Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija siūlo suteikti Lietuvai 602 mln. EUR finansinę paramą nuo koronaviruso nukentėjusiems darbuotojams apsaugoti

Europos Komisija, įvertinusi valstybių narių prašymus, pateikė Tarybai pasiūlymus suteikti 81,4 mlrd. EUR finansinę paramą 15 valstybių narių pagal priemonę SURE. Lietuvai siūloma suteikti 602 mln. EUR dydžio finansinę paramą.

25/08/2020

Europos Komisija pateikė Tarybai pasiūlymus dėl sprendimų suteikti 81,4 mlrd. EUR finansinę paramą 15 valstybių narių pagal priemonę SURE. Priemonė SURE yra labai svarbi visapusiškos Komisijos strategijos, kuria siekiama apsaugoti piliečius ir sumažinti sunkius neigiamus koronaviruso pandemijos socialinius ir ekonominius padarinius, dalis. Tai viena iš trijų apsaugos sistemų, dėl kurių susitarė Europos Vadovų Taryba, siekdama apsaugoti darbuotojus, įmones ir šalis.

Tarybai patvirtinus šiuos pasiūlymus, finansinė parama bus teikiama paskolų forma. Paskolas valstybėms narėms palankiomis sąlygomis teiks ES. Šios paskolos padės valstybėms narėms padengti staiga padidėjusias viešąsias išlaidas, skirtas darbo vietoms išsaugoti. Visų pirma jos padės valstybėms narėms padengti išlaidas, tiesiogiai susijusias su sutrumpinto darbo laiko sistemų finansavimu ir kitomis reaguojant į dabartinę koronaviruso pandemiją priimtomis panašiomis priemonėmis, visų pirma skirtomis savarankiškai dirbantiems asmenims.

Pasikonsultavusi su paramos prašymus pateikusiomis valstybėmis narėmis ir tuos prašymus įvertinusi, Komisija siūlo Tarybai patvirtinti finansinės paramos teikimą šioms valstybėms narėms:

Belgijai

7,8 mlrd. EUR

Bulgarijai

511 mln. EUR

Čekijai

2 mlrd. EUR

Graikijai

2,7 mlrd. EUR

Ispanijai

21,3 mlrd. EUR

Kroatijai

1 mlrd. EUR

Italijai

27,4 mlrd. EUR

Kiprui

479 mln. EUR

Latvijai

192 mln. EUR

Lietuvai

602 mln. EUR

Мaltai

244 mln. EUR

Lenkijai

11,2 mlrd. EUR

Rumunijai

4 mlrd. EUR

Slovakijai

631 mln. EUR

Slovėnijai

1,1 mlrd. EUR

Pagal priemonę SURE visoms valstybėms narėms iš viso gali būti suteikta iki 100 mlrd. EUR finansinės paramos. Komisijos Tarybai pateiktais pasiūlymais dėl sprendimų suteikti finansinę paramą siūloma iš viso suteikti 81,4 mlrd. EUR finansinę paramą 15 valstybių narių. Portugalija ir Vengrija jau pateikė oficialius prašymus. Šiuo metu jie yra vertinami. Komisija tikisi netrukus pateikti pasiūlymą suteikti paramą Portugalijai ir Vengrijai. Valstybės narės, kurios dar nėra pateikusios oficialių prašymų, gali tai padaryti.

Pagal priemonę SURE valstybėms narėms teikiamos paskolos bus grindžiamos valstybių narių savanoriškai suteiktų garantijų sistema. Komisija tikisi, kad valstybių narių garantijų susitarimai su Komisija bus sudaryti netrukus.

Komisijos narių nuomonės

Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė: „Turime visomis išgalėmis stengtis išsaugoti darbo vietas ir pragyvenimo šaltinius. Šiandien žengtas didelis žingsnis šia linkme: praėjus vos keturiems mėnesiams nuo mano pasiūlymo sukurti priemonę SURE, Komisija siūlo pagal šią priemonę skirti 81,4 mlrd. EUR finansinę paramą darbo vietoms ir nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiems darbuotojams visoje ES apsaugoti. Priemonė SURE yra aiškus solidarumo simbolis beprecedentės krizės laikotarpiu. Europa yra įsipareigojusi apsaugoti piliečius.“

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Šiuo metu darbuotojai jaučiasi labai nesaugūs, todėl turime juos paremti, kad įveiktume šią krizę ir atgaivintume ekonomiką. Todėl Komisija pasiūlė priemonę SURE, kad padėtų apsaugoti darbuotojus ir sudarytų palankesnes sąlygas ekonomikai atsigauti. Šiandien palankiai vertiname didelį valstybių narių susidomėjimą galimybe pagal priemonę SURE gauti pigų finansavimą sutrumpinto darbo laiko sistemoms ir panašioms priemonėms remti, ir tikimės, kad sprendimai bus priimti greitai ir netrukus galėsime pradėti paskolų išmokėjimą.“

Už darbo vietas ir socialines teises atsakingas Komisijos narys Nicolas Schmitas pridūrė: „Priemonė SURE buvo viena iš pirmųjų apsaugos sistemų, kurias nusprendėme priimti siekdami užtikrinti, kad darbuotojai turėtų pajamų, kol jų darbinė veikla yra sustabdyta, ir kad būtų išsaugotos jų darbo vietos. Todėl priemonė SURE padės greičiau atsigauti. Netrukus visos valstybės narės bus suteikusios iš viso 25 mlrd. EUR garantijų, todėl siūlome, kad 15 valstybių narių, paprašiusių paramos, iš viso būtų suteikta 81.4 mlrd. EUR paskolų. Tai yra Europos solidarumo įrodymas – kad drauge esame stipresni visų Europos piliečių labui.

Už ekonomiką atsakingas Komisijos narys Paolo Gentiloni sakė: „Sutrumpinto darbo laiko sistemoms tenka labai svarbus vaidmuo siekiant sušvelninti tiesioginį COVID-19 pandemijos poveikį darbo vietoms. Priemonė SURE yra Europos Sąjungos indėlis į šias labai svarbias apsaugos sistemas. Ji padės apsaugoti darbuotojus nuo nedarbo ir išsaugoti darbo vietas bei įgūdžius, kurie mums bus reikalingi ekonomikai atsigaunant. Didelis valstybių narių susidomėjimas patvirtina, kad ši schema yra gyvybiškai svarbi.“

Pagrindiniai faktai

Reaguodama į koronaviruso pandemiją, 2020 m. balandžio 2 d. Komisija pasiūlė priemonę SURE. 2020 m. gegužės 19 d. valstybės narės Taryboje priėmė reglamentą, kuriuo įsteigiama priemonė SURE.

Kiekvienos valstybės narės įnašas į bendrą garantijos sumą atitinka jos santykinę visų Europos Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalį, remiantis 2020 m. ES biudžetu.

Daugiau informacijos

Pasiūlymai dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimų

SURE reglamentas

Informacijos suvestinė. SURE: parama valstybėms narėms siekiant apsaugoti dirbančiuosius ir darbo vietas

Klausimai ir atsakymai. Komisija siūlo SURE

Atsakas į koronavirusą