Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija kviečia teikti paraiškas „Europe Direct“ veikloms vykdyti Lietuvoje

Europos Komisija skelbia kvietimą teikti paraiškas, kuriuo siekiama pasirinkti partnerius „Europe Direct“ veikloms vykdyti Lietuvoje 2021–2025 m.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS (atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. liepos 3 d. kvietimo teikti paraiškas 14 dalyje buvo atnaujinta nuoroda į klausimus ir atsakymus)

1 priedas. Paraiškos forma su pateiktinų dokumentų kontroliniu sąrašu

2 priedas. Priesaikos deklaracija

3 priedas. EC informavimo arba informacijos tinklų sąrašas

4 priedas. Bedrosios gairės dėl minimaliųjų matomumo internete standartų

Gairės pareiškėjams

_______________

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje pranešimas (2020 m. spalio 15 d.)

Pataisymas: Dėl techninių kliūčių, kurios nulemia Finansavimo ir konkursų portalo neprieinamumą, paraiškų pateikimo terminas yra pratęsiamas iki 2020 m. spalio 20 d. 17 val. (Briuselio laiku).

_______________

2020 m. spalio 12 d.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje pranešimas

Atkreipiame dėmesį, kad Europe Direct vadovas negali dalyvauti rinkimuose vietiniu, nacionaliniu ar Europos lygmeniu, ar užimti atitinkamas politines pareigas tuo metu, kai vykdo Europe Direct vadovo funkcijas. Jei EUROPE  DIRECT vadovas  patenka į tokią situaciją projekto įgyvendinimo metu, partneris privalo nepagrįstai nedelsdamas apie tai informuoti Komisijos atstovybę. Be to, partneris  privalo  laikinai,  kiek  reikia,  nušalinti EUROPE DIRECT vadovą  ir pasiūlyti kitą tinkamą vadovą, kaip yra nustatyta pagal kvietimo teikti paraiškas kriterijus. Dotacijos skyrimo metu, partnerio bus paprašyta iki konkretaus susitarimo pasirašymo pakeisti Europe Direct vadovą, kuris dalyvauja rinkimuose vietiniu, nacionaliniu ar Europos lygmeniu, ar užima atitinkamas politines pareigas.

_______________

Klausimai ir atsakymai:

1. Klausimas: Ar gali paraiškas ED veiklai 2021-2025 vykdyti teikti įstaigos ir organizacijos esančios Vilniaus apskrityje?

1. Atsakymas: Kvietimu teikti paraiškas siekiama įsteigti bent po vieną centrą EUROPE DIRECT kiekviename iš šių regionų ir (arba) rajonų pagal 9.1 skirsnyje nurodytą metodiką (jei kiekviename iš jų bus pateikta paraiškų, atitinkančių 9 skirsnyje nustatytus minimalius kokybės reikalavimus ):

1.            Alytaus apskritis

2.            Kauno apskritis

3.            Klaipėdos apskritis

4.            Marijampolės apskritis

5.            Panevėžio apskritis

6.            Šiaulių apskritis

7.            Tauragės apskritis

8.            Telšių apskritis

9.            Anykščių rajono savivaldybė, Ignalina rajono savivaldybė, Molėtų rajono savivaldybė, Utena rajono savivaldybė ir Zarasų rajono savivaldybė

10.          Visagino miesto savivaldybė

Toliau nurodytiems miestams šis kvietimas teikti paraiškas nėra skirtas, nes juose jau veikia Europos Komisijos atstovybė arba regioninis biuras:

Vilniaus apskritis ( Vilniuje veikia Europos Informacijos centras. Centro veiklos plane numatyta veiklas vykdyti visoje Vilniaus apskrityje pagal poreikį)

2. Klausimas: Ar gali teikti paraišką viešoji įstaiga (ne biudžetinė)?

2. AtsakymasRemiantis kvietimo teikti paraiškas 6.1 punktu, paraiškas gali teikti viešasis juridinis asmuo.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.34 str. 2 d., viešoji įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka kvietimo teikti paraiškas 6.1 punkte nustatytą teisinės formos reikalavimą.

3. Klausimas:

Ar aplikuojanti įstaiga turi atsidaryti atskirą banko sąskaitą Europe Direct dotacijai?

3. Atsakymas:

Atskirą sąskaitą Europe Direct projektui skirtai dotacijai turės atidaryti tik atrinktos Priimančios organizacijos. Paraiškos teikimo metu sąskaita neturi būti atidaryta.

4. Klausimas:

Paraiškos formos IV dalyje „papildomas finansavimas“ reikia nurodyti ar gaunamas ES finansavimas. Mes vykdome Erasmus+ programą, ir gauname EK dotaciją dėstytojų ir studentų mobilumui vykdyti. Ar tokį finansavimo šaltinį privalu deklaruoti paraiškos IV dalyje?

4. Atsakymas:

Paraiškos IV dalyje turi būti nurodytas finansavimas, kurį gavo  arba  pateikė  paraišką  gauti pareiškėjas arba kuris  nors  iš  susijusių  subjektų tam pačiam veiksmui ar veiksmo daliai arba savo veiklai tais pačiais finansiniais metais. Pagal ERASMUS+ programą gaunamas finansavimas laikytinas pareiškėjo veiklos finansavimu, todėl šį finansavimą reikia nurodyti paraiškos IV dalies 1 klausimo lentelėje.

5. Klausimas:

Paraiškos III 2 Dalis. 2021 m. metinis komunikacijos planas.  Nurodyta, kad plano apimtis gali būti iki 3 psl. Pats 2 dalies aprašymas paraiškos formoje užima beveik 3 psl. Ar galima kažkiek koreguoti paraiškos aprašymą ir formą, pvz. ištrinti tekstą prie atskirų užduočių aprašymų.? Sumažinti paraštes? Koreguoti paraiškos formos negalima, paraštes galima sumažinti.

5. Atsakymas:

Paraiškos forma negali būti koreguojama. Paraiškos III dalyje pasviriuoju šriftu pateiktą tekstą pareiškėjas gali ištrinti. Minimalus paraščių dydis yra 1 cm.

6. Klausimas:

Kokio mažiausio dydžio šriftas yra leidžiamas naudoti?

6. Atsakymas:

Mažiausias leidžiamas šrifto dydis yra 8.

7. Klausimas:

Įstaiga, norinti teikti paraišką dėl ED 2021-25 metams, nuo 2021 m. sausio 1 d. bus reorganizuota į dvi įstaigas/du juridinius vienetus. Ruošiamame reorganizacijos dokumente, vienas juridinis asmuo prisiima visus ankstesnės įstaigos įsipareigojimus. Ar tokia įstaiga dabar gali teikti paraišką dėl ED?

7. Atsakymas:

Dokumentai, kuriais remiantis yra priimamas sprendimas dėl pareiškėjo tinkamumo, gali būti vertinami tada, kai šiuos dokumentus patvirtina atsakingos valstybės institucijos.

Įstaiga, kuri šiuo metu reorganizuojama, gali teikti paraišką dėl ED, jeigu šiuo metu atitinka tinkamumo reikalavimus, tačiau šios įstaigos teises ir pareigas po reorganizavimo perimant įstaiga taip pat turės atitikti kvietime teikti paraiškas 6 dalyje nustatytus tinkamumo kriterijus.