Atstovybė Lietuvoje

Lanksčiau nustatomi PVM tarifai ir mažiau biurokratizmo smulkiajam verslui

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kad valstybės narės galėtų lanksčiau nustatyti PVM tarifus ir sukurti geresnę MVĮ klestėti palankią mokestinę aplinką.

18/01/2018

Šiandienos pasiūlymai yra galutiniai Komisijos vykdomos PVM taisyklių peržiūros veiksmai, kuriais sukuriama bendra ES PVM erdvė ir siekiama smarkiai sumažinti sukčiavimą PVM, kuris Europos Sąjungoje siekia 50 mlrd. EUR, kartu remiant verslą ir užtikrinant valdžios sektoriaus pajamas.

ES bendros PVM taisyklės, dėl kurių 1992 m. susitarė visos valstybės narės, yra pasenusios ir pernelyg ribojančios. Jomis remdamosi valstybės narės gali taikyti lengvatinius PVM tarifus tik keletui sektorių ir produktų. Be to, kalbant apie PVM, ES šalys patiria spaudimą vienoms prekėms taikyti palankesnes sąlygas nei kitoms. Dabar Komisija vykdo savo pažadą valstybėms narėms suteikti daugiau savarankiškumo nustatant tarifus. Šalims bus taikomos vienodesnės sąlygos, susijusios su kai kuriomis galiojančiomis taisyklių išimtimis, vadinamomis PVM nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

Šiandien Komisija taip pat sprendžia neproporcingų PVM reikalavimų laikymosi išlaidų problemą, su kuria susiduria mažesnės įmonės. Tarpvalstybinę prekybą vykdančios įmonės patiria 11 % didesnes reikalavimų laikymosi išlaidas nei tos, kurios prekiauja tik vietos mastu, o labiausiai nukenčia mažesnės įmonės. Ši problema yra tikra kliūtis ekonomikos augimui, kadangi mažosios įmonės sudaro 98 % ES įmonių. Todėl siūlome sudaryti tokias sąlygas, kad daugiau įmonių galėtų pasinaudoti paprastesnėmis PVM taisyklėmis, kuriomis šiuo momentu gali naudotis tik mažiausios įmonės. Apskritai su PVM susijusios reikalavimų laikymosi išlaidos per metus bus sumažintos net 18 %.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Prieš tris mėnesius Komisija pristatė didžiausią per 25 pastaruosius metus vykdytą ES PVM taisyklių reformą, kuriant galutinę PVM sistemą.Dabar atėjo laikas pasiūlyti geresnes PVM tarifų taisykles, taip pat mažosioms įmonėms skirtas taisykles, kurios bus naudingos milijonams mažųjų įmonių ir vartotojų ES.“

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici kalbėjo: „Valstybės narės patiria vis didesnį pramonės atstovų ir interesų grupių spaudimą pakeisti PVM tarifus vieno ar kito sektoriaus naudai. Tačiau mūsų dabartinėse taisyklėse nenumatyta pakankama veiksmų laisvė, todėl dažnai daugiausia diskutuojama apie tai, kokiam produktui ar paslaugai galima taikyti lengvatinį tarifą, o ne apie biudžeto spragą dėl sukčiavimo PVM. Šiandienos pasiūlymu vyriausybėms bus suteikta galimybė kuo lanksčiau nustatyti norimus PVM tarifus, o mums liks susitelkti į kovą su didesne – sukčiavimo – problema.“

Didesnio lankstumo sąlygos

Šiuo metu valstybės narės gali taikyti net iki 5 % lengvatinį tarifą dviem skirtingoms produktų kategorijoms savo šalyje. Keletas valstybių narių taip pat taiko konkrečias nukrypti leidžiančias nuostatas tolesniems lengvatiniams tarifams.

Be standartinio 15 % PVM tarifo, valstybės narės galėtų taikyti:

  • du atskirus 5–15 % tarifus;
  • vieną 0–5 % tarifą;
  • 0 % tarifą prekėms, kurioms netaikomas PVM (arba nulinį tarifą).
  • Dabartinis sudėtinis prekių ir paslaugų, kurioms galima taikyti lengvatinius tarifus, sąrašas bus panaikintas ir pakeistas nauju produktų (pvz., ginklų, alkoholinių gėrimų, lošimo paslaugų ir tabako produktų), kuriems visada privalo būti taikomas standartinis 15 % arba didesnis tarifas, sąrašu;
  • Siekdamos apsaugoti valstybės pajamas, valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad svertinis PVM vidurkis būtų ne mažesnis kaip 12 %.

Nauja tvarka taip pat reiškia, kad šiuo metu visoms prekėms taikomi kitokie nei standartiniai tarifai gali būti taikomi ir toliau.

MVĮ išlaidų, susijusių su PVM, mažinimas

Pagal dabartines taisykles valstybės narės gali netaikyti PVM mažųjų įmonių pardavimams, jeigu jie neviršija tam tikros metinės apyvartos, kuri įvairiose šalyse yra skirtinga. Vis dėlto šios išimtys taikomos tik vidaus rinkos dalyviams, o augančios MVĮ netenka galimybės pasinaudoti supaprastinimo priemonėmis, kai viršija atleidimo nuo PVM ribą. Taigi mažosios įmonės, vykdančios prekybą ES, veikia ne tokiomis pačiomis sąlygomis. Jei dabartinės atleidimo nuo PVM ribos galiotų toliau, šiandienos taisyklėmis būtų nustatyta:

  • 2 mln. EUR pajamų riba, kuria remdamosi mažosios įmonės pasinaudotų supaprastinimo priemonėmis (pvz., supaprastinta PVM registracija, sąskaitų faktūrų išrašymo ir duomenų saugojimo prievolėmis), nepriklausomai nuo to, ar jos atleistos nuo PVM, ar ne;
  • galimybė valstybėms narėms netaikyti nuo PVM atleistoms mažosioms įmonėms su identifikavimu, sąskaitų faktūrų išrašymu, apskaita ir deklaracijomis susijusių PVM prievolių;
  • 100 000 EUR apyvartos riba, kuria remiantis įmonėms, vykdančioms veiklą daugiau nei vienoje valstybėje narėje, leidžiama pasinaudoti atleidimu nuo PVM;

Dabar šie teisėkūros procedūra priimamų aktų pasiūlymai bus pateikti Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui konsultuotis ir Tarybai priimti.

Pagrindiniai faktai

Siūlomos priemonės yra parengtos atsižvelgiant į 2017 m. spalio mėn. nustatytus pagrindinius naujos galutinės bendros ES PVM erdvės principus ir į 2016 m. balandžio mėn. pateiktą PVM veiksmų planą „Bendros ES PVM erdvės kūrimas“.

Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema atlieka svarbų vaidmenį Europos bendrojoje rinkoje. PVM yra svarbus ir didėjantis pajamų šaltinis Europos Sąjungoje: 2015 m. pajamų iš PVM suma viršijo 1 trln. EUR – tai sudaro 7 % ES BVP. PVM pagrįstas ir vienas iš ES nuosavų išteklių. Dabartinė PVM sistema buvo sukurta 1993 m. ir turėjo būti laikina.

Daugiau informacijos

Mažosioms įmonėms taikomas PVM ir PVM tarifų nustatymas. Klausimai ir atsakymai.

PVM veiksmų planas „Bendros ES PVM erdvės kūrimas“.