Atstovybė Lietuvoje

Naujos iniciatyvos siekiant padidinti jaunimo, švietimo ir kultūros politikos vaidmenį

Europos Komisija pateikia naują priemonių rinkinį, tarp kurių yra nauja jaunimo strategija ir nauja kultūros darbotvarkė, ir taip tęsia veiklą, kuria siekiama iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvą, sustiprinti Europos Sąjungos kultūrinį matmenį ir paremti jaunimo dalyvavimą.

22/05/2018

Iniciatyvų paskirtis – padidinti judumą mokymosi tikslais ir sudaryti daugiau švietimo galimybių, suteikti daugiau galių jaunimui, visų pirma jį skatinant dalyvauti pilietiniame ir demokratiniame gyvenime, ir išnaudoti kultūros potencialą socialinei pažangai ir ekonomikos augimui Europoje.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas pažymėjo: „Šiandien žengiame tolesnius žingsnius, kad ES sutvirtintume jaunimo politiką, kultūrą ir švietimą. Po praėjusių metų švietimo ir kultūros klausimams skirto vadovų susitikimo, vykusioGeteborgo socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo metu, ir tęsdama veiklą po gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos posėdžio, mes greitai pasiūlėme pirmąjį iniciatyvų dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų, skaitmeninių įgūdžių, taip pat dėl bendrų vertybių skatinimo ir įtraukaus švietimo rinkinį. Šiandien pateikiame antrą iniciatyvų rinkinį ir žengiame dar vieną žingsnį į priekį, ypač daug dėmesio skirdami judumui mokymosi tikslais, jaunimui, ikimokykliniam ugdymui, užsienio kalbų mokymuisi ir kultūrai – visa tai Europos ateičiai svarbūs elementai.“

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: Švietimo, kultūros ir jaunimo politika atlieka pagrindinį vaidmenį kuriant atsparią, konkurencingą ir solidarią ateities Europą. Šiandien greta sausio mėn. priimto pirmojo dokumentų rinkinio pateikiami pasiūlymai rodo, kad Komisija drauge su valstybėmis narėmis ypač stengiasi, kad būtų įgyvendinti plačių užmojų tikslai. Šie veiksmai padės nutiesti kelią Europos švietimo erdvės link, kartu sustiprinti Europos tapatybę ir suteikti daugiau galių žmonėms, visų pirma – jaunimui.

Norint pasiekti, kad jaunimas galėtų visapusiškai išnaudoti savo potencialą, visos ES lygmeniu būtina skirti daugiau dėmesio švietimui, mokymui, jaunimui ir kultūrai. Investicijos į įgūdžius, gebėjimus ir žinias skatina inovacijas, konkurencingumą ir atsparumą. Šiandien pateikiamos iniciatyvos leis visų socialinių sluoksnių jaunimui suteikti geresnes perspektyvas ir padės jiems imtis aktyvesnio visuomeninio vaidmens.

Komisija pristato dokumentų rinkinį, į kurį įeina:

  • daugybę elementų apimantis komunikatas „Jaunimo, švietimo ir kultūros politikos vaidmuo kuriant stipresnę Europą“, kuriame nurodyta, kokių veiksmų imasi Komisija, vykdydama Europos Vadovų Tarybos suteiktus įgaliojimus ir tam, kad įgyvendintų Geteborgo darbotvarkę;
  • 2019–2027 m. laikotarpio jaunimo strategija, skirta suteikti daugiau galių Europos jaunimui ir patikėti jiems svarbesnį vaidmenį formuojant ES politiką; ji rodo, kokios svarbios Komisijai investicijos į jaunimą ir jo ateitį;
  • pasiūlymai dėl Tarybos rekomendacijų dėl aukštos kokybės ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų, kad būtų padėti pagrindai tolesnei sėkmei gyvenime; dėl automatinio abipusio diplomų pripažinimo ir mokymosi užsienyje laikotarpių užskaitymo, siekiant Europoje supaprastinti judumą mokymosi tikslais ir dėl kalbų mokymo bei mokymosi gerinimo, siekiant užtikrinti, kad vis daugiau jaunų žmonių būtų įgudę kalbėti užsienio kalbomis;
  • nauja kultūros darbotvarkė, skirta informuotumui apie bendrą ir įvairialypį Europos paveldą didinti. Jo tikslas – visapusiškai panaudoti kultūros potencialą kurti įtraukesnę ir sąžiningesnę Europą, remti inovacijas, kūrybingumą, tvarių darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, stiprinti ES išorės santykius. 

