionaliniu lygmeniu.
  • Kas norės, nuveiks daugiau. Kai kurios šalys gali nuspręsti socialinėje srityje nuveikti daugiau nei kitos. Tai galėtų būti šalys, turinčios bendrą valiutą – eurą, ir siekiančios išsaugoti euro zonos jėgą ir stabilumą ir išvengti staigių savo piliečių gyvenimo lygio svyravimų. Kita vertus, tai galėtų būti ir kitų dalyvaujančių šalių grupė, kuriai aktualu spręsti kitokius klausimus.
  • ES 27 bendromis jėgomis stiprins socialinį Europos aspektą. Nors už socialinę sritį ir toliau iš esmės liktų atsakingos nacionalinės ir vietos valdžios institucijos, ES ieškotų būdų, kaip dar labiau paremti valstybių narių veiksmus naudojantis visomis turimomis priemonėmis. Teisės aktais ne tik būtų nustatomi minimalūs standartai, bet ir tam tikrose srityse visapusiškai suderintos visų ES piliečių teisės, taip siekiant kuo daugiau dėmesio skirti socialinių rezultatų konvergencijai.

27 ES valstybės narės formuoja savo ateities viziją, todėl diskusijos apie socialinį mūsų Sąjungos aspektą vyksta pačiu laiku ir yra būtinos. Vadovaujantis baltąja knyga dėl Europos ateities, diskusijų dokumentuose bus pateikta įvairių idėjų, pasiūlymų ir galimybių, susijusių su socialiniu Europos aspektu iki 2025 m. Skirtingų scenarijų idėjos gali būti derinamos viena su kita; jos nėra nei privalomos, nei draudžiamos. Jų tikslas – suteikti informacijos ir paskatinti diskusijas, kad būtų galima imtis veiksmų.

Tuo pačiu metu Komisija yra pasiryžusi tęsti darbą socialinės Europos srityje, kaip yra numačiusi savo politinėse gairėse ir Komisijos darbo programoje. Šiandien skelbiamas Europos socialinių teisių ramstis ir su juo susijusios iniciatyvos yra pavyzdinė iniciatyva siekiant perspektyvių, sąžiningesnių ir geriau veikiančių darbo rinkų ir socialinės gerovės sistemų ir remiant atnaujintą konvergenciją dėl geresnių darbo ir gyvenimo sąlygų.

Pagrindiniai faktai

Vienas iš svarbiausių Europos Komisijos prioritetų – užtikrinti socialiai atsakingesnę ir sąžiningesnę Europą. Nors ekonominė ir socialinė padėtis pastaruoju metu gerėjo visoje Europoje, skirtumai tarp šalių ir regionų tebelieka dideli. Ekonomikos krizė paliko ryškių ženklų žmonių gyvenimuose ir mūsų visuomenėse, tačiau mūsų socialiniai siekiai ir toliau yra tokie patys.

Tai patvirtinta ir 2017 m. kovo 25 d. ES lyderių priimtoje Romos deklaracijoje, kurioje pabrėžta, kokia svarbi yra stipri socialinė Europa, kuri yra grindžiama tvariu ekonomikos augimu, kuri skatina ekonominę ir socialinę pažangą, sanglaudą ir konvergenciją, saugo vidaus rinkos vientisumą, atsižvelgia į nacionalinių sistemų įvairovę ir esminį socialinių partnerių vaidmenį, kad 27 ES valstybės narės galėtų daryti pažangą.

ES 27 valstybių narių įvairovė reiškia, kad šalys bendrus uždavinius gali spręsti pavieniui ar drauge, tačiau jos turi žinoti, kad atsakomybė už tai, kokia bus jų ateitis, yra jų pačių rankose. Diskusijoms skirtame Komisijos dokumente dėl socialinio Europos aspekto pristatytos galimybės rodo, kas gali būti pasiekta Europos lygmeniu ir kokių yra apribojimų, priklausomai nuo užmojų masto ir kai kurių (arba visų) valstybių narių pasirengimo dirbti kartu. Šiuo dokumentu taip pat siekiama pasirengti debatams, kuriais iš esmės turėtų būti atsakyta į du klausimus; Kokius uždavinius mūsų šalys turėtų spręsti kartu? Kokios pridėtinės vertės gali suteikti ES lygmens priemonės?

Švedijos valdžios institucijos drauge su Komisija 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge surengs socialinių reikalų aukšto lygio susitikimą sąžiningo darbo ir ekonomikos augimo klausimams aptarti. Tai bus dar viena diskusijų galimybė.

Diskusijoms skirtas Komisijos dokumentas dėl socialinio Europos aspekto yra atsakas į kovo 1 d. baltąją knygą dėl Europos ateities, kurioje išdėstyti svarbiausi ateinančio dešimtmečio Europos uždaviniai ir galimybės. Baltąja knyga pradėtas procesas, per kurį 27 ES valstybės narės apsispręs, kokia turi būti būsima Sąjunga. Kviesdama svarstyti kartu, Europos Komisija drauge su Europos Parlamentu ir suinteresuotomis valstybėmis narėmis rengs daug diskusijų dėl Europos ateities Europos miestuose ir regionuose.

Po diskusijoms skirto Komisijos dokumento dėl socialinio Europos aspekto bus paskelbta diskusijų dokumentų kitomis temomis:

  • globalizacijos suvaldymas,
  • ekonominės ir pinigų sąjungos tobulinimas, remiantis 2015 m. birželio mėn. paskelbtu Penkių pirmininkų pranešimu;
  • būsimoji Europos gynyba; taip pat
  • ES finansų ateitis.

Daugiau informacijos

Diskusijoms skirtas Komisijos dokumentas dėl socialinio Europos aspekto