Atstovybė Lietuvoje

Investicijų planas Europai

Eurai © shutterstock

Investicijų plane daug dėmesio skiriama kliūčių investicijoms pašalinimui, investicinių projektų matomumo ir techninės paramos jiems užtikrinimui bei išmanesniam naujų ir esamų finansinių išteklių panaudojimui. Kad šie tikslai būtų pasiekti, plane numatyta aktyviai veikti trijose srityse:

  • Iki 2020 metų sutelkti 500 mlrd. € investicijų,
  • remti investicijas į realiąją ekonomiką,
  • sukurti investicijoms palankią aplinką.

Daugiau informacijos:

Informacija apie plano įgyvendinimą

Komisijos komunikatas Investicijų planas Europai

I. Finansinių išteklių investicijoms sutelkimas

Siekiant sutelkti  500 mlrd. € investicijų, buvo sukurtas Europos strateginių investicijų fondas.

Fondas įsteigtas Europos investicijų banke (EIB). Jis naudoja viešąsias lėšas, siekiant sutelkti papildomų privačių investicijų, ir taiko kredito užtikrinimą EIB ir Europos investicijų fondo (EIF) teikiamam finansavimui.

Viena iš fondo funkcijų yra prisiimti dalį EIB tenkančios rizikos, todėl pastarasis gali investuoti į rizikingesnius projektus, o EIB dalyvavimas į tokius projektus pritraukia privačių investicijų.

Europos strateginių investicijų fondo pagrindinė veikla yra susijusi su investicijomis į įvairius sektorius, įskaitant infrastruktūrą, energetiką, mokslinius tyrimus ir inovacijas, plačiajuostį ryšį ir švietimą. Fondas taip pat remia mažas ir vidutines įmones (daugiausia per Europos investicijų fondą).

Fondą sudaro 26 mlrd. € garantija iš ES biudžeto ir 7,5 mlrd. € iš Europos investicijų banko.

Europos Komisijos vertinimu, fondo – 21 mlrd. € – bendras didinamasis poveikis galės pasiekti 1:15 ir bus pritraukta iki 500 mlrd. € bendrų investicijų. Tai reiškia, kad fondo panaudotas 1 € viešųjų lėšų pritrauktų 12 € privačių investuotojų lėšų ir 3 € EIB lėšų. Tikslus didinamasis poveikis kiekvieno projekto atveju bus skirtingas.

Be naujai sukurto Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), kuris yra Investicijų plano Europai pagrindas, prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo labai svariai prisideda Lietuvai įprastesni Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai). Šių dviejų priemonių pagrindas, struktūra ir jas grindžiančių teisės aktų sistema skiriasi, tačiau jos viena kitą papildo ir sutvirtina.

Siekiant padėti visapusiškai išnaudoti finansavimo iš ESIF ir ESI fondų derinimo galimybes, parengta aiškinamoji medžiaga.

II. Investicijų į realiąją ekonomiką rėmimas

Kad investicijų finansavimas pasiektų realiąją ekonomiką, buvo įsteigtas Europos investicijų projekto portalas ir Europos investavimo konsultacijų centras. 

Rengiant projektą ES ir norint rasti potencialių investuotojų pasaulyje, galima užregistruokite savo projektą EIPP – taip jį galės pamatyti daugiau tarptautinių investuotojų. Investuotojai, ieškantys investavimo galimybių efektyvaus energijos vartojimo, transporto, sveikatos priežiūros, atsinaujinančiosios energijos, plačiajuosčio ryšio infrastruktūros arba mažų ir vidutinių įmonių finansavimo srityse, EIPP galės pasirinkti iš daugybės perspektyvių projektų.

Europos investavimo konsultacijų centras siūlo visą spektrą konsultacinių ir techninės pagalbos paslaugų. Šis centras yra bendra Europos Komisijos ir Europos Investicijų banko iniciatyva.

III. Investicijoms palankios aplinkos sukūrimas

Investicijoms palanki aplinka turi būti skatinama tiek Europos mastu, tiek ir kiekvienos valstybės narės nacionaliniu lygmeniu:

 

Informacija apie Investicijų plano Europai investicijas Lietuvoje skelbiami Europos investicijų banko puslapyje