Toliau vykdoma veikla dėl kitų aspektų, skirtų tam, kad iki 2025 m. būtų sukurta Europos švietimo erdvė; ši veikla yra šiandien paskelbtų iniciatyvų dalis. Daugybę elementų apimančiame komunikate „Jaunimo, švietimo ir kultūros politikos vaidmuo kuriant stipresnę Europą“ išdėstyti planai dėl Europos studento pažymėjimo; šis pažymėjimas skirtas padidinti judumą mokymosi tikslais sumažinant studentams ir mokymo įstaigoms tenkančią administracinę naštą ir išlaidas. Komisija planuoja jį įdiegti iki 2021 m. Tai bus regimas Europos studento tapatybės simbolis.

Komunikate taip pat atkreiptas dėmesys į valstybių narių ir švietimo sektoriaus vykdomus darbus, kad būtų sukurti Europos universitetai. Šie Europos universitetai – tai iš egzistuojančių universitetų, taikant principą „iš apačios į viršų“, sudaryti tinklai, kurie paskatins tarpvalstybinį bendradarbiavimą vykdant ilgalaikes institucines strategijas. Jie skatins inovacijas ir meistriškumą, didins studentų ir dėstytojų judumą, palengvins kalbų mokymąsi. Jie taip pat turėtų padėti užtikrinti didesnį Europos aukštojo mokslo institucijų konkurencingumą. Prieš iniciatyvos visapusišką įgyvendinimą 2021 m., 2019 m. ir 2020 m. Komisija planuoja vykdyti bandomuosius projektus pagal programą „Erasmus+“.

Taip pat bus kuriami veiksmai skirti mokymusi visą gyvenimą grindžiamam ir į inovacijas orientuotam požiūriui į švietimą ir mokymą paremti. Pavyzdžiui, Komisija pateiks pasiūlymą dėl paramos profesinio rengimo ir mokymo kompetencijos centrų kūrimui; tai skatintų aktyvų profesinio rengimo ir mokymo vaidmenį vietos ir regionų ekonomikos vystymuisi.

Skelbiami pradiniai „Eurobarometro“ tyrimo, kuriame atskleidžiamas europiečių požiūris į pagrindines iniciatyvas, skirtas Europos švietimo erdvei sukurti, rezultatai. Jo rezultatai rodo, kad daugiau kaip devyni iš dešimties respondentų visose šalyse mano, kad būtų naudinga studentams suteikti galimybę prie inovatyvių projektų dirbti su žmonėmis iš kitų šalių, naudojantis Europos universitetų tinklais. Jis taip pat rodo, kad 84 proc. apklaustų jaunuolių norėtų patobulinti išmoktos užsienio kalbos žinias, o 77 proc. norėtų išmokti naują kalbą.

Pagrindiniai faktai

2016 m. ES vadovai patvirtino, kad būtina imtis jaunimo rėmimo veiksmų. Bratislavos veiksmų gairėse jie įsipareigojo sudaryti daugiau galimybių jaunimui, pvz., per jaunimo iniciatyvą; Europos solidarumo korpusas yra jos dalis. Dabar Komisija siūlo atnaujinti jaunimo strategiją, siekdama užtikrinti, kad jaunimas būtų pajėgus atlikti savo vaidmenį ir kurti Europos ateitį.

2017 m. lapkričio mėn. Geteborgo socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime valstybių ir vyriausybių vadovai, paskatinti Komisijos komunikato „Europinės tapatybės stiprinimas per švietimą ir kultūrą“, kuriame išdėstyta vizija dėl Europos švietimo erdvės ir paskelbta apie naują kultūros darbotvarkę, diskutavo švietimo, mokymo ir kultūros klausimais. Atsižvelgiant į šias diskusijas 2017 m. gruodžio 14 d. priimtos Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose valstybės narės, Taryba ir Komisija raginamos imtis Geteborge aptartos darbotvarkės įgyvendinimo priemonių. Europos Vadovų Taryba taip pat pabrėžė, kad 2018 m. paskelbti Europos kultūros paveldo metai suteikia galimybę didinti informuotumą apie kultūros ir paveldo socialinę bei ekonominę svarbą.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Švietimas (pateikta informacijos suvestinė)

Kultūra (pateikta informacijos suvestinė)

Jaunimas (pateikta informacijos suvestinė)

„Eurobarometro“ tyrimas apie Europos švietimo erdvę