Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija pristato ES kovos su rasizmu veiksmų planą

/lithuania/file/p044507-4648841jpg_ltp044507-464884_1.jpg

2020 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Europos Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen paskelbė apie naują ES kovos su rasizmu veiksmų planą, kuriame nustatytos ateinančiais penkeriais metais taikysimos priemonės. Veiksmų plane suburiami visų lygmenų veikėjai siekiant veiksmingiau kovoti su rasizmu Europoje, be kita ko, priimant nacionalinius kovos su rasizmu veiksmų planus.

18/09/2020

Be kita ko, veiksmų plane raginama:

  • geriau užtikrinti ES teisės aktų vykdymą. ES turi tvirtą teisinę kovos su diskriminacija, rasizmu ir ksenofobija sistemą, tačiau akivaizdu, kad ją reikia iš naujo įvertinti, nustatyti galimas spragas ir jas pašalinti. 2021 m. Komisija pateiks Rasinės lygybės direktyvos taikymo ataskaitą ir iki 2022 m. imsis tolesnių veiksmų, susijusių su galimais teisės aktais. Europos Komisija taip pat užtikrins, kad Pamatinis sprendimas dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija būtų iki galo ir teisingai perkeltas į nacionalinę teisę ir įgyvendintas, be kita ko, prireikus taikant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą;
  • labiau koordinuoti veiksmus. Europos Komisija paskirs kovos su rasizmu koordinatorių ir pradės nuolatinį, bent du kartus per metus vyksiantį dialogą su suinteresuotaisiais subjektais. Koordinatorius palaikys ryšius su rasinėms ar etninėms mažumoms priklausančiais asmenimis ir bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, Europos Parlamentu, pilietine visuomene, akademine bendruomene ir Komisija, kad sustiprintų politinį atsaką kovos su rasizmu srityje;
  • užtikrinti sąžiningą viešosios tvarkos palaikymą ir apsaugą. Remiamos ES agentūrų, pavyzdžiui, Pagrindinių teisių agentūros ir Teisėsaugos mokymo agentūros, valstybės narės raginamos dėti daugiau pastangų, kad būtų užkirstas kelias teisėsaugos institucijų diskriminaciniam požiūriui ir padidintas teisėsaugos darbo kovojant su neapykantos nusikaltimais patikimumas;
  • sustiprinti nacionalinius veiksmus. Valstybės narės raginamos iki 2022 m. pabaigos priimti nacionalinius kovos su rasizmu ir rasine diskriminacija veiksmų planus. Iki 2021 m. pabaigos Europos Komisija, bendradarbiaudama su nacionaliniais ekspertais, nustatys pagrindinius veiksmingų nacionalinių veiksmų planų rengimo principus ir iki 2023 m. pabaigos pateiks pirmąją pažangos ataskaitą;
  • užtikrinti didesnę ES tarnautojų įvairovę. Europos Komisija, taikydama įdarbinimo ir atrankos priemones, imsis veiksmų, kad gerokai padidintų savo tarnautojų reprezentatyvumą. Panašių veiksmų prašoma imtis ir kitų ES institucijų.

Kitos veiksmų plane paminėtos priemonės: informuotumo didinimas ir rasinių bei etninių stereotipų šalinimas per žiniasklaidą, švietimą, kultūrą ir sportą ir geresnis duomenų, suskirstytų pagal etninę ar rasinę kilmę, rinkimas. Europos Komisija taip pat kasmet skelbs Europos įtraukties ir įvairovės sostinę (-es), o 2021 m. pavasarį surengs aukščiausiojo lygio susitikimą kovos su rasizmu klausimais.

Europos Komisija ragina Europos Parlamentą reguliariai aptarti veiksmų planą ir remti jo įgyvendinimą, o Tarybą – priimti išvadas dėl valstybių narių veiksmų siekiant užkirsti kelią rasizmui ir su juo kovoti. 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1654